Dokumenty

data: 28.11.2012, 20:17 | autor: Redakcja | kategorie: Gimnazjum

Załącznik nr 1 wraz z WSO

do Statutu Gimnazjum św. Jana de La Salle w Częstochowie

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA DE LA SALLE W CZĘSTOCHOWIE

Szkoła jest roztropnym dbaniem o dobro  każdego dziecka,

które w przyszłości będzie dorosłym człowiekiem

MISJA NASZEJ SZKOŁY

I        Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich

Kształtowanie  umiejętności kierowania się dobrem wspólnym.

Rozwijanie wrażliwości wychowanków na potrzeby innych ludzi.

Uczenie  odpowiedzialności za siebie i innych, oraz zdrowej tolerancji.

Kształtowanie postaw  społecznych,  patriotycznych i estetycznych.

II      Zapewnienie uczniom zdobycia rzetelnej wiedzy oraz stworzenie warunków

do urzeczywistniania zainteresowań i ambicji wychowanków

III     Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole

Kształtowanie postaw asertywnych, proekologicznych i prozdrowotnych

Cel główny wychowania w szkole: w s z e c h s t r o n n y   r o z w ó j  o s o b y  u c z n i a

Szczegółowe cele wychowawcze:

I.                   Kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i zdrowej tolerancji oraz zdolności empatii wobec innych ludzi:

1.      Dostarczenie wiedzy na temat roli rodziny, grupy rówieśniczej w życiu człowieka (zaspakajanie potrzeb więzi międzyludzkich, kształtowanie wartości  i postaw).

2.      Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka, ucznia i dorosłego człowieka.

3.      Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej.

4.      Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów.

5.      Rozwijanie szacunku do szkoły, jej pracowników i zasad w niej panujących.

6.      Kształtowanie postaw i nawyków opartych na zasadach dobrego wychowania. Egzekwowanie ich w szkole, w kościele, na świetlicy, w teatrze, filharmonii itd.

7.      Dbanie o ład, porządek, punktualność, estetyczny wygląd wykluczający farbowanie włosów, przekłuwanie jakichkolwiek części ciała z wyłączeniem uszu dziewcząt, stosowania tatuaży oraz mocnego makijażu  i manicure.

8.      Noszenie stroju szkolnego.

II.                Kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie, bezpieczeństwo

i rozwój:

1.      Kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny.

2.      Dobrowolne podejmowanie trudu nauki; stwarzanie warunków do odnoszenia sukcesów na każdym etapie pracy ucznia.

3.      Kształtowanie wytrwałości w dążeniu do osiągania celów związanych z własnym rozwojem.

4.      Rozbudzanie ciekawości (przeciwdziałanie lenistwu) dla wszelkiej wiedzy,

ale z umiarem, by uniknąć dyletantyzmu.

5.      Ponoszenie odpowiedzialności za wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.

6.      Zapewnienie możliwości rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

7.      Kompensowanie deficytów i braków rozwojowych.

8.      Dostarczenie wiedzy na temat rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka.

9.      Ukazywanie sposobów właściwego organizowania wypoczywania po pracy.

10.  Ukazywanie sposobów dbania o swoje zdrowie fizyczne, psychiczne, o rozwój duchowy i społeczny.

11.  Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią.

III.             Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji:

1.       Dostarczenie uczniom wiadomości na temat różnych źródeł wiedzy

we współczesnym świecie.

2.       Kształcenie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł wiedzy.

3.       Przygotowanie o dokonywania oceny i wyboru informacji.

4.       Uświadomienie zagrożeń, jakie niesie rozwój technologii medialnych, a właściwie niedorozwój społeczny ludzi kreujących świat w mediach.

IV.              Przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji zgodnych z wymaganiami ochrony zasobów środowiska:

1.      Poznanie elementów przyrody i wzajemnych zależności między nimi.

2.      Poznanie problemów ekologicznych wybranych regionów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem regionu częstochowskiego.

3.      Dostarczenie wiedzy na temat sposobów  przeciwdziałania degradacji środowiska.

4.      Kształcenie wrażliwości na zagrożenia środowiska naturalnego.

5.      Przygotowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody.

V.                 Przygotowanie do korzystania z dorobku kultury i dziedzictwa narodowego:

1.      Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.

2.      Uczenie właściwego zachowania wobec symboli narodowych i miejsc pamięci.

3.      Propagowanie wartości moralnych i duchowych.

4.      Pielęgnowanie wartości pedagogiki lasaliańskiej.

5.      Korzystanie z repertuaru teatrów, kin, muzeów i innych ośrodków kultury.

Zadania ogólnoszkolne

1. Propagowanie idei wychowawczych opartych na poszanowaniu wartości       chrześcijańskich.

2.    Integrowanie społeczności szkolnej wokół jej celów.

3.         Stworzenie warunków bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów

na terenie szkoły.

4.         Wykorzystanie systemu oceniania jako środka osiągania celów wychowawczych, promowanie postępu w uczeniu się i zachowaniu, prezentowanie osiągnięć uczniów w szkole i poza nią.

5.         Wspieranie samorządności uczniów.

6.         Tworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych, organizowanie imprez szkolnych.

7.         Doskonalenie systemu diagnozy, profilaktyki, terapii pedagogicznej

i psychologicznej.

8.         Tworzenie warunków do wykorzystania zdobytych kompetencji w praktycznych sytuacjach.

Zadania dla wychowawców klas i nauczycieli zajęć edukacyjnych

1.      Kształtowanie postaw wychowanków wyrażających poszanowanie dla wartości chrześcijańskich.

2.      Uczenie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dobro wspólne.

3.      Kierowanie się dobrem wspólnym – przezwyciężanie egocentryzmu.

4.      Kształtowanie postaw asertywnych – rozwijanie szacunku dla siebie i innych.

5.      Wdrażanie do rzetelnej samooceny zachowania i postępów w nauce.

6.      Stawianie wysokich wymagań, co do dyscypliny na lekcjach i we wszystkich sytuacjach szkolnych, w których jest nieodzownym warunkiem prawidłowego funkcjonowania szkoły.

7.      Stworzenie możliwości odniesienia sukcesu w nauce na każdym etapie podejmowanych działań.

8.      Kształtowanie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach w szkole i poza nią.

9.      Diagnozowanie potrzeb zespołu i poszczególnych uczniów.

10.  Integrowanie klasy. Wykorzystywanie potencjału grupy do wspierania

jej członków.

11.  Kierowanie uczniów na badania psychologiczne do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

12.  Uwzględnianie zaleceń specjalistów w pracy z uczniem.

13.  Przygotowywanie uroczystości i spotkań z udziałem gości.

14.  Organizowanie wyjść do kina, teatru, na wystawę, organizowanie wycieczek dydaktycznych, krajoznawczych i wychowawczych.

15.  Zapoznawanie z prawami i obowiązkami dziecka, ucznia, dorosłego człowieka.

16.  Inspirowanie pracy zespołowej na rzecz klasy i szkoły.

17.  Współpraca z rodzicami uczniów, specjalistami w dziedzinie psychologii

i pedagogiki.

18.  Realizacja treści programowych zgodnych ze specyfiką zajęć, służąca realizacji celów wychowawczych, dostarczaniu rzetelnej wiedzy, kształceniu umiejętności

i postaw.

