Dokumenty

data: 28.11.2012, 20:13 | autor: Redakcja | kategorie: Szkoła Podstawowa

Załącznik nr 1 wraz z WSO

Do Statutu Szkoły Podstawowej św. Jana de La Salle w Częstochowie

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA DE LA SALLE W CZĘSTOCHOWIE


Szkoła jest roztropnym dbaniem o dobro  każdego dziecka,

które w przyszłości będzie dorosłym człowiekiem

MISJA NASZEJ SZKOŁY

I       Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich

Kształtowanie  umiejętności kierowania się dobrem wspólnym.

Rozwijanie wrażliwości wychowanków na potrzeby innych ludzi.

Uczenie  odpowiedzialności za siebie i innych, oraz zdrowej tolerancji.

Kształtowanie postaw  społecznych,  patriotycznych i estetycznych.

II      Zapewnienie uczniom zdobycia rzetelnej wiedzy oraz stworzenie warunków

do urzeczywistniania zainteresowań i ambicji wychowanków

III    Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole

Kształtowanie postaw asertywnych, proekologicznych i prozdrowotnych

Cel główny wychowania w szkole: w s z e c h s t r o n n y   r o z w ó j  o s o b y  u c z n i a

Szczegółowe cele wychowawcze:

I.            Kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i zdrowej tolerancji oraz zdolności empatii wobec innych ludzi:

1.      Dostarczenie wiedzy na temat roli rodziny, grupy rówieśniczej w życiu człowieka (zaspakajanie potrzeb więzi międzyludzkich, kształtowanie wartości  i postaw).

2.      Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka, ucznia i dorosłego człowieka.

3.      Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej.

4.      Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów.

5.      Rozwijanie szacunku do szkoły, jej pracowników i zasad w niej panujących.

6.      Kształtowanie postaw i nawyków opartych na zasadach dobrego wychowania. Egzekwowanie ich  w szkole, w kościele, na świetlicy, w teatrze, filharmonii itd.

7.      Dbanie o ład, porządek, punktualność, estetyczny wygląd, noszenie stroju szkolnego.

II.         Kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie, bezpieczeństwo

i rozwój:

1.      Kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny.

2.      Dobrowolne podejmowanie trudu nauki; stwarzanie warunków do odnoszenia sukcesów na każdym etapie pracy ucznia.

3.      Kształtowanie wytrwałości w dążeniu do osiągania celów związanych z własnym rozwojem.

4.      Rozbudzanie ciekawości (przeciwdziałanie lenistwu) dla wszelkiej wiedzy, ale z umiarem, by uniknąć dyletantyzmu.

5.      Ponoszenie odpowiedzialności za wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.

6.      Zapewnienie możliwości rozwijanie uzdolnień i  zainteresowań uczniów.

7.      Kompensowanie deficytów i braków rozwojowych.

8.      Dostarczenie wiedzy na temat rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka.

9.      Ukazywanie sposobów właściwego organizowania  wypoczywania po pracy.

10.  Ukazywanie sposobów dbania o swoje zdrowie fizyczne, psychiczne, o rozwój duchowy i społeczny.

11.  Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią.

III.             Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania  potrzebnych informacji

oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji:

1.      Dostarczenie uczniom wiadomości na temat różnych źródeł wiedzy we współczesnym świecie.

2.      Kształcenie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł wiedzy.

3.      Przygotowanie o dokonywania oceny i wyboru informacji.

4.      Uświadomienie zagrożeń, jakie niesie rozwój technologii medialnych, a właściwie niedorozwój społeczny  ludzi kreujących świat w mediach.

IV.       Przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji zgodnych z wymaganiami ochrony zasobów środowiska:

1.      Poznanie elementów przyrody i wzajemnych zależności między nimi.

2.      Poznanie problemów ekologicznych wybranych regionów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem regionu częstochowskiego.

3.      Dostarczenie wiedzy na temat sposobów  przeciwdziałania degradacji środowiska.

4.      Kształcenie wrażliwości na zagrożenia środowiska naturalnego.

5.      Przygotowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody.

III.             Przygotowanie do korzystania z dorobku kultury i dziedzictwa narodowego:

1.      Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.

2.      Uczenie właściwego zachowania wobec symboli narodowych i miejsc pamięci.

3.      Propagowanie wartości moralnych i duchowych.

4.      Pielęgnowanie wartości pedagogiki lasaliańskiej.

5.      Korzystanie z repertuaru teatrów, kin, muzeów i innych ośrodków kultury.

Zadania ogólnoszkolne

1.    Propagowanie idei wychowawczych opartych na poszanowaniu wartości chrześcijańskich.

2.    Integrowanie społeczności szkolnej wokół jej celów.

1.        Stworzenie warunków bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów
na terenie szkoły.

2.      Wykorzystanie systemu oceniania jako środka osiągania celów wychowawczych, promowanie
postępu w uczeniu się i zachowaniu, prezentowanie osiągnięć uczniów w szkole i poza nią.

3.      Wspieranie samorządności uczniów.

4.      Tworzenie atrakcyjnej oferty  zajęć pozalekcyjnych, organizowanie imprez szkolnych.

5.      Doskonalenie systemu diagnozy, profilaktyki, terapii pedagogicznej
i psychologicznej.

6.      Tworzenie warunków do wykorzystania zdobytych kompetencji w praktycznych sytuacjach.

Zadania dla wychowawców klas i nauczycieli zajęć edukacyjnych

1.      Kształtowanie postaw wychowanków wyrażających poszanowanie dla wartości chrześcijańskich.

2.      Uczenie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dobro wspólne.

3.      Kierowanie się dobrem wspólnym – przezwyciężanie egocentryzmu.

4.      Kształtowanie postaw asertywnych – rozwijanie szacunku dla siebie i innych.

5.      Wdrażanie do rzetelnej samooceny  zachowania i postępów w nauce.

6.      Stawianie wysokich wymagań co do dyscypliny na lekcjach i we wszystkich sytuacjach
szkolnych, w których jest nieodzownym warunkiem prawidłowego funkcjonowania szkoły.

7.      Stworzenie możliwości odniesienia sukcesu w nauce na każdym etapie podejmowanych
działań.

8.      Kształtowanie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zachowania
się w różnych sytuacjach w szkole i poza nią.

9.      Diagnozowanie potrzeb zespołu i poszczególnych uczniów.

10.  Integrowanie klasy. Wykorzystywanie potencjału grupy do wspierania jej członków.

11.  Kierowanie uczniów na badania psychologiczne do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

12.  Uwzględnianie zaleceń specjalistów w pracy z uczniem.

13.  Przygotowywanie uroczystości i spotkań z udziałem gości.

14.  Organizowanie wyjść do kina, teatru, na  wystawę, organizowanie wycieczek dydaktycznych,
krajoznawczych i wychowawczych.

