Statut Gimnazjum

data: 28.11.2012, 19:59 | autor: Redakcja | kategorie: Gimnazjum

STATUT GIMNAZJUM IM. ŚW. JANA DE LA SALLE W CZĘSTOCHOWIE

Na większą chwałę Bogu i cześć Najświętszej Maryi Panny

Gimnazjum im. św. Jana de La Salle w Częstochowie zostało założone i jest kierowane przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich. Pracują w nim profesjonalnie przygotowani wychowawcy zakonni i świeccy. Gimnazjum jest kontynuatorem tradycji pedagogiki lasaliańskiej, której twórcą był założyciel Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich, św. Jan de La Salle.

Gimnazjum służy rodzinom, które pragną wychować swoje dzieci w oparciu o wartości chrześcijańskie. Celem pracy wychowawczej jest przygotowanie uczniów do zajęcia należnego im miejsca w społeczeństwie poprzez wartościową formację ogólnoludzką i przez wyraźne głoszenie Chrystusa.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1.

Szkoła nosi nazwę Gimnazjum im. św. Jana de La Salle w Częstochowie.

Siedzibą szkoły są budynki przy ul. Pułaskiego 71 w Częstochowie.

Art. 2.

Gimnazjum im. św. Jana de La Salle jest szkołą założoną i administrowaną przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich, opartą na podbudowie programowej gimnazjum. Kształci i wychowuje uczniów zgodnie z celami i zadaniami systemu oświaty Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 3.

Organem prowadzącym szkołę jest Prowincja Polska Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich, posiadająca osobowość prawną (art. 8 ust. i następujące Ustawy z dn. 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła w Rzeczpospolitej Polskiej – Dz.U. nr 29, poz. 154 z 23 maja 1989 r.). Wychowanie i nauczanie młodzieży jest głównym zadaniem tego Zgromadzenia.

Art. 4.

Szkoła podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratora Oświaty w Katowicach.

Art. 5.

Szkoła podlega nadzorowi Biskupa Diecezjalnego w zakresie ustalonym przez Kodeks Prawa Kanonicznego (Kan. 806).

Art. 6.

W szkole obchodzi się święta kościelne i państwowe.

Art.7.

Szkoła posiada własny sztandar, hymn, godło.

II. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

Art. 8.

l. Szkoła wychowuje młodzież zgodnie z powszechnie uznanym systemem wartości opartym na zasadach moralności chrześcijańskiej, postępowych tradycjach narodowych, wartościach   humanistycznych i ogólnoludzkich wartościach etycznych, w oparciu o cele i zadania określone w programie wychowawczym szkoły.

Art. 9.

l. Szkoła wychowuje uczniów w duchu zasad humanistycznych ideałów: demokracji, wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.

§ 1.

1.Szkoła realizuje cele, treści i zadania zawarte w programie wychowawczym gimnazjum im. św. Jana de La Salle oraz w programie profilaktyki.

Art. 10.

Celem szkoły jest:

1.  Wszechstronny rozwój osobowości uczniów;

2. Przekazywanie uczniom w stopniu możliwie najpełniejszym wiedzy humanistycznej,  społecznej, matematycznej, technicznej i ekonomicznej;

3. Uwzględnianie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji uczniów;

4. Stworzenie uczniom odpowiednich warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, moralnego i estetycznego;

5. Troska o właściwy rozwój fizyczny uczniów, ich zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i właściwą organizację czasu wolnego;

6. Kształtowanie właściwych postaw moralnych, światopoglądowych, patriotycznych obywatelskich;

7. Wychowanie do poszanowania kultury powszechnej, narodowej, do przestrzegania norm współżycia społecznego oraz do respektowania instytucji państwowych, kościelnych i społecznych;

8. Przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju.

Art. 11.

1. Szkoła realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, instytucjami i organizacjami społecznymi, kulturowymi, kościelnymi oraz gospodarczymi środowiska  lokalnego, tworząc optymalne warunki osiągania wysokich efektów swojej działalności dydaktycznej i wychowawczej.

2. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

l) Systematycznie organizuje zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe

i pozalekcyjne:

a) za bezpieczeństwo uczniów podczas ww. zajęć odpowiada nauczyciel;

b) nauczyciel obowiązany jest odnotować nieobecność ucznia na każdej lekcji (rodzaju zajęć) i upewnić się przed rozpoczęciem procesu lekcyjnego czy nie zaistniały zagrożenia w miejscu odbywania się zajęć;

c) nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję w danej klasie wychodzi z uczniami z klasy i czuwa nad ich bezpieczeństwem aż do chwili przekazania uczniów nauczycielowi  świetlicy, a nauczyciel świetlicy do momentu wyjścia ucznia ze szkoły;

d) w każdej sali o zwiększonym ryzyku wypadku (sala komputerów, sala gimnastyczna, basen) nauczyciel wymaga od uczniów bezwzględnego przestrzegania regulaminu użytkowania pracowni, z którego treścią uczniowie muszą być zapoznani na początku  roku szkolnego.

2) W przypadku nieobecności nauczyciela, Dyrekcja zapewnia zastępstwo lub odwołuje zajęcia informując o tym uczniów odpowiedniej klasy i nauczyciela, któremu zlecono zastępstwo.

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach lekcje w szkole mogą być skrócone, po uprzednim (na co najmniej jeden dzień wcześniej) powiadomieniu uczniów  i rodziców.

4) Przed lekcjami (od godz. 7.30) i w czasie przerw międzylekcyjnych (z ostatnią włącznie) nauczycieli obowiązuje plan dyżurów, opracowany przez Dyrekcję szkoły na dany rok szkolny;

a) za bezpieczeństwo uczniów     przebywających     w     obrębie przydzielonego stanowiska odpowiada w określonym planem czasie dyżurujący nauczyciel,

b) dyżurujący nauczyciel zwraca uwagę uczniom, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa (bieganie po korytarzach, klasach, bójki, wchodzenie na wysokie konstrukcje, zaśmiecanie odpadkami spożywczymi, wychylanie się z okien, niewłaściwe wykorzystanie sanitariatów).

5) Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas wielodniowych wycieczek oraz obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć wychowania fizycznego a także zawodów sportowych określa oddzielny regulamin.

6)  Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek jest wyłącznie nauczyciel tej szkoły.

7)  Nauczyciel prowadzący lekcję poza terenem szkoły zgłasza ten fakt z wyprzedzeniem dyrektorowi szkoły.

8)  Miejscem początku i rozwiązania wszelkich wycieczek, wyjazdów i wyjść jest teren szkoły bądź teren przyszkolny.

9)  Organizujący wyjazd uczniów na basen stosują się do regulaminów tych obiektów.

3. Zakres i sposób wykonywania zadań bhp może regulować szczegółowo specjalne zarządzenie Dyrektora szkoły, z którymi corocznie zapoznawani są wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice.

4. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

l) uczniami ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w nauce, dysfunkcjami, uczniami przewlekle chorymi przez uwzględnianie w pracy z nimi zaleceń lekarzy specjalistów.

Art. 12.

l. Zasady oceniania i klasyfikowania zawiera regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania i klasyfikowania.

Art. 13.

l. Wykaz programów obowiązujących w szkole jest zawarty w szkolnym zestawie programów.

III. ORGANA SZKOŁY

Art. 14.

§ 1.

1. Organami szkoły są:

Dyrektor,

Rada Pedagogiczna,

Samorząd Uczniowski

2.  Instytucją rozstrzygającą wszelkie spory pomiędzy organami szkoły jest organ prowadzący.

3. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony zDyrektorem szkoły.

4. Skargi,  wnioski i opinie mogą być składne do dyrektora szkoły w formie ustnej oraz pisemnej. Dyrektor w terminie nie dłuższym  niż 10 dni od złożenia pisma wyznacza termin rozmowy. W rozmowie w zależności od rodzaju sprawy może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, wychowawca, psycholog szkolny lub katecheta.

5. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, dyrektorowi przysługuje termin 30 dni.

§ 2.

Dyrektor

Szkołą kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez organ prowadzący szkołę.

§ 3.

1. Dyrektor Szkoły kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za realizację zadań szkoły zgodnie ze statutem oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy szkoły – jako katolickiej instytucji oświatowo-wychowawczej.

Dyrektor Szkoły w szczególności:

1) odpowiada za przestrzeganie i realizację art.7 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny z zastrzeżeniem  art. 36, ust.2 i 2a Ustawy o systemie oświaty;

3) ustala wysokość opłat ponoszonych przez rodziców (czesne);

4) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego, wszechstronnego rozwoju uczniów;

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji         stanowiących;

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez organ prowadzący szkołę;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

8) stwarza warunki do działania w szkole organizacji wzmacniających działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną, zgodnie z charakterem szkoły.

