Misja szkoły

I Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich

Kształtowanie umiejętności kierowania się dobrem wspólnym.
Rozwijanie wrażliwości wychowanków na potrzeby innych ludzi.
Uczenie odpowiedzialności za siebie i innych, oraz zdrowej tolerancji.
Kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych i estetycznych.

II Zapewnienie uczniom zdobycia rzetelnej wiedzy oraz stworzenie warunków do urzeczywistniania zainteresowań i ambicji wychowanków

III Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole
Kształtowanie postaw asertywnych, proekologicznych i prozdrowotnych
Cel główny wychowania w szkole: wszechstronnyrozwój osoby ucznia

Szczegółowe cele wychowawcze:

I. Kształtowanie postawy szacunku, życzliwości i zdrowej tolerancji oraz zdolności empatii wobec innych ludzi:
1. Dostarczenie wiedzy na temat roli rodziny, grupy rówieśniczej w życiu człowieka (zaspakajanie potrzeb więzi międzyludzkich, kształtowanie wartości i postaw).
2. Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków dziecka, ucznia i dorosłego człowieka.
3. Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej.
4. Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się, pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów.
5. Rozwijanie szacunku do szkoły, jej pracowników i zasad w niej panujących.
6. Kształtowanie postaw i nawyków opartych na zasadach dobrego wychowania. Egzekwowanie ich w szkole, w kościele, na świetlicy, w teatrze, filharmonii itd.
7. Dbanie o ład, porządek, punktualność, estetyczny wygląd wykluczający farbowanie włosów, przekłuwanie jakichkolwiek części ciała z wyłączeniem uszu dziewcząt, stosowania tatuaży oraz mocnego makijażu i manicure.
8. Noszenie stroju szkolnego.

II. Kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój:
1. Kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny.
2. Dobrowolne podejmowanie trudu nauki; stwarzanie warunków do odnoszenia sukcesów na każdym etapie pracy ucznia.
3. Kształtowanie wytrwałości w dążeniu do osiągania celów związanych z własnym rozwojem.4. Rozbudzanie ciekawości (przeciwdziałanie lenistwu) dla wszelkiej wiedzy, ale z umiarem, by uniknąć dyletantyzmu.
5. Ponoszenie odpowiedzialności za wywiązywanie się z obowiązków szkolnych.
6. Zapewnienie możliwości rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
7. Kompensowanie deficytów i braków rozwojowych.
8. Dostarczenie wiedzy na temat rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka.
9. Ukazywanie sposobów właściwego organizowania wypoczywania po pracy.
10. Ukazywanie sposobów dbania o swoje zdrowie fizyczne, psychiczne, o rozwój duchowy i społeczny.
11. Poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią.

III. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji oraz świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji:

1. Dostarczenie uczniom wiadomości na temat różnych źródeł wiedzy we współczesnym świecie.
2. Kształcenie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł wiedzy.
3. Przygotowanie o dokonywania oceny i wyboru informacji.
4. Uświadomienie zagrożeń, jakie niesie rozwój technologii medialnych, a właściwie niedorozwój społeczny ludzi kreujących świat w mediach.

IV. Przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji zgodnych z wymaganiami ochrony zasobów środowiska:
1. Poznanie elementów przyrody i wzajemnych zależności między nimi.
2. Poznanie problemów ekologicznych wybranych regionów Polski, ze szczególnym uwzględnieniem regionu częstochowskiego.
3. Dostarczenie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska.
4. Kształcenie wrażliwości na zagrożenia środowiska naturalnego.
5. Przygotowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody.

V. Przygotowanie do korzystania z dorobku kultury i dziedzictwa narodowego:
1. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.
2. Uczenie właściwego zachowania wobec symboli narodowych i miejsc pamięci.
3. Propagowanie wartości moralnych i duchowych.
4. Pielęgnowanie wartości pedagogiki lasaliańskiej.
5. Korzystanie z repertuaru teatrów, kin, muzeów i innych ośrodków kultury.

Zadania ogólnoszkolne
1. Propagowanie idei wychowawczych opartych na poszanowaniu wartości chrześcijańskich.
2. Integrowanie społeczności szkolnej wokół jej celów.
3. Stworzenie warunków bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów na terenie szkoły.
4. Wykorzystanie systemu oceniania jako środka osiągania celów wychowawczych, promowanie postępu w uczeniu się i zachowaniu, prezentowanie osiągnięć uczniów w szkole i poza nią.
5. Wspieranie samorządności uczniów.
6. Tworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych, organizowanie imprez szkolnych.
7. Doskonalenie systemu diagnozy, profilaktyki, terapii pedagogicznej i psychologicznej.
8. Tworzenie warunków do wykorzystania zdobytych kompetencji w praktycznych sytuacjach.

