STATUT

OŚMIOLETNIEJ  SZKOŁY   PODSTAWOWEJ

Z   ODDZIAŁEM  PRZEDSZKOLNYM

 1. ŚW. JANA DE LA SALLE

W CZĘSTOCHOWIE

Spis treści:
Rozdział 1. Postanowienia  ogólne
Rozdział 2. Cele i zadania Szkoły
Rozdział 3. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Rozdział 4. Organy Szkoły  i ich kompetencje
Rozdział 5. Organizacja Szkoły, organizacja oddziału przedszkolnego
Rozdział 6. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
Rozdział 7. Uczniowie Szkoły
Rozdział 8. Zasady, warunki i sposób oceniania uczniów
Rozdział 9. Prawa i obowiązki rodziców
Rozdział  10. Budżet  Szkoły

Rozdział 11. Postanowienia końcowe

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1

Szkoła jest Szkołą Podstawową Niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

 • 2

Założycielem i organem prowadzącym szkołę jest Prowincja Polska Zgromadzenia Braci Szkół  Chrześcijańskich posiadające osobowość prawną na mocy art. 72 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154  z późniejszymi zmianami).

Wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży jest głównym zadaniem tego Zgromadzenia.

 • 3

Nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle – Święto patrona szkoły przypada w dniu 15 maja.

 • 4
 1. Szkoła ma siedzibę w Częstochowie w budynku Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich przy ul. Pułaskiego 71.
 2. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i jest realizowany w oparciu o przepisy dotyczące szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej.
 3. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność Szkoły są:
 • ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe;
 1. Szkoła spełnia warunki przewidziane w ustawie Prawo oświatowe dla szkół niepublicznych z  uprawnieniami szkoły publicznej:
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
 • realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej;
 • stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty;
 • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
 • zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla publicznych szkół podstawowych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
 • 5

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kurator Oświaty w Katowicach.

 • 6

Szkoła podlega nadzorowi Biskupa Diecezjalnego w zakresie ustalonym przez Kodeks Prawa Kanonicznego (Kan. 806).

 • 7

W szkole obchodzi się święta państwowe i kościelne.

 • 8

Szkoła posiada własny sztandar, godło i hymn.

Rozdział 2
Cele i zadania Szkoły

 • 9
 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w tym zadania w zakresie  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji
  i ochrony zdrowia.
 2. Cele i zadania Szkoły uwzględniają program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły.
 • 10

Celem Szkoły jest w szczególności:

 • zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, moralnego, emocjonalnego
  i fizycznego;
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu ucznia i przygotowaniu go do:
 1. życia indywidualnego;
 2. życia w środowisku,
 3. życia zawodowego,
 4. życia w społeczeństwie;
 5. uczestnictwa w kulturze;
 • troska o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia poprzez promowanie zdrowego trybu życia;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania uczniom w Szkole;
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Szkoły poprzez:
 1. zorganizowanie zajęć świetlicowych;
 2. umożliwianie spożywania posiłków;
 3. prowadzenie zajęć specjalistycznych, w tym logopedycznych, socjoterapeutycznym oraz innych

zajęć o charakterze terapeutycznym;

 1. prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • kompensowanie istniejących braków środowiskowych;
 • ochrona poszanowania godności osobistej uczniów oraz życzliwe i podmiotowe ich traktowanie poprzez indywidualne podejście do potrzeb i możliwości psychofizycznych;
 • ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowanie go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.
 • 11

Zadaniem Szkoły jest w szczególności:

 • organizowanie oddziałów, do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku,
 • umożliwienie realizacji programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości ucznia;
 • organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań oraz kół przedmiotowych;
 • zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej i logopedycznej w celu jak najlepszego usprawnienia zaburzonych funkcji i zmniejszenia skutków niepełnosprawności ucznia;
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju ucznia w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 • prowadzenie pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej Szkoły w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego;
 • rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy
  i świata;
 • kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz przynależności do społeczności międzynarodowej.
 • Wychowywanie dzieci w duchu chrześcijańskich wartości poprzez: codzienną modlitwę, comiesięczne msze święte i organizację rekolekcji wielkopostnych.
 • 12
 1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań Szkoły, stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia poprzez:
 • zapewnienie odpowiednich warunków kształcenia;
 • systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
 • realizowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
 • współpracę z rodzicami uczniów.
 1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Szkoła zatrudnia psychologa oraz logopedę.
 • 13
 1. Szkoła zapewnia opiekę oraz dba o warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów.
 2. Rozpoznaje możliwości i potrzeby rozwojowe uczniów w celu dostosowania treści, metod
  i organizacji nauczania do ich możliwości psychofizycznych.
 3. Organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Częstochowie, a także współpracuje z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom i ich rodzicom.
 4. Jeżeli do szkoły zostaje przyjęte dziecko, u którego rozpoznano potrzebę dodatkowego wspierania jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, szkoła organizuje na miarę możliwości i udziela uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach ustalonych przez dyrektora.

       Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.

 1. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w  rozwiązywaniu

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne i wspierające ucznia.

 1. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u  których rozpoznano taką potrzebę. Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.
 2. Szkoła współdziała z poradnią, o której mowa w ust.3,
 • 14
 1. Szkoła umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w wybranych dziedzinach poprzez:
 • organizowanie zajęć pozalekcyjnych;
 • organizowanie konkursów naukowych i artystycznych oraz zawodów sportowych;
 • udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych
  i zawodach sportowych.
 1. Umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnego programu nauczania lub indywidualnego toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Organizuje, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, naukę religii zgodnie
  z odrębnymi przepisami w tym zakresie.
 • 15
 1. Szkoła rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki aktywnego wypoczynku.
 2. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki przebywania uczniów na terenie Szkoły i zajęć poza jej terenem:
 • opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia;
 • opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych sprawuje nauczyciel pełniący dyżur, zachowując na terenie mu podległym warunki bezpiecznego wypoczynku;
 • opiekę nad uczniami podczas organizowanych przez Szkołę różnorodnych form krajoznawstwa
  i turystyki sprawuje kierownik wycieczki oraz przydzieleni opiekunowie, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 1. Szczególną troską o zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy objęte są zajęcia wychowania fizycznego, rekreacyjno-sportowe, zawody i rozgrywki sportowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
 • punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
 • aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
 • przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
 • dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
 • zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
 • egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu Szkoły podczas przerw;
 • natychmiastowego zgłoszenia Dyrektorowi faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
 1. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem opuścić  miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa
  i poinformowania o tym fakcie Dyrektora.
 2. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
 4. Nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
 5. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych .
 6. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
  w Szkole Podstawowej im. św. Jana de La Salle w Częstochowie.
 7. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie organizacji wycieczek szkolnych, obowiązującym w Szkole.
 8. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
 • ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie

zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada

warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to Dyrektorowi, w celu usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia

zajęć w danym miejscu;

 • podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
 • w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go
  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy, a zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie powiadomić rodziców ucznia i Dyrektora Szkoły;
 • nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć, korygować zauważone nieprawidłowości w postawie ucznia, dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu,
 • po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;
 • uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
 • przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury,
 • nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
 • 16
 1. Szkoła współpracuje z Rodzicami Uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 2. Zapewnia Rodzicom udział w życiu Szkoły, poprzez możliwość przedstawiania wniosków i uwag na zebraniach rodziców .
 • 17

Szkoła organizuje opiekę zdrowotną w zakresie:

 • udzielania doraźnej pomocy medycznej;
 • dbałości o higienę i estetyczny wygląd uczniów;
 • propagowania oświaty zdrowotnej.

.