9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudnienia i zwalniania  nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

3. Dyrektor może skreślić ucznia z listy.  Skreślenie z listy uczniów  następuje  w drodze decyzji administracyjnej dyrektora i może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu szkoły lub popełnienia  ciężkiego  wykroczenia.

4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

1) jeżeli rażąco  narusza wewnątrzszkolny system oceniania i zachowania;

2) jeżeli lekceważy Statut i Regulamin szkoły oraz obowiązki szkolne;

3) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły;

4) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców;

5) jeżeli pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów;

6) niepłacenia przez rodziców czesnego przez okres trzech miesięcy bez wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Szkoły;

7) jeżeli uczeń nie uzyskał promocji do klasy następnej.

5.    Dyrektor przyjmuje uczniów do szkoły. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik wewnętrznie ustalonego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 4.

Wicedyrektor

l. Organ prowadzący na wniosek Dyrektora Szkoły może powołać zastępcę Dyrektora Szkoły:

2. Do zadań zastępcy Dyrektora Szkoły należy:

l) nadzór pedagogiczny:

a) plan hospitacji,

b) dyscyplina pracy,

c) dbanie o poziom dydaktyczny szkoły;

2) w czasie nieobecności Dyrektora sprawy bieżące, m.in. kontakty z rodzicami;

3) sprawy personalne – zawsze z uzgodnieniem Brata Dyrektora;

4) pilnowanie kalendarza świąt, uroczystości szkolnych, imprez szkolnych;

3. Dyrektor Szkoły oraz zastępca Dyrektora w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

§ 5.

Rada Pedagogiczna

1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3.W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

l) organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo planowanych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3) Rada pedagogiczna ustala program wychowawczy szkoły i spójny z nim program profilaktyki. Przed ustaleniem, o którym mowa powyżej, programy winny być pozytywnie zaopiniowane przez organ prowadzący.

7. W zebraniach Rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek Rady pedagogicznej w celu wzmożenia działalności statutowej szkoły.

8. Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu.

§ 6.

1. Dyrektor Szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ  prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustanawia uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie komputerowej. Procedura protokołowania w formie komputerowej opisana jest w Regulaminie działalności rady pedagogicznej.

4. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 7.

Samorząd Uczniowski

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem” jako jeden z organów szkoły.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Samorząd może przedstawić Radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie dotyczące spraw szkoły i realizacji praw i obowiązków uczniów.

6. Samorząd Uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby uczniowie:

1) znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania ;

2)  mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu;

3) zachowywali właściwe proporcje między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

4) mieli możliwość organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej oraz innej.

§ 8.

Prawa i obowiązki rodziców:

1. Rodzice mają prawo:

1) do zapoznania się ze Statutem i regulaminami szkoły;

2) do zapoznania się z programem edukacyjnym, a w szczególności wychowawczym i profilaktyki, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów;

3) do uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.

2. Rodzice mają obowiązek współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci i brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach.

§ 9.

1.Do szkoły nie mają zastosowania art. 50-53, art.54,  ust. 1-6i 8 oraz55 i 56 Ustawy o systemie oświaty.

2.Szkoła stosuje własne zasady tworzenia i działania organów, o których mowa w przepisach, o których mowa w ust. 1.

3. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których cele statutowe są zgodne z charakterem szkoły.

4. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wdraża i określa warunki tej działalności – dyrektor.

IV. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Art. 15.

1.    Do klasy pierwszej są przyjmowani absolwenci szkoły podstawowej.

Art. 16.

1 .  Decyzję o przyjęciu ucznia do klasy pierwszej podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie:

1) złożonych przez ucznia dokumentów, w tym: potwierdzonej kopii  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, jeżeli uczeń nie kończył SP im. św. Jana de La Salle w Częstochowie;

2) wyniku sprawdzianu kompetencji po klasie 6;

3) rozmowy kwalifikacyjnej lub wyniku wewnętrznego sprawdzianu kompetencji dla kandydatów do Gimnazjum im. św. Jana de La Sale w Częstochowie;

2. Zarządzenie Dyrektora Szkoły może określić inne warunki przyjęcia do klasy pierwszej.

Art. 17.