19.  Współpraca nauczycieli i wychowawców- realizacja strategii wychowawczej klasy, respektowanie zasad i ustaleń.

20.  Jasne formułowanie oczekiwań wobec uczniów, dotyczące osiągnięć edukacyjnych i zachowania

Formy realizacji programu:

–         zajęcia edukacyjne,

–         codzienne spotkania wszystkich klas przed rozpoczęciem pierwszej lekcji

–         comiesięczne msze święte,

–         spotkania rekolekcyjne,

–         wycieczki dydaktyczne, krajoznawcze, wychowawcze, zielone szkoły,

–         wyjścia do  kina, teatru, filharmonii i innych ośrodków kultury,

–          uroczystości szkolne i klasowe,

–         spotkania z policjantami, lekarzami oraz specjalistami różnych dziedzin

w zależności od potrzeb,

–         współpraca z placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Polsce i poza granicami kraju oraz innymi szkołami katolickimi.

Uwagi ogólne o realizacji programu

1.      Treści Programu wychowawczego są realizowane przez wszystkich nauczycieli – wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych, specjalistów szkoły, kadrę administracyjną i rodziców.

2.      W zależności od wyników diagnozy sytuacji wychowawczej w danej klasie rada pedagogiczna w porozumieniu z uczniami i rodzicami podejmuje priorytety

w pracy wychowawczej na określony czas.

3.      Na podstawie programu wychowawczego szkoły wychowawca z udziałem uczniów planuje zadania wychowawcze dla klasy na dany rok szkolny. Podstawą do planowania działań wychowawczych są przede wszystkim potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji wychowawczej klasy. Plan wychowawczy klasy jest przedstawiony rodzicom do zaopiniowania wraz z zaproszeniem

do włączenia się w realizację zadań.

4.      Wychowawca klasy może zwrócić się o pomoc w diagnozowaniu, planowaniu pracy oraz realizacji zadań wychowawczych do specjalistów szkoły oraz spoza niej.

5.      Zadania wychowawcze w klasie realizują wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, uwzględniając specyfikę swoich zadań edukacyjnych, różnorodność form aktywności uczniów, ich potrzeby i zainteresowania

6.      Szczególną rolę w realizacji programu mają godziny wychowawcze.

7.      Realizując program odwołujemy się w codziennych sytuacjach do Ewangelii, dekalogu, idei chrześcijańskich.

Nagradzanie uczniów

1.      Za szczególne osiągnięcia w nauce i zachowaniu uczniom szkoły są przyznawane nagrody.

2.      Nagrodę otrzymuje uczeń na wniosek wychowawcy, nauczyciela zajęć edukacyjnych lub dyrektora szkoły.

3.      Nagrody są w szczególności przyznawane za:

·        bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,

·        widoczne postępy w pracy nad sobą, mające odbicie w lepszych ocenach

i poprawie zachowania,

·        rozwój zainteresowań i zdolności, osiągnięcia w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i zawodach sportowych,

·        aktywny udział w życiu szkoły,

·        pozytywne zachowania społeczne (wrażliwość koleżeńska, pomoc słabszym

w nauce itp.);

·        wzorowe wywiązywanie się z podjętych obowiązków na rzecz organizacji szkolnych.

4.      Nagrody mogą mieć formę pochwały, odznaki, dyplomu, nagrody rzeczowej. Szczegółowy regulamin dotyczący przyznawania odznak zostanie opracowany w późniejszym terminie.

5.      Świadectwo z wyróżnieniem przyznaje się uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce i zachowaniu, którzy uzyskali średnią ocen w klasyfikacji rocznej, końcowej co najmniej 4,75 a ocena zachowania jest co najmniej bardzo dobra.

Ocenianie zachowania uczniów

Ocenianie zachowania uczniów jest integralną częścią programu wychowawczego i wyraża opinię szkoły o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowaniu zasad współżycia społecznego.

Podstawą do ustalenia oceny z zachowania są :

·        Szczegółowe warunki i sposoby oceniania zachowania ucznia zawarte są

w Wewnątrzszkolnym  Systemie Oceniania

Kryteria otrzymania oceny dobrej, która jest oceną wyjściową, zostały określone w trzech kategoriach:

1.      Kultura osobista.

Uczeń jest zawsze taktowny, życzliwy, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji.

Jest uczciwy, ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Nie pozostaje obojętny

na krzywdę innych

Kieruje się dobrem  wspólnym

Szanuje godność własną i innych osób.

Szanuje własność osobistą  i mienie wspólne.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa.

Dba o wygląd zewnętrzny wykluczający farbowanie włosów, przekłuwanie jakichkolwiek części ciała z wyłączeniem uszu dziewcząt, stosowania tatuaży oraz mocnego makijażu  i manicure.

Jest czysty, stosownie ubrany (spódniczka nie krótsza niż do połowy uda), zmienia obuwie. Codziennie chodzi w stroju szklonym. Kolorami szkolnymi są: granatowy, grafitowy, ciemno-szary i ich odcienie. Na szczególne okazje ma strój galowy (uroczystości szkolne, wyjścia do filharmonii, teatru itp.)

Zaleca się noszenie włosów przez chłopców nie dłuższych niż do ramion.

2.      Stosunek do obowiązków szkolnych

Uczeń rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

W stosunku do swoich możliwości osiąga najwyższe wyniki w nauce.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Jest zdyscyplinowany.

Rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

3.      Frekwencja

Uczeń  bez ważnych, uzasadnionych powodów nie opuszcza zajęć szkolnych.

Nie spóźnia się na lekcje.

Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności  i  spóźnień.

·        Kodeks zachowania się uczniów Gimnazjum św. Jana de La Salle w Częstochowie.

KODEKS ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW

GIMNAZJUM IM.ŚW. JANA DE LA SALLE W CZĘSTOCHOWIE

1.        Znamy własne prawa i obowiązki zawarte w następujących dokumentach:

·        – statut szkoły,

·        – wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania,

·        – przedmiotowe systemy oceniania.

2.        Jesteśmy zobowiązani do ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

3.        Rzetelnie wywiązujemy się ze swoich powinności

4.        Jesteśmy asertywni – bronimy własnych praw, nie lekceważąc przy tym innych osób.

5.        Rozwiązujemy problemy i konflikty bez użycia przemocy

6.        Przestrzegamy zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią

7.        Jesteśmy  koleżeńscy

Wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie mają obowiązek ocenić zachowanie ucznia zgodnie z kryteriami i wg obowiązującej skali. Nauczyciel – wychowawca podejmuje ostateczną decyzję o śródrocznej i rocznej ocenie zachowania ucznia biorąc pod uwagę opinie nauczycieli.

Uczeń, który przestrzega zasad zachowania określonych w  Szczegółowych kryteriach oceny zachowania oraz Kodeksie …  otrzymuje ocenę dobrą.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który nie tylko przestrzega norm zachowania, ale także wyróżnia się stosunkiem do kolegów, osób dorosłych, aktywnym udziałem w życiu klasy

i szkoły, reprezentuje szkołę na zewnątrz w konkursach, olimpiadach, zawodach itp.

oraz spełnia wszystkie wymagania zawarte w kryteriach na ocenę bardzo dobrą.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który zawsze przestrzega zasad zachowania się

oraz bardzo dobrze wywiązuje się z uczniowskich obowiązków wobec pracowników szkoły oraz kolegów i zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej. Osiąga wyniki na miarę swoich możliwości. Ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione. Zawsze ma strój szkolny (może z przyczyn usprawiedliwionych nie mieć cztery razy stroju szkolnego). Nie spóźnia się.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, któremu zdarzyło się naruszyć obowiązujące zasady,

ale zastosowane środki przyniosły poprawę zachowania.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który pomimo zastosowania przewidzianych

w Programie Wychowawczym środków, nie stosuje się do sformułowanych zasad.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który zwykle nie stosuje się do ww. kryteriów. Naraził siebie bądź kolegów na utratę zdrowia bądź życia, w sposób rażący nie postępuje zgodnie  z dobrem społeczności szkolnej, naraził  bądź zhańbił swoim zachowaniem dobre imię szkoły.

Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania, promowanie do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

Strategia postępowania w przypadku łamania norm zachowania się w szkole

1.      Wyjaśnienie problemu i udzielenie pomocy w przezwyciężeniu trudności z dostosowaniem się do norm zachowania się:

·        Rozmowa z wychowawcą lub nauczycielem.

·        Rozmowa z pedagogiem lub psychologiem.

·        Rozmowa z rodzicami w celu ustalenia i podjęcia wspólnych działań.

·        Spowodowanie zadośćuczynienia lub naprawienia wyrządzonej szkody.

·        Spisanie kontraktu, obserwacja wywiązywania się ucznia z podjętych postanowień.

2.      Zastosowanie kary:

·        Upomnienie, pisemna uwaga

·        Zlecenie prac dodatkowych o walorach wychowawczych, np. napisanie referatu, wypracowania na temat szkodliwości przemocy.

·        Pozbawienie przywilejów: zakaz uczestniczenia w zajęciach dodatkowych                   (wycieczki, zabawy).

·        Udzielenie pisemnej nagany, po uprzednim wyjaśnieniu sytuacji, powiadomieniu rodziców i ucznia .Fakt ten będzie odnotowany w dokumentach szkolnych a rodzice ucznia zostaną poinformowani o zaistniałej   sytuacji listem poleconym bądź przez dyrektora, wicedyrektora ( osobę upoważnioną przez dyrektora) w rozmowie bezpośredniej.

·        Zastosowanie przepisu Statutu Gimnazjum im. św. Jana de La Salle (art.         ) mówiącego o warunkach skreślenia ucznia ze szkoły.

Osobami (organami) uprawnionymi do zastosowania kary są: wychowawca klasy, nauczyciele zajęć edukacyjnych, wicedyrektor, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, nauczyciel zajęć pozalekcyjnych.

Ewaluacja programu wychowawczego

Przebieg i efekty pracy w zakresie wychowania są podawane systematycznej obserwacji

i ocenie.

Sposoby i środki ewaluacji:

1.      Obserwacja zachowania uczniów, stopnia rozumienia i  stosowania norm. Systematyczne notowanie uwag o zachowaniu uczniów w Zeszycie uwag o uczniach.  Do sporządzania bieżących notatek zobligowani są wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie.

2.      Obserwacja postępu w zachowaniu i nauce (okresowa ocena postępu).

3.      Ocena jakości i ilości wytworów prac uczniowskich.

4.      Ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział w konkursach

5.      Frekwencja  na zajęciach organizowanych przez szkolę (analiza dokumentów). Wszystkie usprawiedliwienia nieobecności składane  są przez rodziców pisemnie.

6.      Dokonywanie samooceny zachowania przez uczniów (załącznik do programu: arkusz- Zachowanie ucznia).

7.      Wyniki ewaluacji programu przeprowadzonej przez uczniów i ich rodziców (ankieta, wywiad, rozmowa).

8.      Ocena stopnia zintegrowania uczniów  w klasach i w szkole.

Wskaźniki ewaluacji:

Ilościowe

1.      Frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych.

2.      Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, terapeutycznych (wskaźnik nieusprawiedliwionych nieobecności).

3.      Ilość prac wykonywanych przez uczniów.

4.      Liczba uczniów z problemami wychowawczymi.

5.      Liczba uczniów biorących udział w konkurach, liczba laureatów.

6.      Liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły.

Jakościowe

1.      Aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2.      Umiejętności, wiadomości uczniów.

3.      Przestrzeganie zasad sformułowanych w programie

4.      Postawy uczniów w konkretnych sytuacjach szkolnych: podczas lekcji, przebywanie na korytarzu szkolnym podczas przerw, na świetlicy, w szatni, na jadalni, używanie zwrotów grzecznościowych, poszanowanie mienia, dbałość o estetykę dekoracji w klasach i na korytarzach, współodpowiedzialność za ład i porządek w pomieszczeniach szkoły.

5.      Przyczyny nieobecności na zajęciach.

6.      Postęp w zachowaniu  i uczeniu się.

7.      Oceny śródroczne,  roczne, końcowe.

8.      Współpraca z rodzicami.

Znowelizowany i ujednolicony Program Wychowawczy Gimnazjum im. św. Jana de la Salle w Częstochowie obowiązuje od dnia 4 października 2004r.

 

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

GIMNAZJUM

IM. ŚW. JANA DE LA SALLE

                            (JAKO INTEGRALNA CZĘŚĆ STATUTU)

System oceniania przyjęty w Gimnazjum im. św. Jana de La Salle

ma na celu:

·         ujednolicenie na terenie szkoły stosowanych przez nauczycieli kryteriów oceniania;

·       prezentowanie jakościowo lepszej informacji dla ucznia, rodziców, nauczycieli o efektach   prowadzonego procesu;

·  określenie jasnych zasad wzajemnych relacji środowisk zaangażowanych w proces edukacyjny;

·        wypracowanie systemowych rozwiązań wspierania rozwoju ucznia;

·        usprawnianie procesu kształcenia i wychowania;

·        zaspokojenie potrzeb własnych społeczności szkolnej.

Cele szkolnego systemu oceniania

§ 1

Cele szkolnego systemu oceniania

1.  Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów służy rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów edukacyjnych uczniów w stosunku do wymagań wynikających z przyjętego programu szkoły oraz formułowaniu oceny.

2.     Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
dostarczenie informacji o jakości pracy oraz zaangażowaniu ucznia

w proces nabywania wiedzy i umiejętności edukacyjnych;

wspieranie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

motywowanie ucznia do dalszej pracy;

dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
kształtowanie pożądanych i określonych w programie oddziaływań wychowawczych postaw i zachowań uczniów;

umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

dostarczenie informacji o skuteczności podejmowanych przez szkołę oddziaływań poprzez porównanie osiągnięć uczniów z określonymi w szkole standardami.

Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego

§ 2

Informowanie o wymaganiach edukacyjnych
i sposobach sprawdzania osiągnięć szkolnych

1. We wrześniu nauczyciele na pierwszych zajęciach informują ustnie uczniów o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz informują uczniów o warunkach i trybie uzyskiwania wyższych niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

2.   Informacja o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów przekazywana jest rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów na początku każdego roku szkolnego także za pośrednictwem wychowawcy klasy.

3.  Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o przyjętych przez szkołę zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalania uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania.

4. Uzyskanie wyższej niż przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się poprzez:

a) zaliczenie ustne lub pisemne (m.in. sprawdzianów, równoważnych do przeprowadzanych w semestrze) wskazanych przez nauczyciela partii materiału edukacyjnego;

b)  okazanie się przez ucznia uzupełnionymi ćwiczeniami, zeszytami przedmiotowymi oraz brakującymi pracami realizowanymi w danym semestrze;

c)       aktywne uczestnictwo w bieżących lekcjach odbywających się po wystawieniu oceny proponowanej oraz uzyskiwanie pozytywnych ocen z bieżącego materiału.

5.   Uczeń może ubiegać się o ustalenie wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli uważa, że jego poziom wiedzy i umiejętności zasługuje na wyższą ocenę śródroczną i roczną i nie miał możliwości poprawiania ocen bieżących zgodnie z zapisem § 7 pkt. 4 ust.1,2,3,4.