 • 18

Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć przez nią organizowanych poprzez:

 • realizację przez nauczycieli zadań określonych w niniejszym Statucie;
 • pełnienie dyżurów nauczycieli według zasad organizacyjno- porządkowych zgodnie
  z harmonogramem pełnienia dyżurów ustalonym przez Dyrektora Szkoły;
 • opracowanie, w miarę możliwości, ( NIE POWINNO BYĆ TEGO ZAPISU – ZDODNIE Z NOWELIZACJĄ ROZPORZĄDZENIA) planu lekcji, który uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć
  w poszczególnych dniach oraz różnorodność zajęć w każdym dniu;
 • prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 • kontrolę obiektów budowlanych należących do Szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych
  i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje Dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
 • umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
 • oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 • ogrodzenie terenu Szkoły ;
 • zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 • wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich, a otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
 • zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach
  i wycieczkach poza terenem Szkoły;
 • przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
 • zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
 • 19
 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną :
 • nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
 1. organizowanie spotkań Dyrektora Szkoły z nowo przyjętymi Uczniami i ich Rodzicami;
 2. rozmowy indywidualne wychowawcy z Uczniami i Rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych
  i materialnych,
 3. organizację wycieczek integracyjnych,
 4. udzielanie doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub inną osobę wyznaczoną przez Dyrektora Szkoły ;
 5. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną;
 6. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 7. organizację nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji w porozumieniu z organem prowadzącym;
 • organizowanie zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów, i olimpiad;
 • organizację wewnętrznych konkursów wiedzy i umiejętności;
 • dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
 • indywidualizację pracy z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.

Rozdział 3

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 • 20
 1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :
 • diagnozowaniu środowiska ucznia;
 • rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 • rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 • wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 • podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 • wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 • 21
 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
 • rodzicami;
 • psychologiem szkolnym;
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:
 • Rodziców;
 • Ucznia;
 • Nauczyciela lub Wychowawcy klasy;
 • Psychologa;
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 • Doradcy zawodowego.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
 • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
 • zajęć psychoedukacyjnych dla Dzieci i Rodziców;
 • porad, konsultacji i warsztatów dla Rodziców i Nauczycieli;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • porad dla Uczniów;
 • 22
 1. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody Rodzica.
 2. Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających
  z podstawy programowej
 3. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zachowaniom ucznia oraz wspieraniu ich rozwoju.
 4. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb psycholog.
 • 23
 1. Porad dla Rodziców i Nauczycieli udziela, w zależności od potrzeb, Psycholog
  w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
 2. Do zadań psychologa należy:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 24
 1. Nauczyciele oraz specjaliści, prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Zespół do spraw Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej zwany dalej Zespołem.
 2. Pracami Zespołu koordynuje wychowawca danego oddziału.
 3. Do zadań Zespołu należy:
 • dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawu programów nauczania dla danego oddziału;
 • integracji treści międzyprzedmiotowych;
 • planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów posiadających:
 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
 3. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
 4. szczególne uzdolnienia;
 • ewaluację oceniania wewnątrzszkolnego oraz programu wychowawczo-profilaktycznego;
 • analizowanie postępów i osiągnięć uczniów danego oddziału;
 • analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów.
 1. Zadania Zespołu związane z planowaniem i koordynowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmują w szczególności:
 • ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • określenie zaleconych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
 • zaplanowanie działań z zakresu doradztwa zawodowego;
 • opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • założenie karty indywidualnych potrzeb ucznia;
 • dokonanie efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wraz z określeniem wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem.
 1. Zebrania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje osoba koordynująca pracę Zespołu.
 • 25
 1. Współdziałanie Szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną polega na:
 • dostępności informacji o pracy poradni w widocznym miejscu na terenie Szkoły;
 • omawianie z rodzicami trudności dziecka i wskazanie możliwości zgłoszenia się z dzieckiem do poradni;
 • przekazywaniu przez pracowników poradni, podczas omówienia wyników badań, informacji
  o potrzebie dostarczenia opinii o uczniu do Szkoły;
 • zwracaniu się przez pracowników poradni, za zgodą rodziców, z pisemną prośbą do Dyrektora Szkoły – w przypadku konieczności poszerzenia diagnozy psychologiczno – pedagogicznej
  o opinie nauczycieli.
 1. Procedura rozwiązywania problemów zdiagnozowanych przez pracowników pedagogicznych Szkoły lub poradni obejmuje:
 • zgłoszenie przez pracownika Szkoły problemu do poradni;
 • spotkanie robocze pracownika poradni i pracownika Szkoły w celu zbudowania planu rozwiązania problemu;
 • przedstawienie planu działań Dyrektorowi Szkoły;
 • wspólne ustalenie zadań do wykonania wraz z terminami i osobami odpowiedzialnymi.
 1. Psychoedukacja nauczycieli, rodziców i uczniów realizowana jest w miarę możliwości poprzez pracowników poradni po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Szkołę.
 2. Podstawową formą współpracy przy podejmowanych działaniach są spotkania grupy wsparcia: psychologów, pedagogów i pracowników Szkoły.
 3. Działania podejmowane przez pracowników poradni mogą mieć charakter:
 4. konsultacji,
 5. zajęć wykładowo –warsztatowych,
 • 26
 1. W Szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa, który ma na celu  wspomaganie ucznia w trafnym wyborze dalszej drogi kształcenia.
 2. Doradztwo prowadzone jest w następujących formach :
 • zajęcia z W ychowawcą klasy;
 • zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego w klasach VII i VIII;
 • realizacja odpowiednich treści na zajęciach edukacyjnych oraz godzinie do dyspozycji wychowawcy;
 • udzielanie porad przez wychowawców i doradcę zawodowego rodzicom.

Rozdział 4
Organy Szkoły  i ich kompetencje

 • 27
 1. Organami Szkoły są:
 • Dyrektor;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Samorząd Uczniowski.
 1. Każdy z organów wymienionych w ust.1 pkt 2-3 działa według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
 • 28
 1. Dyrektor Szkoły:
 • kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje je na zewnątrz;
 • sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny;
 • jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 • wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
 1. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.
 2. Szczegółowy zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa organ prowadzący.
 • 29

Dyrektor  Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:

 • kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi jej zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 • powołuje Komisję Rekrutacyjną;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • przedkłada Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku, ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
 • dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 • podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną, i  Samorządem Uczniowskim;
 • stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo – opiekuńczej w Szkole;
 • organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach i na zasadach określonych
  w Rozdziale 3 niniejszego Statutu;
 • dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania;
 • wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 • powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe
  i problemowo-zadaniowe;
 • zwalnia uczniów z niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach;
 • udziela zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
 • opracowuje ofertę realizacji w Szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
 • stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
 • opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
 • wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i ich rodziców;
 • powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
  i sprawdzających na zasadach określonych w niniejszym Statucie;
 • ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;
 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
 • 30
 1. Dyrektor Szkoły organizuje jej działalność, a w szczególności:
 • opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
 • przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach umowy o pracę;
 • określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno – wychowawczej;
 • zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i boisku szkolnym;
 • dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 • egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości
  o estetykę i czystość;
 • dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na boisku szkolnym;
 • odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie
  z odrębnymi przepisami.
 • 31

Dyrektor Szkoły  prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 • nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;
 • dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 • dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego;
 • przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi Szkoły;
 • występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
 • udziela urlopów pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • prowadzi akta osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
 • wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
 • wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 • przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
 • określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 • 32

Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami:

 • tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
 • egzekwuje przestrzeganie przez Uczniów i Nauczycieli postanowień Statutu;
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole.
 • 33
 1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w wymiarze dla niego ustalonym przez organ prowadzący.
 2. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie określonym ustawą oraz organ prowadzący.
 • 34
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.
 • 35

