Statut Szkoły Podstawowej

data: 28.11.2012, 20:03 | autor: Redakcja | kategorie: Szkoła Podstawowa

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA DE LA SALLE W CZĘSTOCHOWIE
Rozdział I

Informacje ogólne


Art. 1.

§ 1

Szkoła jest Szkołą Podstawową Niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

§ 2

Założycielem i organem prowadzącym szkołę jest Prowincja Polska Zgromadzenia Braci Szkół  Chrześcijańskich posiadające osobowość prawną na mocy art. 72 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. nr 29, poz. 154  z późniejszymi zmianami).

Wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży jest głównym zadaniem tego Zgromadzenia.

§ 3

Nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle. Święto patrona szkoły przypada w dniu 15 maja.

§ 4

1.    Szkoła ma siedzibę w Częstochowie w budynku Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich przy ul. Pułaskiego 71.

2.     Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i jest realizowany w oparciu o przepisy dotyczące szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej.

§ 5

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Kurator Oświaty w Katowicach.

§ 6

Szkoła podlega nadzorowi Biskupa Diecezjalnego w zakresie ustalonym przez Kodeks Prawa Kanonicznego (Kan. 806).

§ 7

W szkole obchodzi się święta państwowe i kościelne.

§ 8

Szkoła posiada własny sztandar, godło i hymn.

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

Art. 2.

§ 1

1. Celem i zadaniem szkoły jest stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i religijnego w oparciu o chrześcijański system wartości (Kan. 803 par. 2 KPK).

2. Szkoła realizuje cele i zadania:

1)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa szkolnego;

2)    umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

3)    kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające:

a)    realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie,

b)    kształtowaniu poczucia więzi lokalnych i regionalnych,

c)     rozwijaniu samorządności.

3. Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oświatowego, a także z treściami zawartymi w Konwencji Praw Dziecka.

4. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu wspomagania ich rozwoju oraz efektywności uczenia się poprzez:

1) wyrównywanie i korygowanie braków w zakresie wiedzy i umiejętności;

2) eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania.

5. Szkoła za zgodą rodziców kieruje uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych specjalistycznych poradni.

§ 2

1.    Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, religijnej i regionalnej m.in. przez:

1) organizowanie uroczystości i rocznic podtrzymujących powszechnie uznane wartości humanistyczne i narodowe;

2) organizowanie comiesięcznych mszy szkolnych, codzienną modlitwę przed rozpoczęciem zajęć, przed posiłkiem i po posiłku;

3) przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej i Rocznicy I Komunii Świętej, organizowanie konkursów religijnych;

4) kultywowanie tradycji i kultury regionalnej.

2.    Szkoła umożliwia uczniom rozwój uzdolnień i zainteresowań  poprzez organizowanie kół przedmiotowych,  zajęć pozalekcyjnych, konkursów w miarę potrzeb i możliwości szkoły.

3.    Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi.

§ 3

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w programie wychowawczym szkoły oraz programie profilaktyki.

2. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem w szkołach ogólnych przepisów  bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

a)    Systematycznie organizuje zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne:

b)    za bezpieczeństwo uczniów podczas ww. zajęć odpowiada nauczyciel;

c)     nauczyciel obowiązany jest odnotować nieobecność ucznia na każdej lekcji (rodzaju zajęć) i upewnić się przed rozpoczęciem procesu lekcyjnego czy nie zaistniały zagrożenia w miejscu odbywania się zajęć;

d)    nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję w danej klasie wychodzi z uczniami z klasy i czuwa nad ich bezpieczeństwem aż do chwili przekazania uczniów nauczycielowi świetlicy, a nauczyciel świetlicy do momentu wyjścia ucznia ze szkoły;

e)    w każdej sali o zwiększonym ryzyku wypadku (sala komputerowa, sala gimnastyczna, basen) nauczyciel wymaga od uczniów bezwzględnego przestrzegania regulaminu użytkowania pracowni, z którego treścią uczniowie muszą być zapoznani na początku roku szkolnego.

f)       W przypadku nieobecności nauczyciela, Dyrekcja zapewnia zastępstwo lub odwołuje zajęcia informując o tym uczniów odpowiedniej klasy i nauczyciela, któremu zlecono zastępstwo.

g)     W szczególnie uzasadnionych przypadkach lekcje w szkole mogą być skrócone, po uprzednim (na co najmniej jeden dzień wcześniej) powiadomieniu uczniów i rodziców.