6. Uzyskanie wyższej niż przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania następuje po zweryfikowaniu oceny przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy i psychologiem szkolnym przy uwzględnieniu całości dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę klasy, opinii ucznia i jego rodziców. Ostateczną ocenę ustala nauczyciel wychowawca.

§ 3

Ocenianie uczniów

1.  Ocenianie ucznia odbywa się systematycznie zgodnie z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania oraz przyjętym harmonogramem sprawdzania i oceniania osiągnięć.

2. Ocenie podlegają różnorodne formy aktywności ucznia właściwe dla rodzaju danej edukacji.

3.    Uczeń ma prawo do oceny każdej samodzielnie wykonanej pracy wynikającej z realizacji zadań edukacyjnych.

4.    Oceny uzyskane przez ucznia są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły w obecności nauczyciela.

5.   Obok informacji o stopniu osiągnięcia przez ucznia wymagań edukacyjnych, nauczyciel dokonuje oceny o charakterze społeczno-wychowawczym określając wkład pracy ucznia, systematyczność, aktywność na lekcjach, przygotowanie do zajęć.

6.    Wszyscy uczniowie oceniani są według tych samych kryteriów.

7.   Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia szkolne.

8.  Brak uczniowskiego wyposażenia (zeszytów, przyborów, stroju …) może wpłynąć na ocenę końcową w sytuacjach uporczywie powtarzających się, zależnych od ucznia a jednocześnie wyraźnie utrudniających osiąganie przez niego określonych wymagań.

9.  Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne oraz oceny zachowania ustala się według skali określonej w szkolnym systemie oceniania, pkt.11 oraz § 16 pkt 4.

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia  ustaloną ocenę w formie ustnej lub pisemnej.

11.  Oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według skali:

stopień celujący           6

stopień bardzo dobry   5

stopień dobry              4

stopień dostateczny     3

stopień dopuszczający    2

stopień niedostateczny    1

12.   Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki, zajęć technicznych oraz zajęć artystycznych należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Ogólne kryteria przedmiotowego systemu oceniania

§ 4

System wartości

1.  U podstaw szkolnego systemu oceniania leży założenie, że każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy w trakcie nauki.

2.      Notowanie postępów i osiągnięć dydaktycznych ucznia jest wymagane założonymi celami oceniania.

3.      Dla różnych celów informacja o osiągnięciach i postępach ucznia powinna być dostarczana z różnych źródeł i różnymi sposobami.

4.     W procesie gromadzenia tej informacji za wartości bazowe uznano:

a. stosowanie nabytej wiedzy i umiejętności w typowych sytuacjach szkolnych i życiowych;

b.    znajomość faktów i pojęć, jako podstawa kształtowania postaw i umiejętności;

c.    gotowość do interpretacji zjawisk i uzasadniania stanowisk;

d.    umiejętność stosowania posiadanych kompetencji w nowych dla ucznia sytuacjach;

e.    umiejętność pracy samodzielnej i grupowej.

§ 5

Ogólne wymagania edukacyjne

1.  Ocenę klasyfikacyjną śródroczną / roczną, końcową ustala się porównując osiągnięcia i postępy edukacyjne ucznia z poziomem wymagań programowych z uwzględnieniem przyjętych wartości:

Poziom wymagań:

Materiał programowy:

I

·  bardzo łatwy

·  wymagający prostych działań o małej liczby czynności

· o podstawowym znaczeniu praktycznym, wręcz niezbędny w życiu codziennym

·  niezbędny w dalszej edukacji przedmiotowej

·  ułatwiający uczenie się innych przedmiotów

· niepodważalny naukowo, sprawdzony i wdrożony w praktyce życia codziennego

II

·  przystępny, stosunkowo łatwy do przyswojenia

·  wymagający wykonania działań o małej liczbie czynności

·  uniwersalny, praktyczny, często przydający się w życiu

·  o znaczeniu bazowym, niezbędny ale też umożliwiający rozwój w zakresie danego przedmiotu

·  ułatwia uczenie się innych przedmiotów i uogólnione postrzeganie związków

·  pewny naukowo, sprawdzony, udowodniony

III

·  umiarkowanie przystępny

· wymagający opanowania działań bardziej złożonych, czynności o wyższym stopniu trudności

·  możliwy do zastosowania, ale nie niezbędny w życiu pozaszkolnym

·  przydatny w dalszej nauce

·  pozwalający łączyć wiedzę z różnych przedmiotów

·  możliwy do udowodnienia, prowadzący do naukowych uogólnień

IV

·  stosunkowo trudny do opanowania, zawierający treści nietypowe

·  wymaga wykonania złożonych działań i korzystania z różnych źródeł

·  możliwy do zastosowania w nietypowych sytuacjach, bardziej o charakterze naukowym niż życiowym

·  umożliwia samodzielne nabywanie nowych kompetencji

·  pozwalający łączyć wiedzę z różnych dziedzin (także życia pozaszkolnego) lub swoisty dla danego przedmiotu

·  problemowy, sprzyjający procesom dowodzenia

V

·  trudny, nietypowy, wykraczający poza program nauczania

·  wymaga znacznej liczby rozłożonych w czasie, często nietypowych złożonych działań

·  wyspecjalizowany ponad potrzeby głównego kierunku dalszej nauki

·  rozszerza kompleksowo podstawy wiedzy z innych przedmiotów, pozwala na nabywanie nowych wyspecjalizowanych kompetencji

· łączy wiedzę z różnych dziedzin poprzez wykorzystanie okazyjnych źródeł i nadarzających się możliwości indywidualnych ćwiczeń

·  problematyczny, hipotetyczny

2. Szczegółowe kryteria wymagań programowych z poszczególnych przedmiotów opracowywane są zgodnie w ogólnymi kryteriami wymagań.

Szczegółowe zasady i kryteria oceniania
postępów i osiągnięć edukacyjnych

§ 6

Kryteria oceniania

1. Ustala się następujące kryteria oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych ucznia:

a.   ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla V poziomu wymagań programowych, wykazuje wybitne zainteresowanie przedmiotem, odnosi sukcesy w zakresie danego przedmiotu, bierze udział  i odnosi sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych szczebla wyższego niż szkolny lub posiada inne porównywalne sukcesy.

b.  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla IV poziomu wymagań programowych, co pozwala mu na samodzielne wykonywanie często niestandardowych zadań praktycznych i teoretycznych.

c.  ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla III poziomu wymagań programowych, co pozwala mu na samodzielne wykonywanie typowych zadań praktycznych i teoretycznych.

d.  ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla II poziomu wymagań programowych.

e.  ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla I poziomu wymagań programowych i rokuje nadzieje na osiągnięcie poziomu wiadomości i umiejętności umożliwiających dalszą naukę.

§ 7

Formy i sposoby sprawdzania i rejestrowania osiągnięć edukacyjnych ucznia

1. Podstawowymi dokumentami rejestrowania bieżących, śródrocznych i rocznych, końcowych osiągnięć ucznia są: dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwo promocyjne i świadectwo ukończenia szkoły.

2.  W trakcie roku szkolnego informacje o postępach i osiągnięciach edukacyjnych ucznia pochodzące z różnych źródeł odnotowywane są w dokumentacji szkoły zgodnie z zasadami przyjętymi w szkolnym systemie oceniania.