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 • uchwala regulamin swojej działalności;
 • podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
 • zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 • podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;
 • ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 • uchwala zmiany Statutu Szkoły.
 • 36

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniodawczych:

 • opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 • opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 • opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 • opiniuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • opiniuje formy realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego.
 • 37

Rada Pedagogiczna ponadto:

 • przygotowuje projekt zmiany Statutu i upoważnia Dyrektora do opracowania i ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu;
 • uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;
 • ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 • uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 • 38
 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego.
 2. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, zgodnie z trybem określonym w ustawie.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 5. Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie pisemnej. Sposób dokumentowania działalności określa Regulamin Rady Pedagogicznej.
 • 39
 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.
 2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego, który określa w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb podejmowania uchwał.
 3. Zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.
 4. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:
 • pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
 • współdziałanie z Dyrektorem w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
 • współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku i rozrywki;
 • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
 • zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;
 • rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.
 1. W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust.2.
 2. Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:
 • możliwość przedstawiania Dyrektorowi i innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
 • wyrażanie opinii w sprawie:
 1. wniosku Dyrektora o wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju ;
 2. wzoru jednolitego stroju;
 3. programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły;
 4. ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
 5. oceny pracy nauczyciela – na wniosek Dyrektora.
 6. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.
 7. Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze Statutem Szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Szkole.

Rozdział 5

Organizacja Szkoły

§ 40

 1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
 • arkusz organizacji Szkoły;
 • tygodniowy rozkład zajęć.
 1. Arkusz organizacji Szkoły określa głównie:
 • liczbę pracowników Szkoły;
 • liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego;
 • liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
 • liczbę godzin zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego.
 1. Arkusz organizacji Szkoły na dany rok szkolny opracowuje Dyrektor Szkoły na podstawie ramowego planu nauczania, a zatwierdza organ prowadzący Szkołę.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych ustala Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 • 41

Nabór uczniów do szkoły , oddziału przedszkolnego odbywa się poprzez zapis dziecka na dany rok szkolny, poprzedzony rozmową kwalifikacyjną i decyzją Dyrektora.

 • 42
 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.
 2. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć w następujące dni, w szczególności:
 • z okazji rozpoczęcia roku szkolnego,
 • z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
 • z okazji rekolekcji szkolnych,
 • w dniach 2 listopada, 2 stycznia, w dniu święta patrona szkoły.

W tych dniach Dyrektor może również ogłosić dzień wolny od zajęć po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 • 43

Termin rozpoczynania i kończenia przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 • 44

Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, uwzględniając terminy ich rozpoczęcia
i zakończenia, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć, określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego.

 • 45
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział, do którego uczęszczają dzieci
  o zbliżonym wieku.
 2. Szkoła jest zorganizowana w oddziałach od I do VIII, w każdym oddziale do maksymalnie 22 uczniów. Powyżej tej liczby może być przyjęte do oddziału szkolnego dziecko czynnego pracownika szkoły. Wyżej wymieniony pracownik ponosi opłatę w wysokości 29% czesnego miesięcznego, obowiązującego w danym roku szkolnym, jednocześnie zwolniony jest z wpłaty wpisowego. Szkoła dopuszcza możliwość istnienia oddziałów przedszkolnych za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 3. O liczbie utworzonych oddziałów w danym roku szkolnym decyduje organ prowadzący Szkołę.
 4. Podział oddziału na grupy dokonywany jest na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
 5. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
 • 46
 1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziałach 1-3 ustala nauczyciel          prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 1. Przerwy śródlekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem dwóch przerw  przeznaczonych na posiłek   – 15 minutowych.
 2. W celu realizacji zadań statutowych w Szkole prowadzone są:
 • obowiązkowe zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującymi w danym oddziale planem nauczania;
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczne, w tym koła zainteresowań, koła przedmiotowe, sportowe, artystyczne i inne wynikające z potrzeb uczniów.
 1. Szczegółowy plan obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów i grup przedmiotowych określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzony, według zasad określonych w § 34 ust.4 niniejszego Statutu.
 2. Zajęcia dodatkowe organizowane są stosownie do posiadanych środków finansowych w wymiarze
  i czasie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
 • 46 a

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 1. Cele i zadania Oddziału Przedszkolnego.
 2. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
 3. prowadzenie przez nauczycieli obserwacji pedagogicznych w celu diagnozowania rozwoju wychowanków, prowadzenie kart indywidualnych potrzeb dziecka,
 4. informowanie rodziców o zauważonych deficytach bądź uzdolnieniach rozwojowych dziecka,
 5. wystawianie dzieciom, na życzenie rodziców, opinii (charakterystyki) wychowanka dla specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 6. współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,
 7. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców.
 8. Zapewnienie opieki dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
 9. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej i religijnej poprzez:
 10. organizowanie na wniosek rodziców bezpłatnej nauki religii
 11. planowanie i organizowanie zajęć z wychowania patriotycznego, ze zwróceniem uwagi na obchodzone święta narodowe.
 12. Zapewnienie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.
 13. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki szkolnej.
 14. Zadania i cele w oddziale przedszkolnym realizuje się poprzez:
 15. wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 16. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka,
 17. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych,
 18. wspieranie ich ciekawości, aktywności, samodzielności,
 19. umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu,
 20. motywowanie do osiągania celów,
 21. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 22. rozwijanie wrażliwości moralnej:
 • dostrzeganie dobra, prawdy i piękna w swoim postępowaniu i postępowaniu innych,
 • traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych,
 • wyrażanie własnych myśli i przeżyć,
 1. kształtowanie umiejętności obserwowania zjawisk zachodzących w środowisku społecznym, przyrodniczym, kulturowym i technicznym,
 2. rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 3. zachęcanie do aktywności badawczej,
 4. rozwijanie wrażliwości estetycznej (plastycznej, muzycznej, ruchowej),
 5. tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni,
 6. rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych do poprawnej relacji z dziećmi i osobami dorosłymi,
 7. podnoszenie i rozwijanie sprawności fizycznej dzieci – systematyczne prowadzenie zabaw i ćwiczeń ruchowych, organizowanie spacerów i wycieczek,
 8. wyrabianie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 1. Organizacja pracy oddziału przedszkolnego.
 2. Ilość dzieci w oddziale nie może przekraczać 22 osób.
 3. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia, a obejmuje on w szczególności godziny m.in.:
 4. schodzenia się i rozchodzenia dzieci,
 5. posiłków,
 6. zajęć, spacerów i zabaw.

Rozkład dnia, opracowany przez nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczegółowy rozkład dnia podaje się do wiadomości rodziców wychowanków.

