ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ OD 25.03.2020 r. DO 10.04.2020 r.

data: 25.03.2020, 06:34 | autor: Redakcja | kategorie: Aktualności


W oparciu o Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art.30c wraz z Rozporządzeniem zmieniającym – art.30b ustala się następujące zasady „innego sposobu kształcenia” w Szkole Podstawowej im. św. Jana de La Salle w Częstochowie w terminie od 25 marca 2020r. do kwietnia 2020r.
§ 1. Organizacja realizacji zadań przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle w Częstochowie.
1) powiadomienie uczniów, rodziców i nauczycieli o sposobie i trybie realizacji poprzez dziennik elektroniczny Librus;
2) koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów;
3) ustalenie z nauczycielami tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas z uwzględnieniem:
a) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizycznych uczniów,
d) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
4.1) Ustalenie sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów poprzez:
a) sprawdzanie przygotowanych wcześniej i wysłanych do uczniów dokumentów (ćwiczeń, zadań, kart pracy, testów, itp.) w formacie pdf, word, jpg, itp…,
b) sprawdzanie wysłanych do nauczyciela skanów lub zdjęć zadań z podręcznika lub zeszytu ćwiczeń, które uczniowie samodzielnie wykonują w domu,
c) obejrzenie nagranych przez uczniów filmików lub odsłuchanie wiadomości głosowych,
d) sprawdzanie ćwiczeń wykonanych przez uczniów w aplikacjach lub innych narzędziach umieszczonych na portalach internetowych,
e) odpowiedź ustna w trakcie połączenia online;
4.2) Nauczyciele i uczniowie wymieniają informacje za pomocą dziennika elektronicznego Librus, poczty elektronicznej oraz aplikacji umożliwiających przeprowadzenie rozmowy video lub głosowej oraz za pośrednictwem czatu.;
4.3) Rodzice są informowani o postępach uczniów i ich ocenach przez dziennik elektroniczny Librus;
4.4) Uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów nauczyciele po konsultacji z dyrektorem określają sposób zdalnego nauczania i informują o nim rodziców i uczniów przez dziennik elektroniczny Librus. Wybór sposobu nauczania zależy od możliwości technicznych;
4.5a) W przypadku trudności z połączeniem online ze strony nauczyciela, uczniowie otrzymują potrzebne materiały przez dziennik elektroniczny Librus;
4.5b) Jeśli uczeń z przyczyn technicznych lub zdrowotnych nie może wziąć udziału w lekcji online, zobowiązany jest do uzupełnienia zrealizowanego materiału;
5) Zarówno rodzice jak i uczniowie mają możliwość konsultacji z nauczycielami po uprzednim ustaleniu formy i terminu przez dziennik elektroniczny Librus.
§ 2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:
1) z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela.
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
3) przez informowanie rodziców uczniów z oddziałów 0 oraz 1-3 o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu;
4) rodzice i wychowawcy są zobligowani do przeprowadzenia z dziećmi pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń komunikacji elektronicznej.
§ 3. Zasady oceniania:
1) oceny bieżące uczniów są wpisywane do dziennika elektronicznego;
2) uczeń może być oceniany przez narzędzia dostępne na wskazanej przez nauczyciela edukacyjnej platformie internetowej;
3) ocenie mogą podlegać prezentacje, karty pracy, zadania edukacyjne i inne materiały przekazywane w formie zdjęć, plików komputerowych przez ucznia nauczycielowi z wykorzystaniem poczty email, chmury internetowej, dysku sieciowego itp.;
4) uczeń może być oceniany z wykorzystaniem komunikatorów internetowych umożliwiających przesyłanie głosu i obrazu;
5) poprawa oceny odbywa się formie wskazanej przez nauczyciela.