3.   Wielostronnej i pełnej analizie osiągnięć ucznia służy rozmaitość i systematyczność form kontroli i oceny.

4.    Szkolny system oceniania przewiduje kontrolę i ocenę następujących form pracy ucznia:

1)      prace kontrolne (sprawdziany)

a)  przeprowadzane są co najmniej raz w semestrze z zastrzeżeniem, że w ciągu tygodnia uczeń nie może być obciążony przygotowaniem do większej liczby sprawdzianów niż trzy;

b)      obejmują partię materiału większą niż trzy ostatnie jednostki lekcyjne;

c)  zapowiedziane są z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone powtórzeniem, a zakończone omówieniem i poprawą w ciągu następnego tygodnia.

d)   uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 7 dni. Poprawę uczeń pisze poza swoimi zajęciami. Sprawdzian można poprawiać tylko raz.

e)  Sprawdziany muszą być sprawdzone w terminie do 2 tygodni od daty pracy, a następnie omówione na lekcji i dane uczniom do wglądu.

2)     kartkówki

a)  są bieżącą formą kontroli postępów ucznia;

b)  obejmują materiał nie szerszy niż trzy ostatnie jednostki lekcyjne;

c)  ich przewidywany czas trwania nie powinien przekraczać 20 minut;

d)  sprawdzane i oceniane są na bieżąco.

3)     dyktanda

a) służą kontroli i ćwiczeniu poprawności ortograficznej ucznia;

b) każde dyktando poprzedza lekcja powtórzeniowa poświęcona danej zasadzie ortograficznej lub słownictwu tematycznemu;

c) podstawę oceny stanowi liczba popełnionych błędów.

4)      Innymi formami pracy ucznia podlegającymi ciągłej i systematycznej ocenie są:

a)     prace domowe;

Praca domowa powinna mieć charakter poszerzający, badawczy lub ćwiczebny i powinna odnosić się do treści już opanowanej;

b)     posługiwanie się źródłami tekstowymi, w tym znajomość lektur;

c)     wypowiedzi ustne;

d)  aktywność przejawiająca się czynnym udziałem w lekcji, wykonaniem dodatkowych prac, efektywną pracą;

e)     zadania dodatkowe, których uczeń podejmuje się z własnej inicjatywy.

Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych oraz sposoby informowania rodziców

§ 8

Dostosowanie poziomu wymagań

1.  Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania w stosunku do ucznia, odpowiednio do stwierdzonych specyficznych trudności w uczeniu się lub deficytów rozwojowych uniemożliwiających sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

2. Dostosowanie wymagań odbywa się w drodze pisemnego ustalenia odpowiedniego indywidualnego poziomu wymagań edukacyjnych uwzględniającego możliwości edukacyjne ucznia i wskazania prac, których wykonanie stwarza uczniowi szczególną trudność bądź jest niemożliwe ze względu na posiadany deficyt.

Nauczyciel powiadamia rodzica o indywidualnych wymaganiach względem jego dziecka wynikających ze stwierdzonych przez odpowiednią poradnię deficytów rozwojowych.

§ 9

Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i osiągnięciach

1.    Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i osiągnięciach edukacyjnych.

1)    Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawiania.

2)      Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach minimum 3 razy w roku oraz na comiesięcznych konsultacjach.

3)  Na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o grożących ocenach niedostatecznych oraz przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych i odnotowanie tego w swojej dokumentacji w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku ucznia.

4)   Uczeń oraz rodzice (prawni opiekunowie) maja prawo w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Po upływie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych nie przysługuje odwołanie.

5)   Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje wpisu oceny w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym.

6)      Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami odbywają się w czasie konsultacji    lub w czasie ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości rodzicom.

§ 10

Klasyfikowanie uczniów

1.   Warunkiem uzyskania przez ucznia promocji do klasy programowo wyższej (ukończenia szkoły) jest klasyfikowanie go w każdym okresie danego roku szkolnego.

2.      Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

3.            Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Zakończenie semestru następuje 31 stycznia, o ile ferie zimowe nie zaczynają się wcześniej. Wtedy pierwszy semestr kończy się ostatniego dnia przed feriami zimowymi.

4.  Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

5.    Wszystkie oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele do dnia posiedzenia Rady Pedagogicznej, a ocenę zachowania wychowawca klasy w terminie i trybie ustalonym w regulaminie oceniania zachowania ucznia.

6.    Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał ocenę niedostateczną oraz uczeń nieklasyfikowany musi uzupełnić braki wg wymagań nauczyciela zajęć edukacyjnych, które otrzymuje przed feriami zimowymi.

8.     Roczna (śródroczna), końcowa ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

9.     Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale.

10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie zajęć w klasie programowo wyższej należy w skierować takiego ucznia za zgodą rodziców do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub na zajęcia wyrównawcze.

11.W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające (ocena zachowania), a w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych także pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

12. W skład komisji, o której mowa w ust. 11. , w przypadku oceny zajęć edukacyjnych, wchodzą:

a)    Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)     wychowawca klasy,

c)      nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)   dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

W przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania skład komisji jest                  powołany przez dyrektora, przy czym w składzie komisji oprócz dyrektora lub innej                osoby pełniącej funkcję kierowniczą w szkole jako przewodniczącego komisji muszą             znajdować się:

a)  wychowawca klasy,

b) wskazany przez dyrektora inny nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej   klasie,

c)  psycholog,

d)  przedstawiciel Samorządu Szkolnego.

Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania             zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos             przewodniczącego komisji.

13. Ustalona przez komisję roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji zawierający w szczególności:

a)    skład komisji,

b)  termin posiedzenia komisji,

c)     wyniki głosowania,

d)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14.   Termin sprawdzianu , o którym mowa w ust. 11 uzgadnia się z uczniem i                               jego rodzicami (prawnymi opiekunami).Sprawdzian , o którym mowa w ust 11,            przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o     których mowa w tymże ust.

15. Nauczyciel, o którym mowa ust.12 pkt. c może być zwolniony z udziału w pracy   komisji na prośbę własną lub innych osób, w szczególnie uzasadnionych                            przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela,     prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela                   zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

16. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych            nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest      ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej,      która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

17. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   skład komisji,

2)  termin sprawdzianu,

3)  zadania, pytania sprawdzające,

4)   wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

18. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych       odpowiedziach ucznia.

19.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w                wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,        wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

20. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 11

Promowanie uczniów

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oceny    klasyfikacyjne roczne są wyższe od oceny niedostatecznej.

2.       Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub                    dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin             poprawkowy z tych             zajęć.

3.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę, przy czym powtarzanie klasy odbywa się w innej szkole.

4. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z przedmiotów kończących się w klasie programowo najwyższej oraz przedmiotów, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych i gdy przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

5. Uczeń, otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także religii oraz otrzymał co najmniej bardzo dobre zachowanie.

6.  Świadectwa ukończenia poszczególnych klas oraz świadectwo ukończenia Gimnazjum im. Św. Jana de La Salle wydaje szkoła.

7.  Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych w gimnazjum o zasięgu co najmniej wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

8.      Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania .

9.   Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

§ 12

Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego

1.     W trzeciej klasie gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący:

–    umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych – języka                  polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie;

–    umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych – matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii;

–        wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego

Egzamin ten obejmuje wymagania ustalone w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, i zwany jest dalej „egzaminem gimnazjalnym”.

2.    Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy. Uczeń gimnazjum zdaje obowiązkowo egzamin gimnazjalny z wszystkich trzech części. Dodatkowo może zdawać część trzecią egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

3.     Egzamin gimnazjalny przeprowadza się  w terminie ustalonym przez komisję okręgową.

4 . Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego z grup przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu. Dyrektor komisji okręgowej stwierdza uprawnienia do zwolnienia.

5.  Zwolnienie z części egzaminu jest równoważne z uzyskaniem z tej części najwyższego wyniku.

6.  Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora komisji okręgowej.

7. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w kolejnym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.