15.  Zapoznawanie z prawami i obowiązkami dziecka, ucznia, dorosłego człowieka.

16.  Inspirowanie  pracy zespołowej na rzecz klasy i szkoły.

17.  Współpraca z rodzicami uczniów, specjalistami w dziedzinie psychologii
i pedagogiki.

18.  Realizacja treści programowych zgodnych ze specyfiką zajęć, służąca realizacji celów
wychowawczych, dostarczaniu rzetelnej wiedzy, kształceniu umiejętności
i postaw.

19.  Współpraca nauczycieli i wychowawców- realizacja strategii wychowawczej klasy,
respektowanie zasad i ustaleń.

20.  Jasne formułowanie oczekiwań wobec uczniów, dotyczące osiągnięć edukacyjnych i zachowania

Formy realizacji programu:

–         zajęcia edukacyjne,

–         codzienne spotkania wszystkich klas przed rozpoczęciem pierwszej lekcji

–         comiesięczne msze święte,

–         spotkania rekolekcyjne,

–         wycieczki dydaktyczne, krajoznawcze, wychowawcze, zielone szkoły,

–         wyjścia do  kina, teatru, filharmonii i innych ośrodków kultury,

–          uroczystości szkolne i klasowe,

–         spotkania z policjantami, lekarzami oraz specjalistami różnych dziedzin
w zależności od potrzeb,

–         współpraca z placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Zgromadzenie Braci Szkół
Chrześcijańskich w Polsce i poza granicami kraju oraz innymi szkołami katolickimi.

Uwagi ogólne o realizacji programu

1.      Treści Programu wychowawczego są realizowane przez wszystkich nauczycieli – wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych, specjalistów szkoły, kadrę administracyjną i rodziców.

2.      W zależności od wyników diagnozy sytuacji wychowawczej w danej klasie rada pedagogiczna w porozumieniu z uczniami i rodzicami podejmuje priorytety

w pracy wychowawczej na określony czas.

3.      Na podstawie programu wychowawczego szkoły wychowawca z udziałem uczniów planuje zadania wychowawcze dla klasy na dany rok szkolny. Podstawą do planowania działań wychowawczych są przede wszystkim potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji wychowawczej klasy. Plan wychowawczy klasy jest przedstawiony rodzicom do zaopiniowania wraz z zaproszeniem

do włączenia się w realizację zadań.

4.      Wychowawca klasy może zwrócić się o pomoc w diagnozowaniu, planowaniu pracy oraz realizacji zadań wychowawczych do specjalistów szkoły oraz spoza niej.

5.      Zadania wychowawcze w klasie realizują wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, uwzględniając specyfikę swoich zadań edukacyjnych, różnorodność form aktywności uczniów, ich potrzeby i zainteresowania

6.      Szczególną rolę w realizacji programu mają godziny wychowawcze.

7.      Realizując program odwołujemy się w codziennych sytuacjach do Ewangelii, dekalogu, idei chrześcijańskich.

Nagradzanie uczniów

1.      Za szczególne osiągnięcia w nauce i zachowaniu uczniom szkoły są przyznawane nagrody.

2.      Nagrodę otrzymuje uczeń na wniosek wychowawcy, nauczyciela zajęć edukacyjnych lub dyrektora szkoły.

3.      Nagrody są w szczególności przyznawane za:

·        bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie,

·        widoczne postępy w pracy nad sobą, mające odbicie w lepszych ocenach
i poprawie zachowania,

·        rozwój zainteresowań i zdolności, osiągnięcia w szkolnych i pozaszkolnych konkursach
i zawodach sportowych,

·        aktywny udział w życiu szkoły,

·        pozytywne zachowania społeczne (wrażliwość koleżeńska, pomoc słabszym
w nauce itp.);

·        wzorowe wywiązywanie się z podjętych obowiązków na rzecz organizacji szkolnych.

4.      Nagrody mogą mieć formę pochwały, odznaki, dyplomu, nagrody rzeczowej. Szczegółowy
regulamin dotyczący przyznawania odznak zostanie opracowany
w późniejszym terminie.

5.      Świadectwo z wyróżnieniem przyznaje się uczniom klas IV- VI za szczególne osiągnięcia w nauce i zachowaniu, którzy uzyskali średnią ocen w klasyfikacji końcowej, rocznej co najmniej 4,75 a ocena zachowania jest co najmniej bardzo dobra .

Ocenianie zachowania uczniów

Ocenianie zachowania uczniów jest integralną częścią Programu wychowawczego

i wyraża opinię szkoły o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym oraz respektowaniu zasad współżycia społecznego. W klasach I – III ocena zachowania ma charakter opisowy.

W klasach IV- VI ocenę ustala się wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne

Podstawą do ustalenia oceny z zachowania są :

·        Szczegółowe  kryteria oceny zachowania ucznia zawarte w Wewnątrzszkolnym  Systemie Oceniania

Kryteria otrzymania oceny dobrej, która jest oceną wyjściową, zostały określone w trzech kategoriach:

1.      Kultura osobista.

Uczeń jest zawsze taktowny, życzliwy, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji.

Jest uczciwy, ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Nie pozostaje obojętny

na krzywdę innych

Kieruje się dobrem  wspólnym

Szanuje godność własną i innych osób.

Szanuje własność osobistą  i mienie wspólne.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa.

Dba o wygląd zewnętrzny wykluczający farbowanie włosów, przekłuwanie jakichkolwiek części ciała z wyłączeniem uszu dziewcząt, stosowania tatuaży.

Jest czysty, stosownie ubrany (spódniczka nie krótsza niż do połowy uda), zmienia obuwie.

Kolorami szkolnymi są: granatowy, grafitowy, ciemno-szary i ich odcienie.

Zaleca się noszenie włosów przez chłopców nie dłuższych niż do ramion.

2.      Stosunek do obowiązków szkolnych

Uczeń rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

W stosunku do swoich możliwości osiąga najwyższe wyniki w nauce.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Jest zdyscyplinowany.

Rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Chodzi w stroju szkolnym – kamizelce, spódniczce.

Na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych posiada strój galowy.

3.      Frekwencja

Uczeń  bez ważnych, uzasadnionych powodów nie opuszcza zajęć szkolnych.

Nie spóźnia się na lekcje.

Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności  i  spóźnień.