h)     Przed lekcjami (od godz. 7.30) i w czasie przerw międzylekcyjnych (z ostatnią włącznie) nauczycieli obowiązuje plan dyżurów, opracowany przez Dyrekcję Szkoły na dany rok szkolny:

a)         za bezpieczeństwo uczniów przebywających w obrębie przydzielonego stanowiska odpowiada w określonym planem czasie dyżurujący nauczyciel;

b)         dyżurujący nauczyciel zwraca uwagę uczniom, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa (bieganie po korytarzach, klasach, bójki, wchodzenie na wysokie konstrukcje, zaśmiecanie odpadkami spożywczymi, wychylanie się z okien, niewłaściwe wykorzystanie sanitariatów).

i)       Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas wielodniowych wycieczek oraz obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, a także zawodów sportowych określa oddzielny regulamin.

j)       Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek jest wyłącznie nauczyciel tej szkoły.

k)    Nauczyciel prowadzący lekcję poza terenem szkoły zgłasza ten fakt z wyprzedzeniem Dyrektorowi Szkoły.

l)       Miejscem początku i rozwiązania wszelkich wycieczek, wyjazdów i wyjść jest teren szkoły bądź teren przyszkolny.

m) Organizujący wyjazd uczniów na basen stosują się do regulaminów tych obiektów.

3. Zakres i sposób wykonywania zadań bhp może regulować szczegółowo specjalne zarządzenie Dyrektora Szkoły, z którymi corocznie zapoznawani są wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice.

4. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

1) uczniami ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w nauce, dysfunkcjami, uczniami przewlekle chorymi przez uwzględnianie w pracy z nimi zaleceń lekarzy specjalistów, powierzenie ich opiece rówieśników.

§ 4

Zasady oceniania i klasyfikowania zawiera regulamin wewnątrzszkolnego systemu oceniania i klasyfikowania.

§ 5

Wykaz programów obowiązujących w szkole jest zawarty w szkolnym zestawie programów.

Rozdział III

Organa szkoły

Art. 3.

§ 1

1. Organami szkoły są:

Dyrektor,

Rada Pedagogiczna,

Samorząd Uczniowski.

2. Instytucją rozstrzygającą wszelkie spory pomiędzy organami szkoły jest organ prowadzący.

3. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.

4. Skargi,  wnioski i opinie mogą być składne do dyrektora szkoły w formie ustnej oraz pisemnej. Dyrektor w terminie nie dłuższym  niż 10 dni od złożenia pisma wyznacza termin rozmowy. W rozmowie w zależności od rodzaju sprawy może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, wychowawca, psycholog szkolny lub katecheta.

5. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, dyrektorowi przysługuje termin 30 dni.

§ 2

Dyrektor

Szkołą kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez organ prowadzący szkołę.

§ 3

1. Dyrektor Szkoły kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za realizację zadań szkoły zgodnie ze statutem oraz za rozwój i podnoszenie jakości pracy szkoły – jako katolickiej instytucji oświatowo-wychowawczej.

Dyrektor Szkoły w szczególności:

1) odpowiada za przestrzeganie i realizację art.7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, „z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 i 2a ustawy o systemie oświaty”

3) ustala wysokość opłat ponoszonych przez rodziców (czesne);

4) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki harmonijnego, wszechstronnego rozwoju uczniów;

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez organ prowadzący szkołę;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

8)  stwarza warunki do działania w szkole organizacji wzmacniających działalność          wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczna, zgodnie z charakterem  szkoły;

9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

3. Dyrektor może skreślić ucznia z listy.  Skreślenie z listy uczniów  następuje  w drodze decyzji administracyjnej dyrektora i może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu szkoły lub popełnienia  ciężkiego  wykroczenia.

4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:

1) jeżeli rażąco  narusza wewnątrzszkolny system oceniania i zachowania;

2) jeżeli lekceważy Statut i Regulamin szkoły oraz obowiązki szkolne;

3) jeżeli propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły;

4) jeżeli ujawnia lekceważący stosunek do nauczycieli i wychowawców;

5) jeżeli pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów;

6) niepłacenia przez rodziców czesnego przez okres trzech miesięcy bez wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Szkoły.

7)  jeżeli nie uzyskał promocji do następnej klasy.

5. Dyrektor przyjmuje uczniów do szkoły. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik wewnętrznie ustalonego postępowania kwalifikacyjnego.