8.  Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do 31 sierpnia danego    roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

9.     Wyniki egzaminu gimnazjalnego ustalają komisja okręgowa oraz Komisja Centralna          i są one wyrażone w procentach oraz w skali centylowej dla poszczególnych zadań z             zakresu:

1) języka polskiego

2) historii i wiedzy o społeczeństwie

3) matematyki

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

10. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

11. Wynik egzaminu gimnazjalnego odnotowuje się w arkuszu ocen. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły, jest jednak jednym z podstawowych składników, jakie są brane pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

12. Uczeń w terminie dwóch dni od daty egzaminu może zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

13. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego Dyrektor komisji okręgowej może unieważnić dany egzamin i zażądać jego ponownego przeprowadzenia.

14. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu, spowodowanej zaginięciem prac egzaminacyjnych lub innymi przyczynami losowymi, Dyrektor okręgowy zarządza ponownie przeprowadzenie egzaminu.

15. Termin ponownego egzaminu ustala Dyrektor komisji okręgowej.

16. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego z          następujących przedmiotów: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, angielskiego niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

17.  Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają Dyrektorowi Szkoły pisemną            deklarację               wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał            część            trzecią egzaminu gimnazjalnego oraz ewentualną deklarację przystąpienia            ucznia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

18.     Ustępy 1,2,9,16,17 w nowym brzmieniu obowiązują od 1.09. 2011 roku.

Zasady przeprowadzania egzaminów

§ 13

Egzamin klasyfikacyjny

1.   Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu w obecności innego nauczyciela oraz Dyrektora Szkoły lub jego Zastępcy jako przewodniczącego komisji nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

3.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów). Wniosek ten powinien być złożony na ręce wychowawcy na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

4.    Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny pod warunkiem, że roczna ocena zachowania jest oceną co najmniej poprawną.

5.    Uczeń, o którym mowa w § 13 ust. 4., który otrzymał na egzaminie klasyfikacyjnym ocenę niedostateczną nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza tą samą klasę, przy czym powtarzanie klasy odbywa się w innej szkole.

6.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)   realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;

2)    spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, z uwzględnieniem ust. 9, 10

7.  Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki oraz wychowania fizycznego. Z tych zajęć edukacyjnych egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.6, pkt.2, nie obejmuje przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

9.    Uczniowi, o którym mowa w ustępie 6, pkt  2 nie ustala się oceny zachowania.

10. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ustępie 6, pkt 2 przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który wyraził zgodę na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)    Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji

2)    nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania odpowiedniej klasy z zastrzeżeniem ust.8.

11. Przewodniczący komisji, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą , ustala tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego w szczególności  liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

12. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uzyskał ocenę niedostateczną może ubiegać się o egzamin poprawkowy z zastrzeżeniem ust. 5.

13.Uczeń, który z usprawiedliwionych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym określonym przez Dyrektora Szkoły.

14.Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym terminie nie otrzymuje promocji do klasy programowi wyższej.

15.Skład komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły.

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, zadania (ćwiczenia egzaminacyjne), wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz ustalony stopień. Do protokołu załącza się pisemną odpowiedź ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego z jednych zajęć edukacyjnych z zastrzeżeniem punktu 5.

18.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. Nieklasyfikowanie ucznia traktowane jest tak, jak ustalenie oceny niedostatecznej.

§ 14

Egzamin poprawkowy zmieniający ocenę roczną

1. Uczeń gimnazjum, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składają do Dyrektora Szkoły rodzice ucznia najpóźniej tydzień przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.     Dla przeprowadzenia egzaminu Dyrektor powołuje komisję w składzie:

1.    Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły – jako przewodniczący,

2.     nauczyciel przedmiotu – jako egzaminator,

3.     nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – jako członek komisji.

5.    Nauczyciel przedmiotu uczący ucznia, którego rodzice wystąpili o egzamin poprawkowy, może być zwolniony z udziału w egzaminie na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor Szkoły powołuje wówczas innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Jeśli na terenie szkoły nie ma takiego nauczyciela, powołuje nauczyciela z innej szkoły w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

6.    Egzamin obejmuje zagadnienia edukacyjne przewidziane do realizacji w danym okresie, za który uczeń otrzymał ocenę klasyfikacyjną niedostateczną. Podstawę do określenia zakresu materiału stanowią przygotowane przez nauczyciela na dany rok i dla danej klasy wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą.

7.    Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Czas trwania określa komisja egzaminacyjna w zależności od specyfiki zajęć i poziomu kształcenia.

8.    Forma egzaminu pisemnego jest właściwa dla danego przedmiotu i zgodna z przedstawionymi przez nauczyciela stosowanymi sposobami mierzenia jakości pracy uczniów na danym poziomie kształcenia.

9.     Zagadnienia egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący, a opiniuje nauczyciel – członek komisji. W przypadku rozbieżnej oceny narzędzia zasięga się opinii niezależnego nauczyciela. Narzędzie zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

10. Ustalona w drodze egzaminu ocena jest ostateczna a od wyniku egzaminu nie przysługuje odwołanie.

11.  Wynik egzaminu zatwierdza Rada Pedagogiczna.

12.  Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: informacje o przedmiocie, dane ucznia, dane członków komisji, formę egzaminu, termin, wyniki oraz ustaloną na podstawie egzaminu ocenę wraz z jej uzasadnieniem.

13. Dokumentację egzaminu włącza się do arkusza ocen ucznia. Na dokumentację składa się:

1.     podanie o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego,

2.     decyzja Dyrektora w sprawie powołania komisji ,

3.      protokół z egzaminu (wzór w załączeniu,)

4.      pisemna praca egzaminacyjna ucznia.

14.  Jeśli z przyczyn udokumentowanych i uzasadnionych uczeń nie przystąpił do egzaminu, może do niego przystąpić w najbliższym możliwym terminie określonym przez przewodniczącego komisji.

15.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

16. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

§ 15

Zwolnienia

1.    Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii .

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii odpowiednich poradni  dyrektor zwalnia, do końca danego etapu edukacyjnego,ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4.   W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 2, posiadającego orzeczenie o potrzebie    kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

5 .      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona.”

6.      Ustalenia wewnątrzszkolne

a)   Uczeń ma prawo do nieprzygotowania się do zajęć w półroczu. I tak w przypadku 1 godziny zajęć edukacyjnych w tygodniu uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowania, 2-3 godziny zajęć edukacyjnych tygodniowo do dwóch nieprzygotowań, natomiast w przypadku 4-5 godzin tygodniowo do trzech nieprzygotowań. Uczniowie zgłaszają nieprzygotowanie na początku lekcji.

Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów, za wyjątkiem spraw losowych uznanych przez nauczyciela. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku klasy, nie ma to jednak wpływu na ocenę klasyfikacyjną roczną (semestralną). Fakt powyższy nie może mieć miejsca, gdy w danym dniu jest praca klasowa (sprawdzian).

b)    Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.

Zasady, zakres i kryteria oceniania zachowania

§ 16 Zasady i kryteria oceny zachowania

1.   Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. Ocena polega na systematycznym, bieżącym kontrolowaniu oraz dokumentowaniu przejawów postępowania ucznia. Nauczyciele mają obowiązek wpisywania uwag o zachowaniu do dzienniczka ucznia oraz zeszytu uwag.

2.     Celem oceniania zachowania jest takie oddziaływanie na ucznia, aby:

–   miał świadomość popełnianych błędów i dążył do ich wyeliminowania poprzez ustawiczną pracę nad sobą i przezwyciężanie napotykanych trudności;

–   potrafił krytycznie ocenić postępowanie własne oraz innych;

–    mógł w pełni wykorzystać i rozwijać swoje zdolności, umiejętności oraz predyspozycje psychofizyczne.