 1. Główne zasady organizowania czasu przebywania dziecka w oddziale to:
 2. organizowanie zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci,
 3. organizowanie gier, zabaw i innych zajęć ruchowych w pomieszczeniach szkoły, na szkolnych boiskach lub w terenie,
 4. organizowanie wycieczek oraz spacerów poza terenem szkoły,
 5. odpowiednie wykorzystanie wyposażenia i możliwości szkoły,
 6. umożliwienie skonsumowania drugiego śniadania, wypicia ciepłego napoju oraz spożycia obiadu w stołówce szkolnej.
 7. Oddział przedszkolny pracuje w dni robocze 800-1330, od poniedziałku do piątku.
 8. Dla oddziału przedszkolnego mogą być organizowane przez nauczycieli zajęcia dodatkowe np. z plastyki , gimnastyki korekcyjnej.
 9. W oddziale przedszkolnym sprawuje się opiekę, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem możliwości lokalowych szkoły:
 10. przez cały czas pobytu w szkole dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za nie,
 11. po terenie szkoły dzieci przemieszczają się pod opieką nauczyciela
 12. w czasie zajęć poza szkołą (spacery, wycieczki, wyjazdy na konkursy itp.) dzieci znajdują się pod opieką nauczyciela oraz innego pracownika pedagogicznego.
 13. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się na zasadach:
 14. dzieci schodzą się do sali, w której odbywają się zajęcia
 15. dzieci po planowanych zajęciach, odprowadzane są przez nauczyciela do świetlicy, gdzie czekają na rodziców/prawnych opiekunów lub osoby upoważnione do odbioru w świetlicy,
 16. rodzice/prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę,
 17. o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice/prawni opiekunowie informowani są na pierwszym spotkaniu z nauczycielem (przed rozpoczęciem roku szkolnego),
 18. rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci,
 19. dzieci uczęszczające do oddziału mogą być zwolnione z zajęć tylko osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów.
 20. Dyrektor Szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą oddziału przedszkolnego.
 • 47
 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
 2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
 4. W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia oraz magazyn książek.
 5. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
 • gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;
 • korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń poza bibliotekę;
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w ramach realizacji programu przysposobienia czytelniczo – informacyjnego;
 • korzystanie ze zbiorów multimedialnych.
 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.
 • 48
 1. Biblioteka funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:
 • biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który ponosi materialną odpowiedzialność za zgromadzone zbiory;
 • bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. Zapewnia on bibliotece właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe;
 • zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennictwa, materiały audiowizualne i multimedialne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły.
 • 49
 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne.
 2. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
 • udostępniania zbiorów;
 • udzielania potrzebnych informacji;
 • udzielania porad przy wyborze lektury;
 • prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców
  i nauczycieli poszczególnych przedmiotów;
 • pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno – wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;
 • przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 • prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.
 1. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
 • gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach;
 • sporządzania planu pracy oraz okresowego i rocznego sprawozdania z pracy;
 • prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki;
 • prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki;
 • prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.
 • 50
 1. W Szkole zorganizowana jest czytelnia.
 2. Czytelnia jest pracownią szkolną, której zadaniem wraz z biblioteką jest koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i informacyjnej oraz multimedialnej, realizowanego przez nauczycieli, koła zainteresowań, Samorząd Uczniowski, organizacje szkolne.
 3. Z czytelni korzystają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.
 4. Na księgozbiór podręczny składa się w szczególności:
 • spis bibliograficzny nowości wydawniczych;
 • encyklopedie;
 • słowniki języków obcych, ortograficznych i innych;
 • atlasy geograficzne, historyczne i inne;
 • poradniki i czasopisma metodyczne dla nauczycieli;
 • czasopisma popularno-naukowe;
 1. Godziny pracy czytelni dostosowane są do planu zajęć obowiązującego na dany rok szkolny.
 2. Szczegółowe zadania oraz organizację pracy czytelni określa regulamin wewnętrzny biblioteki.
 • 51
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub  warunki związane z dojazdem do domu, Szkoła organizuje świetlicę szkolną.
 2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka – Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej zawierającej w szczególności:
 • wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;
 • sposób kontaktowania się z rodzicami, np. w razie wypadku lub w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach.
 • 52
 1. Zajęcia wychowawczo – opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza może być utworzona w zależności od potrzeb z:
 • grupy uczniów jednego oddziału;
 • uczniów z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości wieku;
 • uczniów z trzech lub więcej klas o różnym wieku.
 1. Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze 45 minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.
 2. Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:
 • stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie;
 • wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów;
 • zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne kontrolowanie jego przestrzegania.
 1. Do zadań nauczyciela wychowawcy świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych
  w świetlicy;
 • organizowanie gier zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy i na powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości
  o zachowanie zdrowia;
 • rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;
 • współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.
 • 53

Nauczyciel – wychowawca świetlicy  jest odpowiedzialny za:

 • właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;
 • regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie dzieci na zajęcia;
 • utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń świetlicy;
 • zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece ( w czasie zajęć w świetlicy i poza nią);
 • stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;
 • prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.
 • 54
 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do:
 • korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych;
 • uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.
 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek:
 • utrzymywania ładu i porządku w świetlicy;
 • wykonywania poleceń nauczyciela wychowawcy;
 • nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy.
 • 55
 1. Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie Pracy Świetlicy.
 2. Regulamin, o którym mowa w ust.2, określa w szczególności zasady organizacji zajęć, ramowy rozkład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym.
 • 56
 1. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
 2. Z obiadów mogą korzystać wszyscy chętni
 1. Zasady organizacji pracy stołówki określa Dyrektor Szkoły w regulaminie stołówki.
 • 57
 1. Szkoła oferuje rodzicom następujące formy współdziałania w zakresie nauczania, wychowania
  i profilaktyki:
 • konsultacje pedagogiczne – w miarę bieżących potrzeb;
 • zebrania oddziałowe organizowane co najmniej dwa razy w roku;
 • pomoc w organizacji wycieczek i sprawowania opieki nad dziećmi;
 • pomoc w organizacji imprez szkolnych oraz udział w nich;
 1. Rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w godzinach pracy Szkoły
  w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas zebrań z nauczycielami.
 • 58
 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących
  w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem
  w rozstrzygnięciu kwestii spornych.
 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności pożądane jest prowadzenie przez wychowawcę oddziału przez cały cykl nauczania na każdym etapie edukacyjnym.
 4. Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
 • z urzędu;
 • na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
 • 59

Szczegółowe zasady dotyczące organizacji pracy Szkoły określa Regulamin Szkoły, którego zapisy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa.

 