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

2. Organizację roku szkolnego określają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i arkusz organizacyjny przedstawiony przez Dyrektora Szkoły organowi prowadzącemu, który ten arkusz zatwierdza.

3. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć w następujące:

szczególne dni:

1) z okazji rozpoczęcia roku szkolnego,

2) z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

3) z okazji rekolekcji szkolnych,

4) w dniach 2 listopada, 2 i 6 stycznia, w dniu święta patrona szkoły.

W tych dniach Dyrektor może również ogłosić dzień wolny od zajęć po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Art. 18.

l. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział klasowy

2. Szkoła jest zorganizowana w oddziałach od I do III gimnazjum, w każdym oddziale do maksimum 22 uczniów. Powyżej tej liczby może być przyjęte do oddziału szkolnego dziecko czynnego pracownika szkoły. Wyżej wymieniony pracownik ponosi opłatę w wysokości 20% czesnego, miesięcznego obowiązującego w danym roku szkolnym, jednocześnie zwolniony jest z wpłaty wpisowego.

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane według innych zasad, w szczególności te, które realizowane są poza szkołą.

Art. 19.

1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

Art. 20.

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Prowadzenie spraw finansowo-księgowych może być powierzone odrębnemu podmiotowi gospodarczemu posiadającemu odpowiednie certyfikaty i upoważnienia.

4. Szczegółowy przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw oraz wszelkich zajęć pozalekcyjnych i innych czynności nauczycieli reguluje na początku roku szkolnego arkusz organizacyjny i wykaz zadań dodatkowych opracowanych przez Dyrektora Szkoły.

Art. 21.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do szczególnych zadań nauczyciela należy:

1)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

1a) planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej;

2) realizowanie programu nauczania, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i a także troska o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

3) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

4) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

5) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów;

6) systematyczne informowanie rodziców uczniów, wychowawców klas, Dyrekcji a także Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;

7) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i metodycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

3. Nauczyciel ma prawo do:

1) decydowania o doborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;

2) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów w nauce swoich uczniów;

3) współdecydowania o ocenie  zachowania swoich uczniów;

4 ) wnioskowanie w sprawie nagród wyróżnień kar regulaminowych dla swoich  uczniów;

4. Nauczyciel odpowiada za:

l) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych;

2) stan przydzielonego mu warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych, a także za zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły wynikające z braku właściwego nadzoru nad użytkowaniem powierzonego sprzętu;

3) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole oraz podczas wszystkich organizowanych przez nauczyciela bądź szkołę zajęć poza jej terenem.

Art. 22 .

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

l) tworzenie wspólnoty i atmosfery zaufania wśród wychowanków;

2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka;

3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikającej z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła;

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;

5) utrzymywanie kontaktu z ,rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach ich dzieci, włączanie rodziców w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej wizji wychowania

4. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy – spójne z programem wychowawczym szkoły.

5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może skorzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i Statutu szkoły.

Art. 23.

1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przez organ prowadzący.

2. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych.

Art. 24.

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2) biblioteki  w godzinach popołudniowych,

3) gabinetu pielęgniarskiego,

4) urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

5) pomieszczeń administracyjnych oraz innych niezbędnych do realizacji swych celów.

Art. 25.

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz  wypełnianiu  innych zadań szkoły.

2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie.

3. Nauczyciel-bibliotekarz w szczególności:

1) opracowuje organizację biblioteki szkolnej,

2) gromadzi, opracowuje zbiory,

3) prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,

4) pełni  dyżur w swoich godzinach pracy w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom.

V. UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

Art.26.

I. Uczeń gimnazjum ma następujące prawa:

– uczeń ma prawo do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;

– uczeń ma prawo do tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

– uczeń ma prawo do poszanowania swej godności;

– uczeń ma prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;

– uczeń ma prawo do nietykalności osobistej;

– ma prawo do bezpiecznych warunków pobytu w szkole;

– uczeń ma prawo znać kryteria wymagań na poszczególne stopnie szkolne. wynikające z realizowanego programu nauczania;

– uczeń ma prawo do jawnej i uzasadnionej oceny z przedmiotów;

– uczeń ma prawo zgłosić się do nauczyciela w przypadku szczególnych trudności w nauce w celu ustaleniu terminu i formy poprawy oceny;