3.    Kryteria oceniania zachowania uchwala Rada Pedagogiczna z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły, a także wymagań w zakresie:

a)  wywiązywania się z obowiązków ucznia,

b)  postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

c) dbałości o honor i tradycje szkoły,

d)  dbałości o piękno mowy ojczystej,

e)   dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych osób,

f)  godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g) szanowanie własnej godności i okazywanie szacunku innym osobom.

4.      Śródroczne i roczne oceny z zachowania ustala wychowawca wg następującej skali:

1)     wzorowe

2)     bardzo dobre

3)     dobre

4)     poprawne

5)     nieodpowiednie

6)     naganne

5.    Nauczyciele uczący w danej klasie mają obowiązek ocenić zachowanie ucznia zgodnie z kryteriami, wg obowiązującej skali. Nauczyciel wychowawca podejmuje ostateczną decyzję o śródrocznej i rocznej ocenie zachowania ucznia, biorąc pod uwagę opinie nauczycieli.

6.    Szczegółowe kryteria wystawienia oceny dobrej, która jest oceną wyjściową zostały określone w trzech kategoriach:

1)    kultura osobista

Uczeń jest zawsze taktowny, życzliwy, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji.

Jest uczciwy, ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Nie pozostaje obojętny na krzywdę innych.

Kieruje się dobrem wspólnym.

Szanuje godność własną i innych osób.

Szanuje własność osobistą i mienie wspólne.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa

Dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom.

Dba o wygląd zewnętrzny, jest czysty, stosownie ubrany, zmienia obuwie. Codziennie chodzi w stroju szkolnym. Na szczególne okazje ma strój galowy (uroczystości szkolne, wyjścia do filharmonii, teatru itp.).

2)     stosunek do obowiązków szkolnych

Uczeń rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych.

W stosunku do swoich możliwości osiąga najwyższe wyniki w nauce.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Jest zdyscyplinowany.

Rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

3)     frekwencja

Uczeń bez ważnych uzasadnionych powodów nie opuszcza zajęć szkolnych.

Nie spóźnia się na lekcje.

Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

7.    Uczeń, który przestrzega zasad zachowania się określonych w „Szczegółowych kryteriach oceny zachowania” oraz „Kodeksie zachowania się uczniów” umieszczonym w Programie Wychowawczym Gimnazjum otrzymuje ocenę dobrą. W roku realizacji projektu edukacyjnego powinien dodatkowo współpracować w zespole realizującym projekt, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

Ocenę  wzorową otrzymuje uczeń, który nie tylko przestrzega normy zachowania, ale także wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem do kolegów, osób dorosłych aktywnym udziałem w życiu klasy i szkoły, reprezentuje szkołę na zewnątrz w konkursach, olimpiadach, zawodach itp. oraz spełnia wszystkie wymagania zawarte w kryteriach na ocenę bardzo dobrą. W roku realizacji projektu edukacyjnego powinien dodatkowo czynnie uczestniczyć w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który zawsze przestrzega zasad zachowania się określonych w Szczegółowych kryteriach oceny zachowania oraz bardzo dobrze wywiązuje się z uczniowskich obowiązków wobec pracowników szkoły oraz kolegów i zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej. Osiąga wyniki na miarę swoich możliwości. Ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione. Zawsze ma strój szkolny(może z  przyczyn  usprawiedliwionych nie mieć 4 razy stroju szkolnego) . Nie spóźnia się. W roku realizacji projektu edukacyjnego powinien dodatkowo pełnić  aktywną rolę podczas realizacji projektu, wspomagając członków zespołu.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, któremu zdarzyło się naruszyć obowiązujące zasady, ale zastosowane środki przyniosły poprawę zachowania. W roku realizacji projektu edukacyjnego wypełniał swoje obowiązki, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który pomimo zastosowania przewidzianych w programie wychowawczym środków, nie stosuje się do sformułowanych zasad. W roku realizacji projektu edukacyjnego zaniedbywał swoje obowiązki lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg realizacji harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych uczestników.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który zwykle nie stosuje się do ww. kryteriów. Naraził siebie bądź kolegów na utratę zdrowia bądź życia, w sposób rażący nie postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, naraził bądź zhańbił swoim zachowaniem dobre imię szkoły. W roku realizacji projektu edukacyjnego nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z uczestnikami zespołu oraz opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca w stosunku zarówno do uczestników zespołu, jak i opiekuna.

8.   Ocena  zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania, promowanie do klasy wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem § 11 ust. 8,9.

9.                  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 17

Strategia postępowania w przypadku łamania norm zachowania w szkole zgodnie z Programem Wychowawczym Gimnazjum  im. św. Jana de La Salle w Częstochowie

1. Wyjaśnienie problemu i udzielenie pomocy w przezwyciężaniu trudności

z dostosowaniem się do norm zachowania się.

a.      rozmowa z wychowawcą lub nauczycielem,

b.     rozmowa z pedagogiem lub psychologiem,

c.     rozmowa z rodzicami w celu ustalenia i podjęcia wspólnych działań,

d.     spowodowanie zadośćuczynienia lub naprawienia wyrządzonej szkody,

e.      spisanie kontraktu, obserwacja wywiązania się ucznia z podjętych postanowień.

2.     Zastosowanie kary

a.    upomnienie;

b.    zlecenie prac dodatkowych o walorach wychowawczych, np. napisanie referatu, wypracowania na temat szkodliwości przemocy;

c.     pozbawienie przywilejów, zakaz uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, (wycieczki, zabawy);

d.    udzielenie pisemnej nagany, po uprzednim wyjaśnieniu oraz powiadomieniu Rodziców ucznia oraz ucznia. Fakt ten będzie odnotowany w dokumentach szkolnych, a rodzice ucznia zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji listem poleconym lub wręczonym osobiście;

e.    zastosowanie przepisów statutu Gimnazjum im. św. Jana de La Salle mówiącego o warunkach skreślenia ucznia ze szkoły.

§ 18

Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o ocenie zachowania

1.    Na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca informuje uczniów i rodziców o grożącej ocenie negatywnej oraz, przewidzianej rocznej ocenie zachowania  i odnotowuje to w swojej dokumentacji i dzienniczku ucznia.

2.   Uczeń oraz rodzice mają prawo w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przypadku ustalenia oceny z naruszeniem prawa odwołać się do Dyrektora Szkoły. Po upływie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie przysługuje odwołanie.

3.   Rodzice informowani są o zachowaniu dzieci na comiesięcznych konsultacjach z nauczycielami oraz na spotkaniach z rodzicami minimum 2 razy w roku.

§ 19

Projekt edukacyjny

Procedura realizacji projektu edukacyjnego

1.       Uczniowie  gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2.      Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.      Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści, może być ona również związana z programem wychowawczym i profilaktyki realizowanym w szkole.

4.      Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.

5.      Projekt edukacyjny obejmuje: wybranie tematu projektu edukacyjnego; określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji; wykonanie zaplanowanych działań; publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

6.      Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę zachowania, co jest określone w § 16 ust. 7.

7.      Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą  realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8.      Informację o udziale ucznia w realizacji  projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu, dyrektor gimnazjum może zwolnic ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10.  W przypadkach, o których mowa w ustępie 9 na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

11.  Projekty są realizowane przez uczniów w klasie drugiej.

12.  Czas realizacji projektów powinien być nie dłuższy niż trzy miesiące. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć realizację projektu nie dłużej niż o kolejne trzy miesiące.