 Rozdział 6
Nauczyciele i inni  pracownicy Szkoły
§ 60

 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają
  odrębne przepisy.
 3. Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
 4. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 5. Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur.
 6. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor Szkoły
  z uwzględnieniem:
 • odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
 • odpowiedzialności za powierzone mienie;
 • współpracy z rodzicami;
 • doskonalenia warsztatu pracy;
 • realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.
 • 61
 1. W Szkole tworzy się stanowisko  Wicedyrektora Szkoły. Liczbę tych stanowisk określa organ   prowadzący w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny.
 2. Stanowisko Wicedyrektora Szkoły powierza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę .
 3. Określa się następujący zakres kompetencji dla Wicedyrektora Szkoły:
 • zastępuje Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności,
 • przygotowuje projekty następujących dokumentów:
 1. tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;
 2. kalendarza imprez szkolnych;
 • ustala harmonogram dyżurów nauczycielskich i kontroluje przebieg ich realizacji;
 • organizuje i koordynuje bieżącą działalność w zakresie nauczania i wychowania dla wychowawców klas I-VIII, świetlicy, biblioteki szkolnej oraz pedagoga szkolnego;
 • utrzymuje kontakty z Rodzicami Uczniów klas I –VIII;
 • przygotowuje projekty oceny pracy nauczycieli, nad którym sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny;
 • opracowuje materiały analityczne oraz ocenę uzyskiwanych efektów kształcenia, wychowania
  i opieki;
 • wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły.
 1. Szczegółowy zakres czynności dla Wicedyrektora Szkoły jego uprawnień i odpowiedzialności określa Dyrektor Szkoły.
 2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracji i obsługi są zobowiązani do wykonywania pracy zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków opracowanym przez Dyrektora Szkoły do zajmowanego stanowiska. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
 3. Do podstawowych obowiązków administracji i obsługi należy w szczególności:
 • wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
 • udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Szkoły, o ile prawo tego nie zabrania;
 • dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
 • zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
 • zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • sumienne i staranne wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły.
 • 62
 1. Nauczyciel sprawuje:
 • bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych;
 • opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek i zorganizowanych wyjść;
 • opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem ustalającym porządek, czas i terminy dyżurów.
 1. Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:
 • wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;
 • dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny;
 • stosuje przyjęte przez Szkołę zasady, warunki i sposób oceniania uczniów;
 • bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje;
 • systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej;
 • przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych form współzawodnictwa naukowego i sportowego;
 • udziela indywidualnej pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce;
 • czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej.
 1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
 • wyboru programu nauczania;
 • decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 • egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych;
 • opracowania własnego program nauczania;
 • zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych.
 1. Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za :
 • prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy;
 • jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem, Programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły;
 • uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;
 • życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią;
 • przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania;
 • powierzone mu mienie Szkoły.
 1. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 63
 1. Zadaniem Wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
 • przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
 • otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;
 • współdecyduje z samorządem klasy i Rodzicami o planie wychowawczym na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów
  z dysfunkcjami oraz niepowodzeniami szkolnymi);
 • utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci;
 2. udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;
 3. włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły;
 4. informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia;
 5. powiadamiania o przewidywanej dla ucznia okresowej/rocznej ocenie niedostatecznej na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;
 6. współpracuje z pedagogiem, psychologiem, logopedą w rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb uczniów.
 7. Wychowawca klasy jest zobowiązany zapoznać uczniów z :
 • zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 • sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 • z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 • zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
 • 64
 1. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innej dokumentacji szkolnej, o której mowa w § 93 ust.2 Statutu.
 2. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony pedagoga i Psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 3. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 4. Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w Szkole Zasady Oceny Zachowania Uczniów.
 • 65
 1. Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:
 • programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym opracowaniu planu wychowawczo – profilaktycznego na dany rok szkolny;
 • dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji uczniów i klasy;
 • udzielaniu porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy z nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole;
 • informowaniu Uczniów i Rodziców o zasadach oceny zachowania;
 • utrzymywaniu stałych kontaktów z Rodzicami uczniów; ?
 • organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z Rodzicami.
 1. Wychowawca odpowiada za:
 • osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;
 • integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy
  i Szkoły;
 • poziomu opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się
  w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej;
 • bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, wycieczek, spotkań.
 • 66
 1. Do obowiązków psychologa i logopedy w Szkole należy w szczególności:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  możliwości psychofizycznych;
 • wspieranie mocnych stron uczniów;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych;
 • zapobieganie zaburzeniom zachowania;
 • realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym;
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej
 • 67
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego  zadaniem jest
  w szczególności:
 • ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
 • korelowanie treści przedmiotowych przekazywanych na poszczególnych przedmiotach;
 • zintegrowanie wysiłków wszystkich uczących w danym oddziale nauczycieli w celu stworzenia właściwego oddziaływania emocjonalnego i wychowawczego na cały zespół klasowy;
 • analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i rekomendowanie stosownych wniosków związanych z ze zmianą organizacji kształcenia Radzie Pedagogicznej;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,
  w tym dla początkujących nauczycieli;
 • opiniowanie przygotowanych w Szkole innowacyjnych programów nauczania;
 • współdziałanie w organizowaniu szkolnych pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
 • opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania wyników nauczania;
 • przygotowanie propozycji zadań do przeprowadzenia próbnego sprawdzianu uczniów klasy ósmej.
 • 68
 1. Nauczyciele, którym powierzono szczególnej opiece oddział szkolny, tworzą zespół wychowawczy.
 2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:
 • zorganizowanie współpracy wychowawców dla uzgodnienia sposobów realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi uczniów Szkoły;
 • opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów;
 • współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez ogólnoszkolnych środowiskowych;
 • wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia;
 • analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy,
 • współpraca z psychologiem szkolnym, logopedą.

Rozdział 7
Uczniowie Szkoły
§ 69

 1. Określa się zakres praw i obowiązków ucznia Szkoły w oparciu o podstawowe uprawnienie do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach w przypadku ich naruszenia.
 2. Podstawowe uprawnienie ucznia, o którym mowa w ust.1, realizowane jest w formie publicznego ogłoszenia w Szkole, ( w miejscu zwyczajowo do tego przyjętym) zakresu jego praw i obowiązków, jako katalogu praw i obowiązków ucznia.
 3. Do podstawowych praw ucznia Szkoły należy:
 • prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy i o prawach i uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen, otrzymywanie informacji dotyczących ucznia
  o podejmowanych w jego sprawie decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;
 • prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły,
  a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra innych osób;
 • prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno – wychowawczym i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo dowiedzenia swoich racji;
 • prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji
  z nim związanych;
 • prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno – wychowawczego zorganizowanego zgodnie
  z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;
 • prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych;
 • prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
  z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania;
 • prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 • prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach;
 • prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
 • prawo do uzyskiwania informacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, oraz odpowiednio – na 30 dni przed zakończeniem okresu o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych i rocznych;
 • prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do Internetu.
 • 70
 1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia, przyjmowanie postaw
  i zachowań nie godzących i  nie pozostających w sprzeczności z zadaniami Szkoły.
 2. Do podstawowych obowiązków ucznia Szkoły należy w szczególności:
 • regularne i czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym prowadzonym przez Szkołę;
 • systematycznie przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności;
 • poszanowanie oraz należyte i właściwe używanie mienia Szkoły zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;
 • respektowanie praw uczniów Szkoły, organów i pracowników Szkoły wynikających
  z przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu;
 • godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;
 • wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i nauczycieli;
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a w tym:
 1. okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;
 2. przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;
 3. szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;
 4. szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka;
 5. naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody;
 6. zaniechanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym zaniechania używania alkoholu, środków odurzających i innych używek grożących zdrowiu;
 • przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku Szkoły oraz dbanie o ład i porządek;
 • dbanie o czystość mowy ojczystej;
 • pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży;
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej, estetycznego wyglądu oraz zasad ubierania się uczniów na terenie Szkoły;
 • przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Szkoły oraz zasad bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz bezpieczeństwa   przeciwpożarowego;
 • informowanie Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia;
 • regularne uczęszczanie na zajęcia oraz wnioskowanie o usprawiedliwianie spóźnień
  i nieobecności w terminie 3 dni od ich powstania u wychowawcy klasy;
 • przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły, wyłączenie telefonu komórkowego podczas zajęć.

W czasie zajęć uczeń , który chce skorzystać z telefonu udaje się do sekretariatu.

Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą i w obecności  nauczyciela świetlicy.

 • noszenia na terenie szkoły stroju określonego przez szkołę.
 1. Uczeń ma obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych dziewczynki spódnica niebieska w kratę, niebieska bluzka z emblematem szkoły, chłopcy niebieska bluzka z emblematem szkoły ,spodnie .

Fryzura powinna być schludna. Zakazuje się noszenia biżuterii na zajęciach wychowania fizycznego.

 1. Ustalony w szkole strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy.

W szczególności:

 • pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności;
 • jednoczy wspólnotę uczniów;
 • uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych;
 • strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

Strój galowy dla dziewcząt to spódnica w niebieską  kratkę i biała bluzka, granatowa kamizelka lub sweter z emblematem szkoły  a dla chłopców spodnie garniturowe, biała koszula i granatowa kamizelka lub sweter z emblematem szkoły.