·        Kodeks zachowania się uczniów Szkoły Podstawowej im.  św. Jana de La Salle

w Częstochowie.

KODEKS ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.ŚW. JANA DE LA SALLE W CZĘSTOCHOWIE

1.        Znamy własne prawa i obowiązki zawarte w następujących dokumentach:

·        – statut szkoły,

·        – wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania,

·        – przedmiotowe systemy oceniania.

2.        Jesteśmy zobowiązani do ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

3.        Rzetelnie wywiązujemy się ze swoich powinności

4.        Jesteśmy asertywni – bronimy własnych praw, nie lekceważąc przy tym innych osób.

5.        Rozwiązujemy problemy i konflikty bez użycia przemocy

6.        Przestrzegamy zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią

7.        Jesteśmy  koleżeńscy

Wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie mają obowiązek ocenić zachowanie ucznia zgodnie z kryteriami i wg obowiązującej skali. Nauczyciel – wychowawca podejmuje ostateczną decyzję o śródrocznej i rocznej ocenie zachowania ucznia biorąc pod uwagę opinie nauczycieli.

Uczeń, który przestrzega zasad zachowania określonych w  Szczegółowych kryteriach oceny zachowania oraz Kodeksie …  otrzymuje ocenę dobrą.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który nie tylko przestrzega  norm zachowania, ale także wyróżnia się stosunkiem do kolegów, osób dorosłych, aktywnym udziałem w życiu klasy

i szkoły, reprezentuje szkołę na zewnątrz w konkursach, olimpiadach, zawodach itp.

oraz spełnia wszystkie wymagania zawarte w kryteriach na ocenę bardzo dobrą.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który zawsze przestrzega zasad zachowania się oraz bardzo dobrze wywiązuje się z uczniowskich obowiązków wobec pracowników szkoły oraz kolegów i zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej. Osiąga wyniki na miarę swoich możliwości. Ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione. Zawsze ma strój szkolny (może z przyczyn usprawiedliwionych nie mieć cztery razy stroju szkolnego). Nie spóźnia się.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, któremu zdarzyło się naruszyć obowiązujące zasady,

ale zastosowane środki przyniosły poprawę zachowania.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który pomimo zastosowania przewidzianych

w Programie Wychowawczym środków, nie stosuje się do sformułowanych zasad.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który zwykle nie stosuje się do ww. kryteriów. Naraził siebie bądź kolegów na utratę zdrowia bądź życia, w sposób rażący nie postępuje zgodnie

z dobrem społeczności szkolnej, naraził  bądź zhańbił swoim zachowaniem dobre imię szkoły.

Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania, promowanie do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

Strategia postępowania w przypadku łamania norm zachowania się w szkole

1.      Wyjaśnienie problemu i udzielenie pomocy w przezwyciężeniu trudności

z dostosowaniem się do norm zachowania się:

·        Rozmowa z wychowawcą lub nauczycielem.

·        Rozmowa z pedagogiem lub psychologiem.

·        Rozmowa z rodzicami w celu ustalenia i podjęcia wspólnych działań.

·        Spowodowanie zadośćuczynienia lub naprawienia wyrządzonej szkody.

·        Spisanie kontraktu, obserwacja wywiązywania się ucznia z podjętych postanowień.

2.      Zastosowanie kary:

·        Upomnienie, pisemna uwaga

·        Zlecenie prac dodatkowych o walorach wychowawczych, np. napisanie referatu, wypracowania na temat szkodliwości przemocy.

·        Pozbawienie przywilejów: zakaz uczestniczenia w zajęciach dodatkowych  (wycieczki, zabawy).

·        Udzielenie pisemnej nagany, po uprzednim wyjaśnieniu sytuacji, powiadomieniu rodziców i ucznia Fakt ten będzie odnotowany w dokumentach szkolnych a rodzice ucznia zostaną poinformowani o zaistniałej   sytuacji listem poleconym, bądź przez dyrektora, wicedyrektora ( osobę upoważnioną przez dyrektora) w rozmowie bezpośredniej.

·        Zastosowanie przepisu Statutu Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle  mówiącego o warunkach skreślenia ucznia ze szkoły.

Osobami (organami) uprawnionymi do zastosowania kary są: wychowawca klasy, nauczyciele zajęć edukacyjnych, wicedyrektor, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, nauczyciel zajęć pozalekcyjnych

Ewaluacja programu wychowawczego

Przebieg i efekty pracy w zakresie wychowania są podawane systematycznej obserwacji

i ocenie.

Sposoby i środki ewaluacji:

1.      Obserwacja zachowania uczniów, stopnia rozumienia i  stosowania norm. Systematyczne notowanie uwag o zachowaniu uczniów w Zeszycie uwag o uczniach.  Do sporządzania bieżących notatek zobligowani są wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie.

2.      Obserwacja postępu w zachowaniu i nauce (okresowa ocena postępu).

3.      Ocena jakości i ilości wytworów prac uczniowskich.

4.      Ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział w konkursach

5.      Frekwencja  na zajęciach organizowanych przez szkolę (analiza dokumentów). Wszystkie usprawiedliwienia nieobecności składane  są przez rodziców pisemnie.

6.      Dokonywanie samooceny zachowania przez uczniów (załącznik do programu: arkusz- Zachowanie ucznia).

7.      Wyniki ewaluacji programu przeprowadzonej przez uczniów i ich rodziców (ankieta, wywiad, rozmowa).

8.      Ocena stopnia zintegrowania uczniów  w klasach i w szkole.

Wskaźniki ewaluacji:

Ilościowe

1.      Frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych.

2.      Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych, terapeutycznych (wskaźnik nieusprawiedliwionych nieobecności).

3.      Ilość prac wykonywanych przez uczniów.

4.      Liczba uczniów z problemami wychowawczymi.

5.      Liczba uczniów biorących udział w konkurach, liczba laureatów.

6.      Liczba rodziców zaangażowanych w pracę szkoły.

Jakościowe

1.      Aktywność uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

2.      Umiejętności, wiadomości uczniów.

3.      Przestrzeganie zasad sformułowanych w programie

4.      Postawy uczniów w konkretnych sytuacjach szkolnych: podczas lekcji, przebywanie na korytarzu szkolnym podczas przerw, na świetlicy, w szatni, na jadalni, używanie zwrotów grzecznościowych, poszanowanie mienia, dbałość o estetykę dekoracji w klasach i na korytarzach, współodpowiedzialność za ład i porządek w pomieszczeniach szkoły.