§ 4

Wicedyrektor

1. Organ prowadzący na wniosek Dyrektora Szkoły może powołać zastępcę Dyrektora Szkoły:

2. Do zadań zastępcy Dyrektora Szkoły należy:

1) nadzór pedagogiczny

a)             plan hospitacji,

b)             dyscyplina pracy,

c)              dbanie o poziom dydaktyczny szkoły

2) w czasie nieobecności Dyrektora sprawy bieżące, m.in. kontakty z rodzicami;

3) sprawy personalne – zawsze z uzgodnieniem Brata Dyrektora

4) pilnowanie kalendarza świąt, uroczystości szkolnych, imprez szkolnych.

3. Dyrektor Szkoły oraz zastępca Dyrektora w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną.

§ 5

Rada Pedagogiczna

1.    W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3.    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez dyrektora szkoły  za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej celu wzmożenia działalności statutowej szkoły.

4.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

5.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie  zatwierdzania wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

6.    Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo planowanych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

7.  Rada pedagogiczna ustala program wychowawczy szkoły i spójny z nim program profilaktyki.

8.    Przed ustaleniem , o którym mowa w ust.7, programy winny być pozytywnie zaopiniowane przez organ prowadzący.

9. Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu.

§ 6

1. Dyrektor Szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchwala uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej  podejmowane są zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie komputerowej. Procedura protokołowania w formie komputerowej opisana jest w Regulaminie działalności Rady Pedagogicznej.

4. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 7
Samorząd Uczniowski

1.    W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem” jako jeden z organów szkoły.

2.    Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.    Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.    Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

5.    Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej  oraz Dyrektorowi wnioski i opinie dotyczące spraw szkoły i realizacji praw i obowiązków uczniów.

6.    Samorząd Uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby uczniowie:

1)    znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania;

2)    mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu;

3)    mieli możliwość organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej oraz innej.

7.    Organizacja życia szkolnego powinna zapewnić uczniom zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

§ 8

Prawa i obowiązki rodziców:

1. Rodzice mają prawo:

1)                do zapoznania się ze Statutem i regulaminami szkoły,

2)                do zapoznania się z programem edukacyjnym, a w szczególności wychowawczym i profilaktyki, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,

3)    do uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych

2. Rodzice mają obowiązek współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci i brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach.

§ 9

1. Do szkoły nie mają zastosowania art.50-53, art.54 ust.1-6 i 8 oraz art.55 i 56 Ustawy o systemie oświaty.

2. Szkoła stosuje własne zasady tworzenia i działania organów, o których mowa       w przepisach, o których mowa w ust.1”.

3. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których cele statutowe są zgodne z charakterem szkoły.

4. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wdraża i określa warunki tej działalności – dyrektor.
Rozdział IV
Organizacja pracy szkoły
Art. 4.

§ 1

Nabór uczniów do szkoły odbywa się poprzez zapis dziecka na dany rok szkolny, poprzedzony rozmową kwalifikacyjną i decyzją Dyrektora.

§ 2

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

2. Organizację roku szkolnego określają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i arkusz organizacyjny przedstawiony przez Dyrektora Szkoły organowi prowadzącemu, który ten arkusz zatwierdza.

3. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć w następujące w szczególności dni:

1)    z okazji rozpoczęcia roku szkolnego,

2)    z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

3)    z okazji rekolekcji szkolnych,

4)    w dniach 2 listopada, 2 i 6  stycznia, w dniu święta patrona szkoły.

W tych dniach Dyrektor może również ogłosić dzień wolny od zajęć po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§ 3

1. Podstawową jednostkę organizacyjną jest  oddział klasowy.

2.  Szkoła jest zorganizowana w oddziałach od I do VI, w każdym oddziale do maksimum 22 uczniów. Powyżej tej liczby może być przyjęte do oddziału szkolnego dziecko czynnego pracownika szkoły. Wyżej wymieniony pracownik ponosi opłatę w wysokości 20% czesnego miesięcznego, obowiązującego w danym roku szkolnym, jednocześnie zwolniony jest z wpłaty wpisowego. W szkole jest zorganizowany oddział przedszkolny.

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach 1-3 ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

5. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane według innych zasad, w szczególności te, które realizowane są  poza szkołą

§ 4

Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 5

1.W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Prowadzenie spraw finansowo-księgowych może być powierzone odrębnemu podmiotowi gospodarczemu posiadającemu odpowiednie certyfikaty i upoważnienia.