 1. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:
 • picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią;
 • przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z  procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności;
 • noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego;
 • stosowania jakiejkolwiek formy przemocy;
 • przynoszenia do szkoły gier i urządzeń elektronicznych;
 • nagrywania głosu i obrazu osób trzecich;
 • farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci;
 • opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć. POWTARZA SIĘ
 1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu Szkoły.
 2. Zwolnienia (tylko z ważnych przyczyn) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy.
  W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub Dyrektora Szkoły.
 3. W przypadku nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwienia dokonuje wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców, informującego o przyczynie nieobecności.
 4. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności do trzeciego dnia obecności w Szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.
 5. Usprawiedliwienia dostarczone po terminie, o którym mowa w ust.7, nie będą uwzględniane.
 6. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny
  i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
 7. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli
  w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w ust.5.
 8. Dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją usprawiedliwia wyłącznie Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy, na podstawie pisemnego wniosku rodziców.
 9. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
 10. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę Rodzica. W takiej sytuacji, uczeń dostarcza wychowawcy klasy pisemny wniosek Rodziców o usprawiedliwienie nieobecności w pierwszym dniu po powrocie do Szkoły. A USPRAWIEDLIWIENIA WYSŁANE  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ?
 11. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora szkoły.
 12. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 5 dnia kolejnego miesiąca).
 13. Wychowawca klasy gromadzi wnioski rodziców o usprawiedliwienie nieobecności uczniów.
 14. Dyrektor szkoły może zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczestniczy
  w zajęciach szkolnych, uchybiając obowiązkowi szkolnemu.
 15. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.
 • 71
 1. Uczeń Szkoły może być nagrodzony za:
 • wybitne osiągnięcia w nauce;
 • wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia;
 • wykonywanie prac społecznych,
 • osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.
 1. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
 • nagrody rzeczowe;
 • wyróżnienia w formie pisemnej.
 1. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
 2. Nagrody, o których mowa w ust.1, mogą być łączone ze złożeniem ich do dokumentacji ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody.
 • 72
 1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych § 64 ust.2 Statutu, mogą być stosowane wobec niego kary:
 • upomnienia;
 • nagany;
 • przeniesienie do innej szkoły.
 1. Nagrody przyznaje i kary nakłada Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego lub po zasięgnięciu opinii tych organów.
 2. Karę nakłada się w formie pisemnej z podaniem informacji o przysługującym prawie odwołania, terminu jego wniesienia oraz szczegółowym określeniu organów, do których przysługuje uczniowi wniesienie odwołania.
 3. Uczeń posiada uprawnienie do złożenia odwołania od nałożonej na niego kary do Dyrektora Szkoły lub za jego pośrednictwem – do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w terminie siedmiodniowym, liczonym od dnia jej doręczenia w formie pisemnej.
 4. Dyrektor Szkoły, w każdym stadium postępowania odwoławczego, posiada uprawnienie do cofnięcia nałożonej kary, jej zawieszenia względnie przekazania jej do ponownego rozpatrzenia, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień ust. 2 i 3.
 5. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 6. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia.
 7. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków  w szczególności, gdy:
 • jego pobyt w Szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych;
 • zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów;
 • umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych przemoc fizyczną;
 • dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej;
 • nagminne narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia.

                                                    

 • 72 a
 1. Dyrektor może skreślić ucznia z listy. Skreślenie z listy uczniów następuje  w drodze decyzji administracyjnej dyrektora i może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu szkoły lub popełnienia  ciężkiego  wykroczenia.
 2. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

1) jeżeli rażąco  narusza wewnątrzszkolny system oceniania i zachowania;

2) jeżeli lekceważy Statut i Regulamin szkoły oraz obowiązki szkolne;

3) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły;

4) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców;

5) jeżeli pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów;

6) niepłacenia przez rodziców czesnego przez okres trzech miesięcy bez wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Szkoły.

 • 73 USUNĘŁABYM
 1. W sprawach spornych między uczniem a nauczycielem ustala się następujący sposób
  postępowania – WYCHOWAWCA KLASY, DYREKCJA SZKOŁY
 2. uczeń zgłasza swoje spostrzeżenia przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy;
 3. przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z opiekunem Samorządu przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielami Samorządu rozstrzyga sporne kwestie.
 4. Sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora Szkoły.

Rozdział 8 AGA, TO JEST  W WZO, USUNĘŁABYM CAŁY ROZDZIAŁ I ZAPISAŁA, ŻE  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE SĄ W WZO

Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów Szkoły

 • 74

1.Ocenianiu w Szkole podlegają:

 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia;
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu
  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, oraz
  2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania,
  3) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
  3. Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe ustalone przez nauczyciela.
  4.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
  i norm społecznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie.
 • 75


 Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
2) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i  trudnościach w nauce i  zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 • 76

1.Skalę ocen bieżących i śródrocznych z zajęć edukacyjnych ustala Rada Pedagogiczna.

 1. Oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali, używając następujących skrótów literowych:

1) stopień celujący                – 6          –  cel.;

2) stopień bardzo dobry      – 5          – bdb.;
3) stopień dobry                     – 4          – db.;
4) stopień dostateczny          – 3          – dst.;
5) stopień dopuszczający      – 2         – dop.;
6) stopień niedostateczny    – 1         – ndst.
3.Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach cząstkowych lub jako  informację dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia. Zasady stosowania w/w znaków określają nauczyciele w przedmiotowych zasadach oceniania.
4.Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie w pełnym brzmieniu.
5. Nauczyciele uczący w klasach I-III prowadzą dziennik lekcyjny, w którym odnotowują na bieżąco osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując oznaczenia punktowe:

1) „6” oznacza, że wiadomości ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność ich uzyskania;

2) „5” oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje umiejętności potrafi zastosować w różnych sytuacjach;

3)  „4” oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych
w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia;

4)  „3” oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych;

5) „2” oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych są tak niewielkie, że uniemożliwiają dalsze przyswojenie materiału nauczania; większość zadań indywidualnych uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela;

6) „1” oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu nauczania, iż uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści zadań edukacyjnych.

 1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi
 • 77

1.Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – na podstawie opinii własnej, innych nauczycieli, klasy i ucznia wychowawca klasy.
2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący sposób:
1) klasy I-III szkoły podstawowej:
a) ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku lekcyjnym według ustalonej skali punktowej w § 76 ust.5;
b) ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III polega na sporządzeniu oceny opisowej dla każdego ucznia. Wychowawcy klas I-III mają obowiązek wręczenia uczniom/rodzicom oceny opisowej podczas półrocznego spotkania z rodzicami;
c) ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I-III polega na określeniu dla każdego ucznia oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: „Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie”;
d) oprócz bieżącego oceniania w skali punktowej nauczyciele klas I-III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza).
2) ze sprawdzianów pisemnych w klasach IV – VIII (z wyłączeniem wypracowań z języka polskiego i języka obcego nowożytnego):
a)  35 %  I PONIŻEJ poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczny;
b) od 36 do 50 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczający;
c) od 51% do 70% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczny;
d) od 71% do 85% poprawnych odpowiedzi – ocena dobry;
e) od 86 % do 95% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobry;
f) od 96% do 100% poprawnych odpowiedzi – ocena celujący.
3. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:
1) odpowiedzi ustne;
2) sprawdziany pisemne;
3) praca domowa;
4) wypracowanie;
5) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;
6) test;
7) referat;
8) praca w grupach,
9) praca samodzielna;
10) prezentacja indywidualna i grupowa;
11) testowanie sprawności fizycznej;
12) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych;
13) wytwory pracy własnej ucznia;
14) praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych;
15)obserwacja ucznia;
16) aktywność ucznia podczas zajęć.