5.      Przyczyny nieobecności na zajęciach.

6.      Postęp w zachowaniu  i uczeniu się.

7.      Oceny śródroczne i końcowe,  roczne.

8.      Współpraca z rodzicami.

Znowelizowany i ujednolicony Program Wychowawczy  im. św. Jana de La Salle w Częstochowie obowiązuje od dnia 4 października 2004r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA DE LA SALLE W CZĘSTOCHOWIE

Założenia ogólne oceniania wewnątrzszkolnego

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

§ 1.

1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

2)      Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

3)      Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

4)      Dostarczanie rodzicom, prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnienia ucznia.

5)      Włączenie uczniów w proces oceniania ich osiągnięć w szkole.

6)      Uzyskiwanie jak najpełniejszej informacji o aktywności ucznia, postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia.

7)      Umożliwienie nauczycielom doskonalenia, organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej w sterowaniu procesem nauczania i uczenia się.

§ 2.

1.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).

2)      Formułowanie trybu oceniania zachowania oraz informowanie o nim uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).

3)      Ustalanie kryteriów oceniania.

4)      Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i formach przyjętych w szkole, zgodnie z § 6, pkt 3, pkt 7.

5)      Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

6)      Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania.

§ 3.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję:

1)      Wspierającą (nastawienie na ocenianie osiągnięć uczniów, a nie braków, pozostawienie uczniowi pewnego wyboru i kontroli nad czynnościami uczenia się, monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb).

2)      Diagnostyczną (określanie aktualnego poziomu osiągnięć i postępów ucznia w nauce w celu wskazywania jego słabych i mocnych stron, pomoc w formułowaniu indywidualnego planu rozwoju ucznia).

3)      Informacyjną (informowanie uczniów o osiągnięciach i postępach w nauce).

4)      Motywującą ucznia

5)      Kształcącą (pozwala na weryfikowanie programów nauczania, podręczników, pomocy dydaktycznych).

§ 4.

1.      Nauczyciele, wychowawcy na pierwszych zebraniach z rodzicami (prawnymi opiekunami) każdego roku szkolnego (wrzesień) informują ustnie rodziców, prawnych opiekunów o zasadach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalania  uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.      Nauczyciele zajęć zintegrowanych oraz poszczególnych zajęć edukacyjnych począwszy od klasy czwartej na pierwszych zajęciach każdego roku szkolnego (wrzesień),informują ustnie uczniów o wymaganiach edukacyjnych  niezbędnych do uzyskania   poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz informują uczniów o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywanych ocen klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych  oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

3.      Uzyskanie wyższej niż przewidywanej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się poprzez:

a)      zaliczenie ustne lub pisemne (m.in. sprawdzianów, równoważnych do przeprowadzanych w semestrze)  wskazanych przez nauczyciela partii materiału edukacyjnego,

b)      okazanie się przez ucznia uzupełnionymi ćwiczeniami,  zeszytami przedmiotowymi oraz brakującymi pracami realizowanymi w danym semestrze,

c)      aktywne uczestnictwo w bieżących lekcjach odbywających się po wystawieniu oceny proponowanej oraz uzyskiwanie pozytywnych ocen z bieżącego materiału.

4.      Uczeń może ubiegać się o ustalenie wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli uważa, że jego poziom wiedzy i umiejętności zasługuje na wyższą ocenę śródroczną i roczną i nie miał możliwości poprawiania ocen bieżących zgodnie z zapisem § 10, punkt 16, 17, 18.

5.      Uzyskanie wyższej niż przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania następuje po zweryfikowaniu oceny przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy i psychologiem szkolnym przy uwzględnieniu całości dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę klasy, opinii ucznia i jego rodziców. Ostateczną ocenę ustala nauczyciel wychowawca.

§ 5.

1.      Przedmiotem oceny jest:

1)      Zakres opanowanych wiadomości.

2)      Rozumienie materiału naukowego.

3)      Umiejętność stosowania wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych.

4)      Kultura przekazywania wiadomości.

2.      Ocenianie powinno:

1)      Być trafne, obiektywne, rzetelne i systematyczne.

2)      Motywować uczniów do samooceny, dawać uczniowi możliwość porównywania własnych osiągnięć i umiejętności z osiągnięciami innych uczniów.

3)      Wspierać rozwój ucznia, uwzględniać wkład pracy i możliwości intelektualne ucznia.

§6.

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania

1.      W klasach 1-3 ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową za wyjątkiem religii, która ocenia się jak w § 6 ust.7

2.      Ocena opisowa pełni następujące funkcje:

1)      Diagnostyczną – dającą odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela

2)      Informacyjną – przekazującą informację, co dziecko zdołało zrozumieć i jaki był jego wkład pracy

3)      Korekcyjną – odpowiadającą na pytanie, na czym jeszcze uczeń musi popracować, udoskonalić, zmienić

4)      Motywacyjną – zachęcić dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku dodająca wiary we własne siły, dającą nadzieję na osiągnięcie sukcesu

5)      Rozwojową – odnoszącą się zarówno do uczniów jak i nauczycieli, koncentrującą się na dziecku, ale również aktywizującą nauczyciela mobilizującą go do zmian i dalszego rozwoju.

2a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień”

3.      W klasach 1-3 ocenianiu bieżącym stosuje się symbole literowe.

Wymagania ponadprogramowe – A

Wymagania pełne – B

Wymagania rozszerzone – C

Wymagania podstawowe – D

Wymagania konieczne – E

Brak wiadomości i umiejętności – F

4.      Nauczyciel w czasie codziennej pracy może stosować następujące narzędzia i formy notowania ocen:

1)      Zeszyt, dzienniczek obserwacji postępów dziecka – uwzględniający wszystkie sfery rozwoju, z miejscem na uwagi bieżące spostrzeżenia.

2)      Karty samooceny dziecka, w których każde dziecko przynajmniej raz w semestrze będzie oceniało swoją pracę.

3)      Recenzje umieszczone pod pracami w zeszytach szkolnych, ćwiczeniach, kartach pracy ucznia, sprawdzianach.

4)      Karty pracy indywidualnej ucznia, w której będą ocenianie umiejętności i inne zaakceptowane przez nauczyciela i rodziców.