13.  W uzasadnionych przypadkach uczeń może brać udział w więcej niż jednym projekcie.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 uczeń lub jego rodzice wskazują nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Procedura realizacji projektu edukacyjnego

15.  Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną powołuje koordynatora projektów.

16.  Do zadań koordynatora projektów należy:

a)  udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu,

b)  koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów,

c)  przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny,

d)  nadzór nad dokumentacją projektów,

e)  nadzór nad organizacją publicznej prezentacji projektów.

17.  Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu.

18.  Zadania opiekuna projektu obejmują:

a)  wybór zakresu tematycznego projektu z uwzględnieniem propozycji uczniów,

b)  ustalenie dokumentacji, która będzie wymagana podczas realizacji projektu:

– karta projektu;

– karta samooceny ucznia;

– karty oceny projektu;

– karty oceny prezentacji projektu;

– sprawozdanie z realizacji projektu,

c)  zorganizowanie spotkania z uczniami w celu zapoznania i wprowadzenia w tematykę projektu, ustalenie i omówienie z uczniami celu projektu oraz problemu, który porusza projekt i przedstawienie wymaganej podczas realizacji projektu dokumentacji,

d) ustalenie i przedstawienie kryteriów oceny projektu,

e) opieka nad zespołem podczas realizacji projektu, bieżące monitorowanie pracy zespołu,

udzielanie wsparcia i konsultacji,

f)  ocena pracy każdego członka zespołu po zakończeniu projektu,

g)  przygotowanie publicznej prezentacji projektu,

h)  przygotowanie wspólnie z uczniami sprawozdania z realizacji projektu.

19. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu obejmują:

a)  poinformowanie uczniów klasy II o warunkach i zasadach realizacji projektu,

b)  przekazanie rodzicom informacji jak w ust. a) na pierwszym zebraniu w klasie II, nie później niż do 30 września,

c)  prowadzenie działań organizacyjnych, związanych z realizacją projektu obejmujących przede wszystkim:

– wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia;

– monitorowanie pracy uczniów poprzez kontakt z opiekunem projektu;

– przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

d)  komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceny zachowania,

e)  dokonywanie zapisów dotyczących realizacji projektów w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne dokumenty ustalone przez szkołę).

20.  Zadania uczniów realizujących projekt obejmują:

a)  wybór tematu projektu po uprzednim zapoznaniu się z celami i problematyką projektu,

b)  omówienie i ustalenie zasad współpracy z opiekunem projektu,

c)  czynne uczestniczenie w realizacji projektu, wywiązywanie się z podjętych i wyznaczonych zadań,

d)  publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu,

e)  przygotowanie do końca roku szkolnego sprawozdania z realizacji projektu.

21.   W terminie do 15 września nauczyciele – opiekunowie projektów przedstawiają             koordynatorowi listę tematów wraz z określeniem celów, etapów realizacji, terminów             planowanego zakończenia projektu oraz sposobu prezentacji efektów. Tematyka może             uwzględniać propozycje uczniów.

22.   Koordynator projektów przedstawia informację na temat planowanych do realizacji             projektów wraz z informacją, o której mowa w ust. 21 dyrektorowi gimnazjum nie             później niż do 20 września.

23.   Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną podejmuje decyzję o dopuszczeniu             złożonych projektów do realizacji nie później niż do 25 września danego roku             szkolnego.

24.   W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się modyfikację listy projektów realizowanych             w danym roku szkolnym, a także zmianę tematyki, terminów zakończenia i sposobu             prezentacji efektów, a także opiekuna projektu. Decyzję w sprawie zmiany podejmuje

koordynator projektów.

25.   Listę planowanych dopuszczonych projektów udostępnia się uczniom nie później niż             do 5 października danego roku szkolnego.

26.   Do 15 października danego roku szkolnego opiekunowie projektów przeprowadzają             spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.

27.   Uczniowie wybierają temat projektu do 30 października danego roku szkolnego,             składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu.

28.   W przypadku, gdy uczeń nie zdecyduje o wyborze tematu lub nie złoży deklaracji, o której mowa w ust. 27, wychowawca włącza do do określonego zespołu, uwzględniając jego zainteresowania i możliwości.

29.   Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z             zespołem wspólnie ustalają:

a) czas realizacji projektu,

b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,

d) kryteria oceny projektu,

e) sposób prezentacji i podsumowania projektu,

wpisując je do karty realizacji projektu.

30.   Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły oraz jej wyposażenia w celach             związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna projektu lub innego             nauczyciela.

31.   Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której formę ustala opiekun             projektu. Prezentacja odbywa się w szkole lub w innym miejscu publicznym, za zgodą             dyrektora szkoły.

32.   Prezentacje odbywają się w wyznaczonym tygodniu czerwca. W przypadku, gdy             prezentacja odbywa się poza szkołą jej termin jest indywidualnie ustalony z             opiekunem projektu.

33.   W prezentacji mogą brać udział osoby spoza szkoły za zgodą dyrektora i opiekuna             projektu.

34.   Oceny projektu dokonuje opiekun projektu.

35.   Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

a)   sprawozdania z projektu (np. karta realizacji całości projektu),

b)   wytwory materialne wykonane przez uczniów w trakcie realizacji projektu,

c)   poziom wykonania zadania,

d)   sposób prezentacji projektu,

e)   pracę zespołową i indywidualną ucznia, systematyczność pracy, aktywność, twórczość,

f)   samoocenę uczniów.

36.   Forma i kryteria ocen są znane uczniom od początku pracy nad projektem.

37.  Opiekun projektu powinien na bieżąco przedstawiać wychowawcy klasy informację o             przebiegu realizacji projektu, ocenie projektu i poszczególnych uczniów.

38.   Ocena projektu ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia i kończy się             stwierdzeniem uogólniającym zaliczył(a)/ nie zaliczył(a) w projekcie, które jest             podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych             dokumentach.

39.   Jeżeli projekt jest ściśle związany z programem danego przedmiotu dopuszcza się             wpisanie oceny do dziennika lekcyjnego z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę taką             ustala opiekun projektu (jeśli jest nauczycielem danego przedmiotu) lub nauczyciel             przedmiotu w oparciu o ocenę opisową, o której mowa w ust. 38.

40.   Dokumentacja dotycząca projektu powinna zawierać:

–   kartę projektu,

–   kontrakt z uczniami,

–   arkusz oceny projektu,

41.    Dokumentację przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy             gimnazjum.

42.   Kwestie sporne dotyczące realizacji projektu rozstrzyga dyrektor.

43.   Terminy obowiązujące w realizacji projektów w roku szkolnym 2010/2011 ulegają             przesunięciu o trzy miesiące do przodu w stosunku do terminów zamieszczonych w             odpowiednich ust.

44.   W każdym roku szkolnym opiekunów projektów wyznacza dyrektor, zapewniając             odpowiednią liczbę tematów pozwalającą uczniom swobodnie wybrać temat             projektu.

§ 20

Procedura ewaluacyjna

1.    Ewaluacji  systemu oceniania dokonuje się po roku oraz po zakończeniu 3-letniego etapu edukacji na podstawie pomiaru dokonanego przez ankiety skierowane do nauczycieli, uczniów, ewentualnie rodziców.

2.    Szczegółowe warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów stanowią integralną część Statutu Gimnazjum im. św. Jana de La Salle w Częstochowie.

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego  Rada Pedagogiczna Gimnazjum  im. św. Jan de La Salle w Częstochowie opracowała i zatwierdziła dn. 09.09.1999 roku.

Znowelizowano szkolny system oceniania dnia  15 listopada 2010 r.