4. Szczegółowy przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw oraz wszelkich zajęć pozalekcyjnych i innych czynności nauczycieli reguluje na początku roku szkolnego arkusz organizacyjny i wykaz zadań dodatkowych opracowanych przez Dyrektora Szkoły.

§ 6

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do szczególnych zadań nauczyciela należy:

1)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

1a) planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej;

2)    realizowanie programu nauczania, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, a także troska o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

3)    wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

4)    wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

5)    bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów;

6)    systematyczne informowanie rodziców uczniów, wychowawców klas, Dyrekcji, a także Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;

7)    doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i metodycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

2.              Nauczyciel ma prawo do:

1)    decydowania o doborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu;

2)    decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów w nauce swoich uczniów;

3)    współdecydowania o ocenie  zachowania swoich uczniów;

4)    wnioskowanie w sprawie nagród, wyróżnień, kar regulaminowych dla swoich uczniów;

3.    Nauczyciel odpowiada za:

1)    poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych;

2)    stan przydzielonego mu warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych, a także za zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły wynikające z braku właściwego nadzoru nad użytkowaniem powierzonego sprzętu;

3)    życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole oraz podczas wszystkich organizowanych przez nauczyciela bądź szkołę zajęć poza jej terenem;

§ 7

1.    Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.    Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)    tworzenie wspólnoty i atmosfery zaufania wśród wychowanków;

2)    otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka;

3)    ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikającej z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła;

4)    współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;

5)    utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematycznie informowanie ich o postępach ich dzieci, włączanie rodziców w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej wizji wychowania.

4.    Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy – spójne z programem wychowawczym szkoły.

5.    W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może skorzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i Statutu szkoły.

§ 8

1. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przez organ prowadzący.

2.  W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, stosownie do posiadanych środków finansowych.

§ 9

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2) biblioteki i świetlicy w godzinach popołudniowych,

3) gabinetu pielęgniarskiego,

4) urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

5) pomieszczeń administracyjnych oraz innych niezbędnych do realizacji swych celów.

§ 10

1.      Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz wypełnianiu innych zadań szkoły.

2.      Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie.

3.  Nauczyciel-bibliotekarz w szczególności:

1)    opracowuje organizację biblioteki szkolnej;

2)    gromadzi, opracowuje zbiory;

3)    prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej;

4)    pełni dyżur w swoich godzinach pracy w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom.

§ 11 a

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (opiekunów prawnych), organizację dojazdów do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienie uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje w godzinach popołudniowych świetlicę szkolną.

§ 11

Prawa i obowiązki uczniów:

1.Prawa i obowiązki uczniów reguluje program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, a ponadto:

2.Uczniowie mają prawo do:

1)    dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;

2)    życzliwego i podmiotowego ich traktowania;

3)    znajomości programu edukacyjnego szkoły;

4)    sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy;

5)    zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

6)    rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów;

7)    otrzymania pomocy w przypadku trudności;

8)    wpływania na życie swej szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim;

9)    wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych;

10)                      korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego.

3. Uczniowie mają obowiązek:

1)    przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły;

2)    włączania się w życie religijne szkoły;

3)    systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym w życiu szkoły, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych;

4)    odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły;

5)    odnoszenia się w sposób kulturalny i godny do koleżanek i kolegów oraz innych osób;

6)    odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój;

7)    godnego reprezentowania swej szkoły;

8)    dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

9)    dbania schludny wygląd;

10)                       noszenia ustalonego stroju szkolnego, stroju galowego;

11)                       usprawiedliwiania,  w określonym przez wychowawcę terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjno- wychowawczych.

§ 12

Zasady oceniania:

1. W klasach I – III ocena opisowa obejmuje osiągnięcia ucznia w edukacji wczesnoszkolnej oraz jego zachowania.

2. Ocenianie bieżące uczniów w klasach IV – VI i ocenianie śródroczne dokonywane jest według skali ocen : 1 – 6, przyjętej zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Ocena z każdego przedmiotu dotyczy:

1)    umiejętności pozyskiwania, wartościowania i przetwarzania informacji;

2)    wiedzy, jaką posiadł uczeń i umiejętności jej prezentowania;

3)    umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.