5.      Wyodrębniono następujące obszary rozwoju uczniów podlegające ocenia:

1)      Edukacja polonistyczna

a)           Wypowiadanie się

b)           Słuchanie

c)           Technika czytania

d)           Pismo-ortografia i strona graficzna

e)           Podstawy gramatyki

2)      Edukacja matematyczna

a)           Stosunki przestrzenne – zbiory

b)           Liczenie – dodawanie, odejmowanie

c)           Rozwiązywanie zadań tekstowych

d)           Mnożenia, dzielenie

3)      Edukacja plastyczna

4)      Edukacja muzyczna

5)      Edukacja społeczna

6)    Edukacja przyrodnicza

7)   Zajęcia techniczne

8)     Wychowanie  fizyczne

9)  Zajęcia komputerowe

10) Język obcy nowożytny

6.      W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).

7.      Począwszy od klasy IV poziom opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych w czasie klasyfikacji śródrocznej i rocznej ocenia się w stopniach według skali:

1)      celujący – 6

2)      bardzo dobry – 5

3)      dobry – 4

4)      dostateczny – 3

5)      dopuszczający – 2

6)      niedostateczny – 1

8.      Oceny cząstkowe począwszy od klasy I wystawione są według skali jak w pkt. 3, 7 z możliwością stosowania plusów (+) i minusów (-).

Obowiązuje dodatkowo następujący system plusów „+”i minusów „-„w którym:

„+” pozytywną formę aktywności

„-„ nieodpowiednią formę aktywności.

9. W dzienniku zajęć można odnotowywać zgłoszone nieprzygotowanie ucznia skrótem „np.”.

§ 7.

1. Ustala się następujące ogólne kryteria oceniania:

1)      stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczający poza program zajęć (osiągnięć) edukacyjnych w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy, osiąga sukcesy w: konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zwodach sportowych szczebla wyższego niż szkolny lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2)      stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania danych zajęć (osiągnięć) edukacyjnych w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3)      stopień dobry otrzymuje uczeń, który: nie w pełni opanował wiadomości określone programem nauczania ale poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4)      stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym, rozwiązuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności.

5)      stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: ma braki w opanowaniu wiadomości, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności.

6)      Stopień niedostateczny.

2. Jeżeli sprawdzian wiadomości jest w formie testu, to uczeń, który uzyskał prawidłowych odp.:

a)      90 % – 100 % ocena bardzo dobra

b)      71 % – 89 % ocena dobra

c)      51 % – 70% ocena dostateczna

d)      35 % – 50 % ocena dopuszczająca

e)      poniżej 35 % ocena niedostateczna

§ 8.

1. Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

§ 9.

1.      Oceny uzyskane przez ucznia są jawne zarówno dla ucznia jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów).Na prośbę uczniów lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie Szkoły w obecności nauczyciela.

2.      Jawności podlegają zapisy dokonane w dzienniku, dotyczące oceniania.

§ 10.

Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów

1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów cechuje:

a)      Obiektywizm

b)      Indywidualizacja

c)      Konsekwencja

d)      Systematyczność

e)      Jawność

2.Ustala się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów edukacyjnych uczniów:

a)      Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów (badanie wyników) obejmuje materiał z całego roku nauczania lub półrocza danych zajęć edukacyjnych

b)      Prace klasowe (sprawdziany) obejmują materiał z działu danych zajęć edukacyjnych.

c)      Kartkówki obejmują materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji danych zajęć edukacyjnych

d)      Ponadto oceniane są:

1)     Odpowiedzi ustne

2)     Prace domowe

3)     Odpowiedzi na lekcji

4)     Praca w grupach

5)     Prace długoterminowe

6)     Praca samodzielna

7)     Praca pozalekcyjna np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań, itp.

8)     Ćwiczenia praktyczne

9)     Pokaz, recytacja

10) Opracowane i wykonane pomoce dydaktyczne

11) Wytwory pracy własnej ucznia

12) Aktywność na zajęciach

13) Zeszyt przedmiotowy

14) Sprawdziany umiejętności praktycznych

15) Testy sprawnościowe

16) Prace twórcze i odtwórcze

3.      Badanie wyników ustala się na początku roku szkolnego (do końca września) i wpisuje się do planu pracy szkoły. Badanie wyników musi być poprawione w ciągu dwóch tygodni, omówione na lekcji, dane uczniowi do wglądu.

4.      Prace klasowe (sprawdziany) zapowiedziane są:

a)      na co najmniej tydzień wcześniej.

b)      terminy prac klasowych wpisywane są do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem

c)      nie może być więcej prac klasowych (sprawdzianów) niż dwie w tygodniu z pominięciem dni, w których odbywa się badanie wyników

d)      każda praca klasowa (sprawdzian) poprzedzona jest lekcją powtórzeniową, z podaniem kryteriów oceny i wymagań edukacyjnych, np. zasad punktacji

e)      prace klasowe (sprawdziany) muszą być sprawdzone w terminie dwutygodniowym , omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu

5.      Kartkówki nie muszą być zapowiadane i nie może być ich więcej niż dwie w danym dniu w dniach, w których odbywa się praca klasowa, może być jedna kartkówka.

6.      Na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i roczną należy zakończyć przeprowadzanie prac klasowych (sprawdzianów).

7.      Rodzice (prawni opiekunowie), sprawdzone i ocenione prace kontrolne otrzymują do wglądu podczas konsultacji, które są ustalone i podane do wiadomości przez wychowawcę klasy, oraz wywieszone na tablicy informacyjnej..

8.      Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel przechowuje do końca danego roku szkolnego.

9.      Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w formie ustnej lub pisemnej.

10.  Oceny mogą być wpisywane do dzienniczka przez nauczyciela lub wychowawcę.

11.  Na każdych zajęciach nauczyciel sprawdza stopień przygotowania się uczniów do zajęć

12.  Na każdych zajęciach nauczyciel sprawdza prace domowe ilościowo, zaś jakościowo w miarę potrzeb.

13.  Praca domowa powinna mieć charakter poszerzający badawczy lub ćwiczebny i powinna odnosić się do treści już opanowanych.

14.  W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu, w którym miała się odbyć praca klasowa (sprawdzian) obie zainteresowane strony uzgadniają termin pracy ponownie z tym, że nie obowiązuje jednotygodniowe wyprzedzenie.

15.  Uczniowie, u których stwierdzono braki w wiadomościach mogą je uzupełniać wykonując dodatkowe zadania domowe

16.  Uczeń nieobecny na pracy pisemnej pisze ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem

17.  Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu siedmiu dni. Poprawę uczeń pisze poza swoimi zajęciami. Ocenę z poprawy wpisuje się obok poprawionej. Sprawdzian można poprawiać tylko raz.

18.  Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału mogą korzystać zajęć wyrównawczych, jeśli istnieje możliwość ich zorganizowania.

19.  Samorząd klasowy może organizować „samopomoc koleżeńską” uczniom mającym kłopoty w nauce.

20.   Oceny bieżące mogą podlegać poprawie na warunkach ustalonych przez konkretnego nauczyciela przedmiotu.

§ 11.