Zadania dla wychowawców klas i nauczycieli zajęć edukacyjnych
1. Kształtowanie postaw wychowanków wyrażających poszanowanie dla wartości chrześcijańskich.
2. Uczenie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dobro wspólne.
3. Kierowanie się dobrem wspólnym – przezwyciężanie egocentryzmu.
4. Kształtowanie postaw asertywnych – rozwijanie szacunku dla siebie i innych.
5. Wdrażanie do rzetelnej samooceny zachowania i postępów w nauce.
6. Stawianie wysokich wymagań, co do dyscypliny na lekcjach i we wszystkich sytuacjach szkolnych, w których jest nieodzownym warunkiem prawidłowego funkcjonowania szkoły.
7. Stworzenie możliwości odniesienia sukcesu w nauce na każdym etapie podejmowanych działań.
8. Kształtowanie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach w szkole i poza nią.
9. Diagnozowanie potrzeb zespołu i poszczególnych uczniów.
10. Integrowanie klasy. Wykorzystywanie potencjału grupy do wspierania jej członków.
11. Kierowanie uczniów na badania psychologiczne do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
12. Uwzględnianie zaleceń specjalistów w pracy z uczniem.
13. Przygotowywanie uroczystości i spotkań z udziałem gości.
14. Organizowanie wyjść do kina, teatru, na wystawę, organizowanie wycieczek dydaktycznych, krajoznawczych i wychowawczych.
15. Zapoznawanie z prawami i obowiązkami dziecka, ucznia, dorosłego człowieka.
16. Inspirowanie pracy zespołowej na rzecz klasy i szkoły.
17. Współpraca z rodzicami uczniów, specjalistami w dziedzinie psychologii i pedagogiki.
18. Realizacja treści programowych zgodnych ze specyfiką zajęć, służąca realizacji celów wychowawczych, dostarczaniu rzetelnej wiedzy, kształceniu umiejętności i postaw.
19. Współpraca nauczycieli i wychowawców- realizacja strategii wychowawczej klasy, respektowanie zasad i ustaleń.
20. Jasne formułowanie oczekiwań wobec uczniów, dotyczące osiągnięć edukacyjnych i zachowania

Formy realizacji programu:
– zajęcia edukacyjne,
– codzienne spotkania wszystkich klas przed rozpoczęciem pierwszej lekcji
– comiesięczne msze święte,
– spotkania rekolekcyjne,
– wycieczki dydaktyczne, krajoznawcze, wychowawcze, zielone szkoły,
– wyjścia do kina, teatru, filharmonii i innych ośrodków kultury,
– uroczystości szkolne i klasowe,
– spotkania z policjantami, lekarzami oraz specjalistami różnych dziedzin w zależności od potrzeb,
– współpraca z placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Polsce i poza granicami kraju oraz innymi szkołami katolickimi.

Uwagi ogólne o realizacji programu
1. Treści Programu wychowawczego są realizowane przez wszystkich nauczycieli – wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych, specjalistów szkoły, kadrę administracyjną i rodziców.
2. W zależności od wyników diagnozy sytuacji wychowawczej w danej klasie rada pedagogiczna w porozumieniu z uczniami i rodzicami podejmuje priorytety
w pracy wychowawczej na określony czas.

3. Na podstawie programu wychowawczego szkoły wychowawca z udziałem uczniów planuje zadania wychowawcze dla klasy na dany rok szkolny. Podstawą do planowania działań wychowawczych są przede wszystkim potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji wychowawczej klasy. Plan wychowawczy klasy jest przedstawiony rodzicom do zaopiniowania wraz z zaproszeniem
do włączenia się w realizację zadań.
4. Wychowawca klasy może zwrócić się o pomoc w diagnozowaniu, planowaniu pracy oraz realizacji zadań wychowawczych do specjalistów szkoły oraz spoza niej.
5. Zadania wychowawcze w klasie realizują wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, uwzględniając specyfikę swoich zadań edukacyjnych, różnorodność form aktywności uczniów, ich potrzeby i zainteresowania
6. Szczególną rolę w realizacji programu mają godziny wychowawcze.
7. Realizując program odwołujemy się w codziennych sytuacjach do Ewangelii, dekalogu, idei chrześcijańskich.