4. Ocenianie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku.

5. Szczegółowe zasady oceniania zawiera wewnątrzszkolny system klasyfikowania i oceniania.
§ 13

1.Placówka zatrudniać może pedagogów, psychologów, instruktorów,  pracowników administracji i obsługi na  podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy powierniczej lub innej umowy cywilno-prawnej.

2.Szczegółowy zakres obowiązków pracownik obsługi i administracji otrzymuje jako załącznik do pierwszej umowy o pracę. Zmiany są aktualizowane aneksami do umów.

3. Prawa i obowiązki pracowników szkoły określa Kodeks pracy, Karta Nauczyciela – w zakresie obowiązującym szkoły niepubliczne, Regulamin Pracy i wynagradzania, Regulamin Funduszu Socjalnego oraz zarządzenia Dyrektora.

§ 14

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem w szczególności jest ustalenie zestawu programów nauczania dla uczniów tego oddziału.

§ 15

W szkole działa Komisja do spraw Bezpieczeństwa i Wychowania, w której skład wchodzą wszyscy wychowawcy szkoły oraz logopeda, pedagog, psycholog, w zależności od potrzeb do komisji mogą być powoływani przez Dyrektora inny pracownicy szkoły.
§ 16

1. W szkole mogą funkcjonować następujące zespoły w ramach Rady Pedagogicznej:

1)    klasowe (nauczycieli uczących w danej klasie),

2)    wychowawcze,

3)    przedmiotowe,

4)    problemowe.

2. Zadania zespołu wymienionego w ust. 1 pkt 1 jest przygotowanie projektu:

1)    zestawu programów nauczania dla danej klasy,

2)    wybór podręczników,

3)    ustalania zakresu programu rozszerzonego poszczególnych przedmiotów.

3.    Zadania zespołu wymienionego w ust. 1 pkt 2 jest przygotowanie projektu i w razie potrzeby nowelizacji:

1)    szkolnego programu wychowawczego,

2)    spójnego z programem wychowawczym programu profilaktyki.

4.    Zadaniem zespołu wymienionego w ust. 1 pkt  3 jest:

1)    ustalenie programów nauczania,

2)    wybór podręczników,

3)    opracowanie kryteriów ocen dla danej grupy przedmiotów.
§ 17
1. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutu.

2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym i określonych w statucie, w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz wspólnoty szkolnej w wymiarze określonym na podstawie odrębnych przepisów przez Dyrektora.
§ 18

Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi, razem z nauczycielami i uczniami, tworzą wspólnotę szkoły, mają obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie szkoły.

Pracownicy ci swoim przykładem i pracą maja obowiązek ukazywać uczniom obraz szkoły, której podstawą są wartości chrześcijańskie.
Rozdział V
Budżet szkoły
Art. 4.

§ 1

Środki na działalność dydaktyczno-wychowawczą pochodzą z opłat ponoszonych przez rodziców oraz z budżetu państwa w wysokości ustalonej w Ustawie o systemie oświaty oraz darowizn od osób fizycznych i prawnych.
§ 2

Zgromadzenie prowadzące szkołę oraz sama szkoła ma prawo uzyskiwania dodatkowych środków na działalność oświatowo-wychowawczą na zasadach przewidzianych w art. 55, Ust. 3 i 7 Ust. z dnia 17 maja 1989 r. O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154).

§ 3

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami odnośnie magazynowania, archiwizowania dokumentacji księgowo-finansowo-kadrowej.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

Art. 5.

§ 1

1. Organ prowadzący szkołę po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej nadaje szkole  statut, wprowadza w nim zmiany, uzupełnienia i ujednolica.

2. Podmiot prowadzący szkołę odpowiada za całokształt jej działalności, zgadnie z odpowiadającymi przepisami prawa, z uwzględnieniem postanowień Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, dotyczących charakteru wychowawczego szkoły.
§ 2

Szkoła posiada pieczęć podłużną o tekście:

Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle, 42-217 Częstochowa, ul. Pułaskiego 71, skr. poczt. 866, tel./fax (034) 32 47 248, REGON: 002743047-00071, EKD: 801020, NIP: 573-23-17-532.

Szkoła posiada dwie pieczęcie okrągłe o tekście:

Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle
§ 3

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego i Kodeksu pracy.
§ 4

Znowelizowany i ujednolicony Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle obowiązuje z dniem 10  grudnia 2008r.