Projekt Unijny 2012/2013

data: 13.09.2012, 12:17 | autor: Redakcja | kategorie: Aktualności

Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki  „Nauka i rozwój poprzez indywidualizację ” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

numer projektu: WND-POKL.09.01.02-24-250/11

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 03.09.2012- 28.06.2013

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Podziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Instytucja Pośrednicząca:

Samorząd Województwa śląskiego, ul. Ligonia  46, 40-037 Katowice

Beneficjent: Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich , ul. Salezjańska 4 Kopiec,

40 – 125 Kamyk

Jednostka Realizująca Projekt: Szkoła Podstawowa im. Św. Jana de La Salle , ul. Pułaskiego 71

42-200 Częstochowa
Okres realizacji: 03. 09 .2012 r. – 28.06.2013 r.

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas I III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana de La Salle w Częstochowie z terenu Gminy Miasto Częstochowa prowadzonych przez Prowincję Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w roku szkolnym 2012/2013. Projekt jest uzupełnieniem form wsparcia udzielanego dzieciom klas I – III w tutejszej szkole w ramach indywidualizacji (wynika to z podstawy programowej kształcenia ogólnego), która jest stałym sposobem funkcjonowania szkoły i zapewniania odpowiedniej jakości nauki. Zdiagnozowane problemy i uzdolnienia uczniów świadczą o potrzebie zastosowania indywidualizacji nauczania, co pozwoli również na zmniejszenie lub/i całkowitą eliminację czynników wpływających na nierówność szans uczniów w procesie kształcenia oraz rozwijanie ich umiejętności.

Zakres rzeczowy projektu:

Projekt obejmuje:

1. Przeprowadzenie następujących rodzajów zajęć dla uczniów klas I-III:

zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją,
zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk  matematyczno-przyrodniczych.
Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne

2. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Efekty realizacji projektu:

Realizacja wyżej wymienionych działań przyczyni się do:

poprawienia umiejętności płynnego czytania, czytania ze zrozumieniem i poprawnego pisania,
poprawienia sprawności rachunkowej oraz umiejętności logicznego myślenia
rozwijania zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych,
zwiększenia aktywności ruchowej oraz wyrobienia nawyków zachowywania prawidłowej postawy ciała,
rozwijania zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie artystycznej

Stan realizacji projektu:

ROK 2012

Do 15  września 2012 r w szkole podstawowej biorącej udział w projekcie została przeprowadzona diagnoza uczniów uczęszczających w obecnym roku szkolnym do klas I – III oraz zostały zebrane informacje, czy uczniowie zdiagnozowani w zakresie specyficznych trudności w 2011 roku potrzebują jeszcze wsparcia. Diagnoza została przeprowadzona przez zespół nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III powołany przez dyrektora .

Do końca września została przeprowadzona rekrutacja zostanie uczniów i uczennic zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie. Rodzice uczniów i uczennic zakwalifikowanych do udziału w projekcie byli zobowiązani do złożenia w szkole Deklaracji uczestnictwa w projekcie i Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W szkole Podstawowej im. Św. Jana de La Salle w Częstochowie w ramach projektu planowane są następujące typy zajęć:

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne dla dzieci uzdolnionych plastycznie
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych

Co kwartał przeprowadzany będzie pomiar wskaźnika rezultatów.

Aktualności

Od 01.10 2012r. rozpoczęła się realizacja następujących zajęć:

1.      Praca z dzieckiem z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych : środa 14.30- 15.15

2.      Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej środa:  15.15.16.00; piątek 13.40- 14.25

3.      Praca z dzieckiem ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji  : wtorek 14.30-15-15

4.      Rozwijanie uzdolnień artystycznych u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zdolności plastycznych : wtorek 14.30- 15.15

5.      Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych : poniedziałek 13.40- 14.25, czwartek 14.30- 15.15

W trakcie zajęć systematycznie wykorzystywane są zakupione w ramach Projektu pomoce dydaktyczne.

raport przygotowała Małgorzata Kołodziejska