– ma prawo do oceny prac pisemnych w terminie 14 dni;

– uczeń ma prawo być zwolniony z zadań domowych na okres świat i ferii;

– ma prawo być zwolnionym z odpowiedzi i kartkówek do trzech dni po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą lub przypadkami losowymi;

– do napisania kartkówki obejmującej trzy ostatnie tematy i nie może być ona traktowana jako sprawdzian;

– uczeń ma prawo rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia uczęszczając na zajęcia dodatkowe np. koła zainteresowań,  zajęcia sportowe itp.;

– uczeń ma prawo uzupełniać braki edukacyjne na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych;

– uczeń ma prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, środowiska lokalnego (dyskoteki. wycieczki klasowe itp.);

– uczeń ma prawo reprezentować szkole w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych. akademiach okolicznościowych i innych formach;

– ma prawo do zaangażowania w pracach samorządu klasowego i szkolnego;

– uczeń ma prawo do dnia bez oceny – losowany „szczęśliwy numerek”;

– w ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż trzy prace klasowe, w ciągu jednego dnia nie więcej niż jedną pracę klasowa.

Art. 27.

Uczeń gimnazjum ma następujące obowiązki:

– uczeń ma obowiązek noszenia na terenie szkoły ustalonego przez Dyrektora i Radę pedagogiczną jednolitego stroju szkolnego, a przypadkach określonych przez Dyrektora również stroju galowego;

– uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie;

– uczeń ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych;

– ma obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody materialnej;

– uczeń ma obowiązek podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;

– uczeń ma obowiązek zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie dostosowanym do swoich możliwości;

– uczeń ma obowiązek właściwie zachowywać się na lekcjach. podczas przerw, w drodze do i ze szkoły, na imprezach szkolnych oraz na wycieczkach;

– uczeń ma obowiązek wykonywania poleceń nauczyciela;

– ucznia cechuje kultura, koleżeńskość, życzliwość dla innych;

– ucznia cechuje poprawny język – brak wulgaryzmów;

– ucznia cechuje właściwy stosunek do nauczycieli gimnazjum i szkoły podstawowej oraz innych pracowników szkoły;

– uczeń ma obowiązek wywiązywania się ze swoich zobowiązań zawsze w wyznaczonym terminie;

– uczeń ma obowiązek stosować się do regulaminów funkcjonujących w szkole;

– uczeń ma obowiązek stosować się od poleceń Samorządu Uczniowskiego i wypełniać funkcje przydzielone przez Samorząd;

– uczeń ma obowiązek zgłaszania zauważonych uszkodzeń i zniszczeń mienia szkoły;

– ucznia cechuje wysoka frekwencja, brak spóźnień i godzin nieusprawiedliwionych;

– uczeń ma obowiązek dbać o czystość otoczenia, zachowywać ład i porządek na stanowisku pracy,  w klasie,  szkole,  w autobusie,  w środowisku;

– uczeń ma obowiązek noszenia obuwia zmiennego;

–  uczeń dba o mienie szkolne. przeciwdziała wandalizmowi

– uczeń nie dokonuje aktów wandalizmu;

– uczeń nie ulega nałogom;

– uczeń nie fałszuje podpisów i dokumentów;

– uczeń usprawiedliwia w określonym przez wychowawcę terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjno- wychowawczych.

Art. 28.

1. Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły w następujących przypadkach:

a) jeżeli uporczywie lekceważy Statut i regulamin szkoły oraz obowiązki szkolne;

b) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli, wychowawców i innego personelu szkoły;

c) jeżeli na terenie szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę posiada narkotyki, papierosy i alkohol lub ich używa;

d) na podstawie decyzji podjętej przez rodziców (opiekunów);

e) jeżeli przez trzy miesiące nie zapłacił czesnego i nie wyjaśnił przyczyn tej sytuacji;

f) jeżeli nie uzyska promocji do następnej klasy.

Art. 29.

Zasady oceniania:

l. Ocenianie bieżące uczniów w klasach I -III gimnazjum i ocenianie śródroczne dokonywane jest według skali ocen: 1 – 6, przyjętej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Ocena z każdego przedmiotu dotyczy:

1) umiejętności pozyskiwania, wartościowania i przetwarzania informacji;

2)  wiedzy, jaką posiadł uczeń i umiejętności jej prezentowania;

3) umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.