 • 78 TO CHYBA DO POPRAWY
 1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace pisemne ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania udostępnia się uczniowi i jego Rodzicom.
  2. Uczeń i jego Rodzice zwracają się z wnioskiem do wychowawcy klasy o umożliwienie wglądu do pracy pisemnej ucznia, dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  lub innej dokumentacji dotyczącej oceniania.
  3.Wychowawca  klasy ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji, o której mowa w ust. 2, w porozumieniu z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż w okresie 3 dni od daty złożenia wniosku.
  4. Prace pisemnie ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  lub inną dokumentację dotycząca oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom do wglądu wyłącznie na terenie Szkoły.
  5. Prace pisemne ucznia  nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 • 79

W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady:

1) jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału
z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
2) częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie;
3) różnorodności oceniania – uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności wynikającej ze specyfiki przedmiotu;
4) różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny uwzględniać zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
5) ważenia oceny – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;
6) jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli, ocena z pracy pisemnej jest opatrzona komentarzem nauczyciela. Rodzicom  ucznia  umożliwia się wgląd w pracę pisemną dziecka na terenie Szkoły
i w obecności nauczyciela.

 • 80
 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
  2. Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy oraz  ustalenia kierunków dalszej pracy.
  3. Informacja zwrotna dla ucznia zawiera:
  1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;
  2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
  3) wskazówki- w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę;
  4) wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej
  4. Informacja zwrotna odnosi się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed jej wykonaniem.
  5. Sposób wyrażania komunikatów oceniających dostosowuje się do wieku i potencjału uczniów.
  6. Informacja zwrotna, która jest oceną kształtującą, nie występuje razem z ocena sumującą
  ( stopniem). Należy rozdzielać ocenę kształtującą od oceny sumującej.
 • 81 MOIM ZDANIEM TO JEST NIEPOTRZEBNE, BO MAMY WZO

Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji śródrocznej   i rocznej:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania;
b) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty program nauczania;
c) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim;
d) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia;

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
 2. b) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w program nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;
  b) poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
  b) wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. a) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych;
  b) wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. a) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki
  w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
  b) nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.
 • 82
 1. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają nauczyciele wchodzący w skład zespołów przedmiotowych, z zachowaniem przepisów określonych
  w Statucie oraz
  specyfiki przedmiotu i możliwości edukacyjnych uczniów danego oddziału.
  2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  3. Zbiór zasad, o których mowa w ust.1, uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców, w formie Szkolnego Regulaminu Oceniania.
 • 83

1.Skalę ocen bieżących i ocen śródrocznych zachowania ustala Rada Pedagogiczna.
2.Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania ustala się według następującej skali,
z następującymi skrótami literowymi:

1)  ocena wzorowa                       – wz;

2) ocena bardzo dobra               – bdb;
3)  ocena dobra                            -db;
4)  ocena poprawna                    -popr;
5) ocena nieodpowiednia          –  ndp;
6) ocena  naganna                       – ng.

 1. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy z zastosowaniem skrótu literowego oceny. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen – słownie, w pełnym brzmieniu.
 • 84
 1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów
  i innych osób.
  2. Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie;
  2) dbałość o dobre imię Szkoły;
  3) dbałość o piękno mowy ojczystej;
  4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  5) kulturalne zachowywanie się w Szkole i poza nią;
  6) okazywanie szacunku innym osobom.
 • 85

Ustala się następujące kryteria oceny zachowania:

1.Uczeń, który przestrzega zasad zachowania się w określonych w szczegółowych kryteriach oceny zachowania oraz kodeksie otrzymuje ocenę dobrą.

Ocenę  wzorową otrzymuje uczeń, który nie tylko przestrzega norm zachowania, ale także       wyróżnia się stosunkiem do kolegów, osób dorosłych aktywnym udziałem w życiu klasy i szkoły, reprezentuje szkołę na zewnątrz w konkursach, olimpiadach, zawodach itp. i  spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który zawsze przestrzega zasad zachowania się w określonych , w szczegółowych kryteriach oceny z zachowania oraz bardzo dobrze wywiązuje się z uczniowskich obowiązków wobec pracowników szkoły oraz kolegów i zawsze postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, któremu zdarzyło się naruszyć obowiązujące zasady, ale zastosowane środki przyniosły poprawę zachowania.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który pomimo zastosowania przewidzianych w  programie wychowawczym środków, nie stosuje się do sformułowanych zasad.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nigdy nie stosuje się do w/w kryteriów. Naraził siebie bądź kolegów na utratę zdrowia bądź życia, w sposób rażący nie postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, naraził bądź zhańbił swoim zachowaniem dobre imię szkoły.

 1. Oceny z zachowania w oddziałach klasowych 4-8.
 • Wystawiane są raz w miesiącu przez wszystkich nauczycieli.
 • W styczniu i czerwcu uczniowie dokonują samooceny i oceniają nawzajem swoje zachowanie.

Wychowawca wystawia ocenę co miesiąc w oparciu o: średnią ważoną wyliczoną na podstawie ocen nauczycieli (waga 5), stroju szkolnego, i uwag (waga 3) oraz frekwencji (waga 2).

Obowiązują następujące kryteria :

STRÓJ /UWAGI (ilość braków stroju/ilość uwag)

0 wzorowe

1-2 bardzo dobre

3-4 dobre

5-6 poprawne

7-8 nieodpowiednie

Powyżej 9 naganne

SPÓŹNIENA (ilość)

0 wzorowe

1-3 bardzo dobre

4-6 dobre

7-9 poprawne

10-12 nieodpowiednie

Powyżej 13 naganne

 1. W klasach 1-3 ocena z zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową i zawiera kryteria jak w klasach starszych.
 2. Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania, promowanie do klasy wyższej lub ukończenie szkoły.
 • 86

W ocenianiu zachowania ucznia obowiązują następujące zasady:

1) ocenę  śródroczną i  roczną  zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;
2) wychowawca ma obowiązek, na początku roku szkolnego, poinformować uczniów i rodziców
o zasadach i kryteriach oceniania zachowania;
3) oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca na ostatniej godzinie zajęć z wychowawcą w danym okresie;
4) ocena klasyfikacyjna  zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć  edukacyjnych;
5)  ocena  zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia  zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania w środowisku szkolnym.
2. Szczegółowe zasady oceniania zachowania określają wychowawcy wchodzący w skład zespołu wychowawczego, z zachowaniem przepisów określonych w Statucie.
3. Zbiór zasad, o których mowa w ust.1, uchwala Rada Pedagogiczna  w formie Szkolnego Regulaminu Oceniania.

 • 87

Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:

1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;
3) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
4) informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie    klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
5) stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków;
6) systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;
7) dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;
8) informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów;
9) informowanie ucznia na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
o przewidywanej ocenie okresowej/rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz okresowej/rocznej  ocenie zachowania;
10) umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących;
11) informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
12) uzasadnianie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców;
13) udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na jego wniosek lub wniosek jego rodziców.

 • 88

Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:

1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;
2) wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach;
3) regularne odrabianie prac domowych;
4) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez nauczyciela;
5) pisanie każdej pracy kontrolnej;
6) aktywne uczestnictwo w zajęciach;
7) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce.