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe umożliwiające sprostowanie wymaganiom edukacyjnym z programu nauczania.

2.Przy ustalaniu oceny z nauczania muzyki, techniki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych  plastyki, wychowania fizycznego – należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywania się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

6.      W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

7.      Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie pisemnej opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza.

8.      W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony”.

9.       Ustalenia wewnątrzszkolne:

a)      uczeń ma prawo do nie przygotowania się do zajęć w półroczu. I tak w przypadku 1 godziny zajęć edukacyjnych w tygodniu uczeń ma prawo do jednego nieprzygotowana, 2-3 godziny zajęć edukacyjnych tygodniowo do dwóch nieprzygotowań, natomiast w przypadku 4-5 godzin tygodniowo do trzech nieprzygotowań; w nauczaniu zintegrowanym mają do 3 nie przygotowań w semestrze bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Uczniowie zgłaszają nie przygotowanie na początku lekcji. Nie przygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów, za wyjątkiem spraw losowych uznanych przez nauczyciela. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku klasy, nie ma to jednak wpływu na ocenę klasyfikacyjną roczną (semestralną). Fakt powyższy nie może mieć miejsca, gdy w danym dniu jest praca klasowa (sprawdzian).

b)      Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowane po wywołaniu go do odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.

c)      W klasach czwartych na początku roku szkolnego stosuje się „okres ochronny” nie stawia się ocen niedostatecznych.

d)      Uczniowie reprezentujący szkołę w zawodach sportowych mają prawo do nieprzygotowana się do odpowiedzi i kartkówki, jeżeli zawody lub konkurs odbywały się w czasie uniemożliwiającym przygotowanie się do zajęć w dniu następnym

e)      Nieobecność w szkole nie zwalnia ucznia z obowiązku przyswajania materiału programowego z poszczególnych zajęć edukacyjnych. W przypadku dłuższej nieobecności (3 dni) uczeń ma prawo otrzymać dodatkowy czas do uzupełnienia zaległości.

f)        Pisemnej pracy domowej nie zadaje się na okres świąt i ferii zimowych.

§ 12.

Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i osiągnięciach

1.      Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i osiągnięciach edukacyjnych:

1)      Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawiania

2)      Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach minimum 2 razy w roku oraz na comiesięcznych konsultacjach.

3)      Na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, poszczególni nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o grożących ocenach niedostatecznych oraz przewidywanych śródrocznych i rocznych  ocenach klasyfikacyjnych  i odnotowanie tego w swojej dokumentacji w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku ucznia,

4) Uczeń oraz rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Po upływie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie przysługuje odwołanie.

4)      Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje wpisu oceny w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym.

5)      Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami odbywają się w czasie konsultacji lub w czasie ustalonego harmonogramu podanego do wiadomości rodzicom.

§ 13.

Klasyfikowanie

1.      Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych wg skali w określonej w § 6 ust. 7 oraz oceny z zachowania wg skali określonej w § 14.W klasach 1-3 ocena śródroczna jest oceną opisową uwzględniającą treści z § 6 ust. 5.

2.      Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Zakończenie semestru następuje 31 stycznia o ile ferie zimowe nie zaczynają się wcześniej. Wtedy pierwszy semestr kończy się ostatniego dnia przed feriami zimowymi.

3.      Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen wg skali określonej w § 6 ust. 7 oraz oceny z zachowania wg skali określonej w § 14 ust. 6. W  klasach 1-3 ocena  klasyfikacyjna roczna jest jedną oceną opisową uwzględniającą treści z § 6 ust. 5.

4.      Wszystkie oceny klasyfikacyjne i oceny opisowe w kształceniu zintegrowanym ustalają wszyscy nauczyciele,  a ocenę  zachowania wychowawca klasy do dnia posiedzenia Rady Pedagogicznej.

5.      Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

6.      Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał ocenę niedostateczną oraz uczeń nieklasyfikowany musi uzupełnić braki na zasadach określonych przez  nauczyciela zajęć edukacyjnych, które otrzymuje przed feriami zimowymi.

7.      Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej.

8.      Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy, po zaciągnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale.

9.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie zajęć klasie programowo wyższej należy w skierować takiego, ucznia za zgodą rodziców do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub na zajęcia wyrównawcze.

10.  W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, Dyrektor Szkoły, powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych także pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

11.  W skład komisji, o której mowa w ust. 11. wchodzą:

1) W przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacji zachowania Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze zachowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego komisji.

W skład komisji wchodzą:

a)      Dyrektor szkoły  albo  nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)      Wychowawca klasy,

c)      Wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

d)      Psycholog,

e)      Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

12. Ustalona przez komisję  roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji zawierający w szczególności:

a)      Skład komisji,

b)      Termin posiedzenia komisji,

c)      Wyniki głosowania,

d)      Ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Sprawdzian wiadomości, umiejętności ucznia

1.      W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)      przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczna (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych

2)      termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)

3)      w skład komisji wchodzą:

a)      Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;

b)      Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c)      Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

2.      Nauczyciel, o którym mowa ust. 1 pkt 3b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

3.      Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (śródroczna) oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

4.      Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      skład komisji

2)      termin sprawdzianu

3)      zadania, pytania sprawdzające

4)      wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę

5.      Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

6.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

7.      Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

8. Sprawdzian, o którym mowa w ust 1, pkt 1przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 14.

Zasady oceniania zachowania

1.      Ocenianie z zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2.      Śródroczna i roczna ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:

a)      Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

b)      Postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej

c)      Dbałość o honor , tradycje szkoły

d)      Dbałość o piękno mowy ojczystej

e)      Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych osób

f)    Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

g)      Okazywanie szacunku innym osobom

3.      Zachowanie ucznia w klasach 4-6 ocenia się śródrocznie i rocznie.

a)      Śródroczne i roczne oceny z zachowania ustala wychowawca wg następującej skali:

1)     Wzorowe

2)     Bardzo dobre

3)     Dobre

4)     Poprawne

5)     Nieodpowiednie

6)     Naganne

b)      w kasach 1-3 ocena z zachowania jest oceną opisową.

4.      Kryteria otrzymania oceny dobrej, która jest oceną wyjściową zostały określone w trzech kategoriach:

1)     Kultura osobista.

Uczeń jest zawsze taktowny, życzliwy, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji. Jest uczciwy, ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Nie pozostaje obojętny na krzywdę innych.

Kieruje się dobrem wspólnym.

Szanuje godność własną i innych osób.

Szanuje własność osobistą i mienie wspólne.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa.