3.  Ocenianie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku.

4. Szczegółowe zasady oceniania zawiera wewnątrzszkolny system klasyfikowania i oceniania.

Art. 30.

1. Placówka zatrudniać może pedagogów, psychologów, instruktorów,  pracowników administracji i obsługi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy powierniczej lub innej umowy cywilno-prawnej.

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracownik obsługi i administracji otrzymuje jako załącznik do pierwszej umowy o pracę. Zmiany są aktualizowane aneksami do umów.

3. Prawa i obowiązki pracowników szkoły określa Kodeks pracy, Karta Nauczyciela – w zakresie obowiązującym szkoły niepubliczne, Regulamin pracy i wynagradzania, Regulamin Funduszu Socjalnego oraz zarządzenia Dyrektora.

Art. 31.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem w szczególności jest ustalenie zestawu programów nauczania dla uczniów tego oddziału.

Art. 32.

W szkole działa komisja do spraw bezpieczeństwa i wychowania, w której skład wchodzą wszyscy wychowawcy szkoły oraz logopeda, psycholog, w zależności od potrzeb do komisji mogą być powoływani przez Dyrektora inni pracownicy szkoły.

Art. 33.

1. W szkole mogą funkcjonować następujące zespoły w ramach Rady Pedagogicznej:

1) klasowe (nauczycieli uczących w danej klasie),

2) wychowawcze,

3) przedmiotowe,

4) problemowe.

2. Zadaniami  zespołu wymienionego w ust. 1, pkt 1 jest przygotowanie projektu:

1) zestawu programów nauczania dla danej klasy,

2) wybór podręczników,

3) ustalania zakresu programu rozszerzonego poszczególnych przedmiotów.

3. Zadaniami  zespołu wymienionego w ust. 1, pkt 2 jest przygotowanie projektu i w razie potrzeby nowelizacji:

1) szkolnego programu wychowawczego,

2) spójnego z programem wychowawczym programu profilaktyki.

4. Zadaniem zespołu wymienionego w ust. 1, pkt. 3 jest:

1) ustalenie programów nauczania,

2) wybór podręczników,

3) opracowanie kryteriów ocen dla danej grupy przedmiotów.

Art. 34.

1. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutu.

2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym i określonych w statucie, w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz wspólnoty szkolnej w wymiarze określonym na podstawie odrębnych przepisów przez Dyrektora.

Art. 35.

Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi, razem z nauczycielami i uczniami, tworzą wspólnotę szkoły, mają obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie szkoły.

Pracownicy ci swoim przykładem i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom obraz szkoły, której podstawą są wartości chrześcijańskie.

VI. BUDŻET SZKOŁY

Art. 36.

Środki na działalność dydaktyczno-wychowawczą pochodzą z opłat ponoszonych przez rodziców oraz z budżetu państwa w wysokości ustalonej w Ustawie o systemie oświaty oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych.

Art. 37.

Zgromadzenie prowadzące szkołę oraz sama szkoła ma prawo uzyskiwania dodatkowych środków na działalność oświatowo-wychowawczą na zasadach przewidzianych w art. 55, Ust. 3 i 7 Ust. z dnia 17 maja 1989 f. O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154).

Art. 38.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami odnośnie magazynowania, archiwizowania dokumentacji księgowo-finansowo-kadrowej.

VII: PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 39.

1. Organ prowadzący szkołę po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej nadaje szkole Statut, wprowadza w nim zmiany, uzupełnienia i ujednolica.

2. Podmiot prowadzący szkołę odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie z odpowiadającymi przepisami prawa, z uwzględnieniem postanowień Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, dotyczących charakteru wychowawczego szkoły.

Art. 40.

Szkoła posiada pieczęć podłużną o tekście:

Gimnazjum im. św. Jana de La Salle, 42-217 Częstochowa, ul. Pułaskiego 71, skr. poczt. 866, tel./fax. (034) 32 47 248, REGON: 002743047, PKD: 8021 A, NIP: 573-24-72-209 Szkoła posiada dwie pieczęcie okrągłe o tekście:

Gimnazjum im. św. Jana de La Salle.

Art. 41.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego i Kodeksu pracy.

Art. 42.

Znowelizowany i ujednolicony Statut Gimnazjum im. św. Jana de La Salle obowiązuje z dniem 10 grudnia  2008r.