 • 89
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
  2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
  3. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1.
  4. Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie zadań
  i obowiązków przewidzianych dla danych zajęć edukacyjnych. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.
  5. Nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne.
  6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
 • 90
 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  2. Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
  3. Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa
  w ust. 2.
  4. Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków określonych w § 70 ust.2. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.
  5. Wychowawca może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać analizy wniosku ucznia w zespole, w skład którego wchodzi pedagog szkoły ( lub psycholog), przewodniczący zespołu wychowawców, przedstawiciel samorządu klasy, do której uczeń uczęszcza.
  6. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
 • 91
 1. Klasyfikacja okresowa polega na okresowym na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali ustalonej w Statucie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
  i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  2. Klasyfikację okresową przeprowadza się  raz w ciągu roku szkolnego w okresie 7 dni poprzedzających zakończenie I okresu.
  3. Klasyfikacja roczna  polega na podsumowaniu  osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania według skali, o której mowa
  w § 76ust. 2  i § 83 ust. 2 Statutu.
 • 92
 1. Ustala się następujące zasady informowania rodziców:
  1) o wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zasadach oceniania zachowania uczniowie i rodzice informowani są na początku roku szkolnego:
  a) uczniowie –  na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na początku roku szkolnego;
  b) rodzice – na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny;
  2) o ocenach bieżących z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia rodzice  informowani są:
  a) na spotkaniach z rodzicami, konsultacjach,  zgodnie z kalendarzem Szkoły;
  b) w dzienniku elektronicznym począwszy od klasy 4;
  c) pisemnie:
  (-) listem poleconym na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej ( tylko w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z jednego lub kilku przedmiotów );
  d) telefonicznie ( w wyjątkowych sytuacjach wymagających natychmiastowego kontaktu z rodzicem ).
  2. Informację o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przekazują uczniom i ich rodzicom nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych .
  3. Informację o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania przekazuje uczniom i ich rodzicom  wychowawca klasy.
  4. Nauczyciel zajęć edukacyjnych oraz wychowawca klasy,  na 7 dni przed terminem zebrania  Rady Pedagogicznej podejmującym uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji,  informuje ustnie ucznia
  o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej i rocznej, z podaniem jej uzasadnienia;
  3) w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej bądź ewentualnego braku możliwości dokonania klasyfikacji ucznia – informacje przekazuje się na 30 dni przed terminem zebrania  Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji.
  5. O przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź ewentualnym braku możliwości dokonania klasyfikacji ucznia stosuje się następujące formy powiadamiania rodziców:
  1) wysyłanie pisma przez sekretariat Szkoły;
  2) ustne przekazanie informacji w czasie rozmowy indywidualnej, potwierdzonej wpisem do dziennika.
  5. W okresie od powiadomienia, o którym mowa w ust.1, do zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji, przewidywana ocena okresowa lub roczna może ulec zmianie na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu – w wyniku sprawdzianu pisemnego, ustnego lub praktycznego odbywającego się bez konieczności powoływania komisji.
  6. Ocena ustalona w sposób przewidziany w ust.5 jest ostateczna w tym trybie postępowania.
 • 93
 1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności określa Szkolny Regulamin Oceniania.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust.1 określa także tryb i sposób wnoszenia wniosków o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiedzy i umiejętności przez ucznia lub jego rodziców.
  3. W przypadku, gdy w wyniku klasyfikacji okresowej uczeń uzyskał ocenę niedostateczną
  z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek zaliczyć pierwsze półrocze najpóźniej do końca marca.
  4. Przepis ust.3 dotyczy także ucznia nieklasyfikowanego na I półrocze z danych zajęć edukacyjnych.
  5. W sprawach oceniania, klasyfikowania i promowania nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania.

Rozdział 9
Prawa i obowiązki rodziców
§ 94

Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów mają prawo do :

 • zapoznania się ze Statutem Szkoły i regulaminami obowiązującymi w Szkole;
 • zapoznania się z programem edukacyjnym, wychowawczo -profilaktycznym Szkoły, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz przepisami dotyczącymi klasyfikowania, promowania
  i przeprowadzania sprawdzianu;
 • bieżącej informacji na temat zachowania, umiejętności i postępów w nauce swoich dzieci, a także przyczyn trudności szkolnych;
 • informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
 • organizowania, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, zebrań na terenie Szkoły dotyczących spraw dydaktyczno-wychowawczych.
 • 95

Rodzice mają obowiązek:

 • współpracować ze Szkołą w sprawie kształcenia i wychowania swego dziecka;
 • brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach;
 • przestrzegać ustaleń zawartych w Statucie i regulaminach obowiązujących w Szkole.

Rozdział 10

Budżet szkoły

 • 96

Środki na działalność dydaktyczno-wychowawczą pochodzą z opłat ponoszonych przez rodziców oraz z budżetu państwa w wysokości ustalonej w Ustawie o systemie oświaty oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych.

§ 97

Zgromadzenie prowadzące szkołę oraz sama szkoła ma prawo uzyskiwania dodatkowych środków na działalność oświatowo-wychowawczą na zasadach przewidzianych w art. 55, Ust. 3 i 7 Ust. z dnia 17 maja 1989 r. O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154).

 • 98

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami odnośnie magazynowania, archiwizowania dokumentacji księgowo-finansowo-kadrowej.

Rozdział 10
    Postanowienia końcowe
§ 99

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację nauczania, działalności wychowawczej
  i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. W szkole wprowadza się dodatkową dokumentację:
 • dziennik wychowawcy klasy;
 • suplement do dziennika wychowawcy będący informacją o udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Dziennik wychowawcy klasy zakłada się dla każdego oddziału. Za jego prowadzenie odpowiada wychowawca klasy. W dzienniku wychowawcy klasy mają prawo dokonywać wpisu nauczyciele prowadzący zajęcia w całym oddziale.
 2. Dziennik wychowawcy klasy zawiera:
 • listę uczniów w oddziale;
 • plan pracy wychowawczej na I i II okres;
 • sprawozdania wychowawcy z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły
  w poszczególnych okresach szkolnych;
 • sprzeciw na brak uczestnictwa w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie;
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia – w przypadku, gdy gromadzone są
  i  przetwarzane  dane wrażliwe;
 • zgoda rodziców na udział w zajęciach wyrównawczych, socjoterapeutycznych oraz innych
  w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez Szkołę;
 • tematykę zebrań z rodzicami;
 • listę obecności rodziców na zebraniach;
 • kontakty indywidualne z rodzicami;
 • karty informacyjne o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów;
 • karty samooceny zachowania ucznia;
 • karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i kolegów z klasy.
 • 100
 1. Organem uprawnionym do uchwalania zmiany  Statutu Szkoły jest Rada Pedagogiczna.
 2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły, przewodniczący komisji lub zespołu Rady Pedagogicznej.
 3. Przyczyną zmiany Statutu Szkoły mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę Szkoły.
 4. Procedurę postępowania przy nowelizacji Statutu Szkoły regulują:
 • ogólne zasady stanowienia i nowelizowania prawa;
 • zasady określone w niniejszym Statucie.
 1. Po dokonaniu zmiany Statutu, Dyrektor Szkoły opracowuje ujednolicony tekst Statutu Szkoły ( nie mylić z tekstem jednolitym).
 2. Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej.
 3. W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność Statutu albo w przypadku, gdy Statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt nowego Statutu.
 • 101
 1. Organ prowadzący szkołę po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej nadaje szkole statut, wprowadza w nim zmiany, uzupełnienia i ujednolica.
 2. Podmiot prowadzący szkołę odpowiada za całokształt jej działalności, zgadnie z odpowiadającymi przepisami prawa, z uwzględnieniem postanowień Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, dotyczących charakteru wychowawczego szkoły.

§ 102

Szkoła posiada pieczęć podłużną o tekście:

Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle, 42-217 Częstochowa, ul. Pułaskiego 71, skr. poczt. 866, tel./fax (034) 32 47 248, REGON: 002743047-00071, EKD: 801020, NIP: 573-23-17-532.

Szkoła posiada dwie pieczęcie okrągłe o tekście:             

Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle                                                                  

§ 103

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego i Kodeksu pracy.

§ 104

Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle wchodzi w życie

z dniem  …………września 2017 r.