Dba o wygląd zewnętrzny wykluczający farbowanie włosów, przekłuwanie jakichkolwiek części ciała z wyłączeniem uszu dziewcząt, stosowania tatuaży.

Jest czysty, stosownie ubrany (spódniczka nie krótsza niż do połowy uda), zmienia obuwie. Kolorami szkolnymi są: granatowy, grafitowy, ciemno-szary i ich odcienie.

Zaleca się noszenie włosów przez chłopców nie dłuższych niż do ramion.

Dba o swoje zdrowie i innych, nie ulega nałogom.

2)     Stosunek do obowiązków szkolnych:

Uczeń rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych.

W stosunku do swoich możliwości osiąga najwyższe wyniki w nauce.

Aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Jest zdyscyplinowany.

Rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań.

Chodzi w stroju szkolnym – kamizelce, spódniczce.

Na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych posiada strój galowy.

3)     Frekwencja:

Uczeń bez ważnych uzasadnionych powodów nie opuszcza zajęć szkolnych.

Nie spóźnia się na lekcje.

Nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.

5.      KODEKS ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW  Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle w Częstochowie.

a)      Znamy własne prawa i obowiązki zawarte w następujących dokumentów:

1.      statut szkoły,

2.      wewnątrzszkolne system oceniania, klasyfikowania i promowania,

3.      przedmiotowe systemy oceniania.

b)      Jesteśmy zobowiązani do ponoszenia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

c)      Rzetelnie wywiązujemy się ze swoich powinności.

d)      Rzetelnie wywiązujemy się ze swoich powinności.

e)      Jesteśmy asertywni – bronimy własnych praw, nie lekceważąc przy tym innych osób.

f)   Rozwiązujemy problemy i konflikty bez użycia przemocy.

g)      Przestrzegamy zasad kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.

h)      Jesteśmy koleżeńscy.

6.      Wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie mają obowiązek ocenić zachowanie ucznia zgodnie z kryteriami, wg obowiązującej skali. Nauczyciel wychowawca podejmuje ostateczną decyzję o śródrocznej i rocznej ocenie zachowania ucznia.

7.      Uczeń, który przestrzega zasad zachowania się w określonych w szczegółowych kryteriach oceny zachowania oraz kodeksie otrzymuje ocenę dobrą.

Ocenę  wzorową otrzymuje uczeń, który nie tylko przestrzega norm zachowania, ale także       wyróżnia się stosunkiem do kolegów, osób dorosłych aktywnym udziałem w życiu klasy i szkoły, reprezentuje szkołę na zewnątrz w konkursach, olimpiadach, zawodach itp. i  spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który zawsze przestrzega zasad zachowania się w określonych , w szczegółowych kryteriach oceny z zachowania oraz bardzo dobrze wywiązuje się z uczniowskich obowiązków wobec pracowników szkoły oraz kolegów i zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, któremu zdarzyło się naruszyć obowiązujące zasady, ale zastosowane środki przyniosły poprawę zachowania.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który pomimo zastosowania przewidzianych w  programie wychowawczym środków, nie stosuje się do sformułowanych zasad.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nigdy nie stosuje się do w/w kryteriów. Naraził siebie bądź kolegów na utratę zdrowia bądź życia, w sposób rażący nie postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, naraził bądź zhańbił swoim zachowaniem dobre imię szkoły.

8.      W klasach 1-3 ocena z zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową i zawiera kryteria jak w klasach starszych.

9.      Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania, promowanie do klasy wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 15.

Strategia postępowania w przypadku łamania norm zachowania w szkole zgodnie z Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle w Częstochowie

1. Wyjaśnienie problemu i udzielenie pomocy w przezwyciężaniu trudności

z dostosowaniem się do norm zachowania się.

a.      Rozmowa z wychowawcą lub nauczycielem,

b.      Rozmowa z pedagogiem lub psychologiem,

c.       Rozmowa z rodzicami w celu ustalenia i podjęcia wspólnych działań,

d.      Spowodowanie zadośćuczynienia lub naprawienia wyrządzonej szkody,

e.       Spisanie kontraktu, obserwacja wywiązania się ucznia z podjętych postanowień.

2.Zastosowanie kary.

a.      Upomnienie,

b.      Zlecenie prac dodatkowych o walorach wychowawczych, np. napisanie referatu, wypracowania na temat szkodliwości przemocy,

c.      Pozbawienie przywilejów, zakaz uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, (wycieczki, zabawy),

d.      Udzielenie pisemnej nagany, po uprzednim wyjaśnieniu oraz powiadomieniu Rodziców ucznia oraz ucznia. Fakt ten będzie odnotowany w dokumentach szkolnych, a rodzice ucznia zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji listem poleconym lub wręczonym osobiście,

e.      Zastosowanie przepisów Statutu Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle mówiącego o warunkach skreślenia ucznia ze szkoły.

§ 16.

Sposoby i zasady informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o ocenie zachowania

1. Na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady pedagogicznej wychowawca informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o grożącej ocenie nagannej oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania  i odnotowanie tego w swojej dokumentacji, zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku ucznia.

2. Uczeń oraz rodzice  mają prawo w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przypadku ustalenia oceny z naruszeniem prawa odwołać się do Dyrektora szkoły. Po upływie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie przysługuje odwołanie.

3. Rodzice informowani są o zachowaniu dzieci na comiesięcznych konsultacjach z nauczycielami oraz na spotkaniach z rodzicami, minimum dwa razy w roku.

§ 17.

Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu w obecności innego nauczyciela oraz Dyrektora Szkoły lub jego Zastępcy jako przewodniczącego komisji nie później niż do 31 sierpnia w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w terminie.

3.      Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów). Wniosek ten powinien być złożony na ręce wychowawcy na 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

4.      Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny pod warunkiem, że roczna  ocena zachowania jest oceną, co najmniej poprawną.

5.      Uczeń, o którym mowa w punkcie ust. 4 § 17 WSO, który otrzymał na egzaminie klasyfikacyjnym ocenę niedostateczną nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza tą samą klasę.

6.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)      Realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki;

2)      Spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, z uwzględnieniem ust. 9, 10

7.      Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, techniki, muzyki oraz wychowania fizycznego. Z tych zajęć edukacyjnych egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

8.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.6, pkt.2, nie obejmuje przedmiotów technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne.

9.      Uczniowi,  o którym mowa w ustępie 6, pkt 2 nie ustala się oceny z zachowania.

10.  Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgodniony z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).

11.  Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ustępie 6, pkt 2 przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora szkoły, który wyraził zgodę na spełnianie przez ucznia  odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji

2)      Nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania odpowiedniej klasy z zastrzeżeniem ust.8

12.  Przewodniczący komisji, w uzgodnieniu z rodzicami  (prawnymi opiekunami) ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą , ustala tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego w  szczególności  liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z  których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

13.  W przypadku  oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o egzamin poprawkowy.

14.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w terminie dodatkowym określonym przez dyrektora szkoły.

15.  Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym terminie nie otrzymuje promocji do klasy programowi wyższej.

16.  W skład komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w formie zarządzenia.

17.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, zadania (ćwiczenia egzaminacyjne), wynik egzaminu klasyfikacyjnego  oraz ustalony stopień. Do protokołu załącza się pisemną odpowiedź ucznia i zwięzłą informacje o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia  i zwięzła informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

18.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego z jednych zajęć edukacyjnych z zastrzeżeniem punktu 5.

19.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”. Nieklasyfikowanie ucznia traktowane jest tak, jak ustalenie oceny niedostatecznej.

§ 18.

Promowanie i przeprowadzanie egzaminów poprawkowych

1.      Uczeń klasy 1-3 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

1a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy  lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego

2.      Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym

3.      planie nauczania otrzymał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

3.      W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po  zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).

4.      Uczeń  klasy 4, 5, 6, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych zajęć  może zdawać egzamin poprawkowy.

5.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, techniki , zajęć komputerowych, muzyki, zajęć technicznych w klasach I – III  oraz wychowania fizycznego. Z wymienionych zajęć edukacyjnych egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

6.      Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich. W terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Termin egzaminu poprawkowego zastaje podany uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) nie później niż do dnia rozdania świadectw.

7.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie.

a)      Dyrektor Szkoły lub Zastępca Dyrektora – jako przewodniczący komisji

b)      Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący

c)      Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji

8.      Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 7 podpunkcie b może być zwolniony z udziału pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

11.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego bądź nie przystąpił do niego w terminie dodatkowym nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust, 12.

12.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

13.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyżej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia , któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

§ 19.

Zwolnienia

1          Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizyczne, informatyki zajęć komputerowych,  na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) na podstawie opinii           o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach.

2.      Na podstawie opinii odpowiednich poradni oraz na pisemny wniosek rodziców Dyrektor zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego, jako języka dodatkowego.

4.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub nauki drugiego języka obcego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony, zwolniona”.

5.      Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową,  z afazją,  z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.  Uczeń zwolniony jest do końca danego etapu edukacyjnego”.

6.  W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia

7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”

§ 20.

1.      Uczeń kończy szkołę podstawowa,

1)      Jeżeli w wyniku  klasyfikacji  końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  w klasie programowo najwyższej oraz roczne  oceny klasyfikacyjne z tych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu opanowania umiejętności określonych w standardach zwanego sprawdzianem.

2)      Uczeń kończy z wyróżnieniem szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych,  na które uczęszczał, a także z religii, średnią ocen  minimum 4,75  i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania..

§ 21.

1.      W 6 klasie szkoły podstawowej komisja okręgowa przeprowadza sprawdzian.

2.      Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez OKE

3.      Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

4.      Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów interdyscyplinarnych o zasięgu wojewódzkim  lub ponadwojewódzkim w oparciu o zaświadczenie są zwalniani ze sprawdzianu po klasie 6.

5.      Uczniowie, słuchacze ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dla uczniów z dysfunkcjami przedłuża się sprawdzian o 30 minut

6.      Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.

§ 22.

Począwszy od klasy 4. uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał średnią  ocen minimum 4,75 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, na które uczeń uczęszczał, a także religii  oraz otrzymał minimum bardzo dobre zachowanie.

§ 23.

Procedura ewaluacyjna

1.      Ewaluacji i systemu oceniania dokonuje się po roku oraz po zakończeniu 3-letniego etapu edukacji na podstawie pomiaru dokonanego przez ankiety skierowane do nauczycieli, uczniów ewentualnie rodziców.

2.      Szczegółowe warunki i sposoby oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów stanowi integralną część Statutu Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle w Częstochowie.

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego  Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. św. Jan de La Salle w Częstochowie opracowała i zatwierdziła dn. 09.09.1999 roku.

Znowelizowany Szkolny System Oceniania obowiązuje od dnia  15 listopada 2010 r.

Założenia wychowawcze szkoły

Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle w swoich założeniach wychowawczych opiera się o ewangelie oraz na założeniach pedagogicznych św. Jana de La Salle i ponad trzechsetletniej tradycji Zgromadzenia Braci Szkolnych. Pragniemy nauczyć naszych uczniów umiłowania Boga i bliźniego, kształtować prawość ich charakteru, uczyć umiłowania prawdy, szlachetności, lojalności i skromności oraz przygotować ich do przyszłych zadań w Kościele i społeczeństwie. Każdy dzień uczniowie wraz z nauczycielami rozpoczynają od modlitwy. Modlitwa towarzyszy nam również przed i po posiłkach spożywczych w szkole, jak również w trakcie zabaw, uroczystości szkolnych, spotkań z rodzicami, wycieczek. Co miesiąc odbywają się szkolne Msze święte, wiązane terminowo ze świętami katolickimi. Bardzo często uczestnikami tychże Mszy są Rodzice oraz Dziadkowie uczniów naszej szkoły. Z wielką dbałością i zaangażowaniem organizowane są coroczne Rekolekcje Wielkopostne, pozwalające dzieciom w pełni przeżyć szczególny czas Świąt. Na katechezach oraz podczas zajęć pozalekcyjnych, z wielką odpowiedzialnością za powierzone szkole dzieło, uczniowie klas drugich przygotowywani są przez braci szkolnych do Pierwszej Komunii Świętej. Katecheci, nauczyciele muzyki, wychowawcy biorą czynny udział w zorganizowaniu i pełnym przeżyciu przez uczniów klas trzecich Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej, Szkoła chcąc krzewić najważniejsze wartości chrześcijańskie wśród wychowanków dba o ich pełny rozwój fizyczny, psychiczny oraz duchowy, poprzez odpowiedni dobór programów wychowawczo-dydaktycznych, podręczników, czasopism katolickich, programów profilaktycznych. Ze szczególną starannością dobierana jest kadra pedagogiczna i administracja szkoły. Zwracamy uwagę na wysokie kwalifikacje pracowników, ich takt pedagogiczny, zaangażowanie w życie szkoły, dbanie o dobro ucznia. Dyrekcja szkoły wkłada wiele wysiłku i dbałości w kształtowanie prawidłowych postaw moralnych wszystkich osób zatrudnionych.